Prvý Petra 1:1–25

1  Ja, Peter, apoštol+ Ježiša Krista, píšem vám, dočasným obyvateľom rozptýleným v Ponte, Galácii, Kapadócii,+ Ázii a Bitýnii, vám, ktorých vyvolil  Boh, Otec, podľa svojej znalosti budúcich vecí+ a ktorých posvätil duchom,+ aby ste boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista:+ Želám vám, aby ste ešte viac pociťovali nezaslúženú láskavosť a pokoj.  Chvála Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, lebo vo svojom veľkom milosrdenstve dal, aby sme sa znovu narodili+ a získali živú nádej+ vďaka vzkrieseniu Ježiša Krista z mŕtvych+  neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo.+ Je pripravené v nebi pre vás,+  ktorých Boh chráni svojou mocou, lebo máte vieru. Chráni vás, aby ste získali záchranu, ktorá má byť zjavená v čase konca.  Z toho sa veľmi radujete, aj keď teraz musíte chvíľu znášať rôzne skúšky.+  Tie prichádzajú preto, aby vám vaša vyskúšaná viera+ slúžila na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Taká viera je omnoho cennejšia ako zlato, ktoré sa pomíňa, hoci je preskúšané* ohňom.+  Aj keď ste Krista nikdy nevideli, milujete ho. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a máte neopísateľne veľkú radosť,  že dosahujete cieľ svojej viery – svoju záchranu.+ 10  Na túto záchranu sa neúnavne vypytovali proroci, ktorí prorokovali o nezaslúženej láskavosti určenej pre vás, a usilovali sa o nej dozvedieť čo najviac.+ 11  Skúmali, kedy a za akých okolností sa na Kristovi splní to, o čom ich podnecoval prorokovať duch,+ ktorý bol v nich a ktorý už predtým prorokoval o Kristových utrpeniach+ a o tom, ako bude neskôr oslávený. 12  Bolo im odhalené, že neslúžia sami sebe, ale vám. Ohlasovali vám to, čo ste teraz počuli od ľudí, ktorí vám s pomocou svätého ducha zoslaného z neba oznámili dobrú správu.+ Týmto veciam túžia porozumieť aj anjeli. 13  Preto pripravte svoju myseľ na činnosť,*+ uvažujte triezvo,+ vkladajte nádej v to, že vám bude prejavená nezaslúžená láskavosť pri zjavení Ježiša Krista. 14  Buďte ako poslušné deti a už sa nedajte formovať túžbami, ktoré vás ovládali predtým, keď ste boli v nevedomosti, 15  ale vo všetkom svojom konaní buďte svätí, tak ako je svätý ten, ktorý vás povolal.+ 16  Je totiž napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“+ 17  A ak vzývate Otca, ktorý každého súdi nestranne+ podľa jeho skutkov, konajte s bázňou,+ kým ste dočasnými obyvateľmi tohto sveta. 18  Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, ktorý ste prevzali od svojich predkov,* ste neboli oslobodení* pominuteľnými vecami, striebrom či zlatom,+ 19  ale drahocennou krvou+ Krista, bezchybného a nepoškvrneného baránka.+ 20  Bol síce vybraný už pred založením sveta,+ ale zjavil sa až na konci dní kvôli vám.+ 21  Prostredníctvom neho veríte v Boha,+ ktorý ho vzkriesil z mŕtvych+ a dal mu slávu,+ aby sa vaša viera a nádej upierali na Boha. 22  Keďže ste sa očistili poslušnosťou pravde a vďaka tomu máte nepokryteckú bratskú lásku,+ milujte jeden druhého vrúcne, zo srdca.+ 23  Veď ste sa znova narodili+ nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena*+ prostredníctvom slova živého a večného Boha.+ 24  Lebo „všetci ľudia sú* ako tráva a všetka ich sláva je ako poľný kvet. Tráva vädne a kvet opadáva, 25  ale Jehovovo* slovo je večné.“+ A to „slovo“ je dobrá správa, ktorá vám bola oznámená.+

Poznámky pod čiarou

Al. „prečistené“.
Dosl. „prepášte bedrá svojej mysle“.
Al. „ktorý vám bol odovzdaný tradíciou“.
Dosl. „vykúpení“.
Čiže semena, ktoré môže prinášať plody. V tomto kontexte sa vzťahuje na svätého ducha.
Dosl. „všetko telo je“.