Prvá Samuelova 13:1–23

13  Saul mal...* rokov, keď sa stal kráľom.+ Vládol nad Izraelom dva roky  a potom vybral z Izraela 3 000 mužov – 2 000 bolo s ním v Michmaši a v hornatom kraji v okolí Bételu a 1 000 bolo s Jonatánom+ v Benjamínovej Gibei.+ Ostatných poslal domov.*  Jonatán porazil posádku Filištíncov,+ ktorá bola v Gebe,+ a Filištínci sa o tom dopočuli. A Saul dal po celej krajine trúbiť na rohu+ so slovami: „Nech to Hebreji počujú!“  Tak sa celý Izrael dozvedel, že Saul porazil filištínsku posádku a Filištínci teraz nenávidia Izrael. Preto bol ľud zvolaný k Saulovi do Gilgalu.+  Aj Filištínci sa zhromaždili do boja proti Izraelu. Mali 30 000 bojových vozov, 6 000 jazdcov a toľko vojakov ako piesku na morskom pobreží.+ Pritiahli a utáborili sa v Michmaši, východne od Bet-Avenu.+  Keď Izraeliti videli, že sa dostali do úzkych, lebo nepriateľ na nich tvrdo dorážal, poschovávali sa v jaskyniach,+ dierach, skalách, pivniciach a nádržiach na vodu.  Niektorí Hebreji dokonca utiekli za Jordán na územie Gáda a do krajiny Gileád.+ Ale Saul zostal v Gilgale a všetci, ktorí boli s ním, sa triasli od strachu.  Čakal sedem dní, až uplynul čas, ktorý stanovil Samuel. Ale Samuel do Gilgalu neprichádzal a ľud sa začal rozchádzať.  Nakoniec Saul povedal: „Prineste zvieratá na zápalnú obeť a obete spoločenstva.“ A obetoval zápalnú obeť.+ 10  Ale hneď ako skončil obetovanie zápalnej obete, prišiel Samuel a Saul mu vyšiel v ústrety, aby ho pozdravil. 11  Ale Samuel sa ho spýtal: „Čo si to urobil?“ Saul odpovedal: „Keď som videl, že ľud sa rozchádza+ a ty si v dohodnutý čas neprišiel a že Filištínci sa zhromažďujú v Michmaši,+ 12  povedal som si: ‚Teraz na mňa Filištínci v Gilgale zaútočia a ja som ešte nepožiadal Jehovu o priazeň.‘* Preto som považoval za svoju povinnosť predložiť zápalnú obeť.“ 13  „Konal si nerozumne,“ povedal Samuel Saulovi. „Neposlúchol si to, čo ti prikázal Jehova, tvoj Boh.+ Keby si poslúchol, Jehova by natrvalo upevnil tvoju kráľovskú moc nad Izraelom. 14  Ale takto tvoje kráľovstvo nepotrvá.+ Jehova nájde muža, ktorý bude príjemný jeho srdcu.+ Jehova ho ustanoví za vodcu svojho ľudu,+ lebo si neposlúchol to, čo ti Jehova prikázal.“+ 15  Potom Samuel vstal a odišiel z Gilgalu do Benjamínovej Gibey. A Saul spočítal tých, ktorí s ním zostali, a bolo ich asi 600 mužov.+ 16  Saul, jeho syn Jonatán a tí, ktorí s nimi zostali, sa zdržiavali v Benjamínovej Gebe,+ kým Filištínci táborili v Michmaši.+ 17  Z filištínskeho tábora vyrážali tri oddiely nájazdníkov. Jeden oddiel sa vydával po ceste k Ofre, do krajiny Šual, 18  druhý sa vydával po ceste k Bet-Choronu+ a tretí po ceste k hranici, ktorá leží nad údolím Ceboim, smerom k pustatine. 19  A v celej izraelskej krajine nebol žiadny kováč, lebo Filištínci nechceli, aby si Hebreji vyrábali meče a kopije. 20  Preto keď si chceli Izraeliti nabrúsiť pluhy, motyky, sekery alebo kosáky, museli chodiť k Filištíncom. 21  Nabrúsenie pluhu, motyky, vidiel a sekery alebo upevnenie volského bodca* stálo jeden pim.* 22  Keď teda nastal boj, nikto z tých, čo boli so Saulom a Jonatánom, nemal meč ani kopiju.+ Zbrane mali iba Saul a jeho syn Jonatán. 23  A posádka* Filištíncov sa presunula k michmašskému priesmyku.+

Poznámky pod čiarou

Počet rokov v hebrejskom texte chýba.
Dosl. „každého k jeho stanom“.
Al. „neobmäkčil Jehovovu tvár“.
Staroveká jednotka hmotnosti, asi dve tretiny šekela.
Al. „hliadka“.