Prvá Mojžišova 46:1–34

  • Jakob s rodinou sa sťahuje do Egypta (1 – 7)

  • Mená tých, ktorí sa presťahovali do Egypta (8 – 27)

  • Jozefovo stretnutie s Jakobom v Góšene (28 – 34)

46  Izrael zobral všetko, čo mal, a vydal sa na cestu. Keď prišiel do Beer-Šeby,+ priniesol obeť Bohu svojho otca Izáka.+  V noci Boh prehovoril k Izraelovi vo videní: „Jakob, Jakob!“ On odpovedal: „Áno, Pane?“  Boh povedal: „Som pravý Boh, Boh tvojho otca.+ Neboj sa ísť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ.+  Sám pôjdem s tebou do Egypta a sám ťa odtiaľ privediem späť,+ a keď zomrieš, Jozef ti položí ruku na oči.“*+  Potom Jakob odišiel z Beer-Šeby. Izraelovi synovia viezli svojho otca, svoje deti a svoje manželky na vozoch, ktoré im poslal faraón.  Vzali so sebou stáda a majetok, ktorý nadobudli v Kanaáne, a prišli do Egypta – Jakob a s ním všetci jeho potomkovia.  Do Egypta s ním prišli všetci jeho potomkovia: synovia, dcéry i vnúčatá.  Toto sú mená Izraelových, čiže Jakobových synov, ktorí prišli do Egypta:+ Jakobov prvorodený bol Rúben.+  Rúbenovi synovia boli Chánoch, Pallu, Checron a Karmi.+ 10  Simeonovi+ synovia boli Jemuel, Jamín, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul,+ syn Kanaánky. 11  Léviho+ synovia boli Geršon, Kehát a Merári.+ 12  Júdovi+ synovia boli Er, Onan, Šela,+ Perec+ a Zerach.+ Ale Er a Onan zomreli v Kanaáne.+ Perecovi synovia boli Checron a Chamúl.+ 13  Isacharovi synovia boli Tóla, Puva, Jób a Šimron.+ 14  Zebulúnovi+ synovia boli Sered, Elon a Jachleel.+ 15  To boli Leini potomkovia, ktorých porodila Jakobovi v Páddan-Arame. Porodila mu aj dcéru Dínu.+ Celkovo to bolo 33 synov a dcér. 16  Gádovi+ synovia boli Cifjon, Chaggi, Šuni, Ecbon, Eri, Aródi a Areli.+ 17  Ašerovi+ synovia boli Jimna, Jišva, Jišvi a Beria a ich sestra Serach. Beriovi synovia boli Chéber a Malkiel.+ 18  To boli potomkovia Zilpy,+ ktorú dal Lában svojej dcére Lei. Zilpa porodila Jakobovi 16 potomkov. 19  Synovia Jakobovej manželky Ráchel boli Jozef+ a Benjamín.+ 20  Jozefovi sa v egyptskej krajine narodili Manašše+ a Efraim,+ ktorých mu porodila Asenat,+ dcéra kňaza Potiferu z Ónu.* 21  Benjamínovi synovia+ boli Bela, Becher, Ašbel, Gera,+ Naaman, Échi, Roš, Muppim, Chuppim+ a Ard.+ 22  To boli potomkovia Ráchel, ktorí sa narodili Jakobovi. Spolu ich bolo 14. 23  Dánov+ syn* bol Chuším.+ 24  Naftaliho+ synovia boli Jachceel, Guni, Jecer a Šillem.+ 25  To boli potomkovia Bilhy, ktorú dal Lában svojej dcére Ráchel. Bilha porodila Jakobovi sedem potomkov. 26  Všetkých Jakobových potomkov, ktorí s ním prišli do Egypta, okrem manželiek Jakobových synov, bolo 66.+ 27  Jozefovi sa v Egypte narodili dvaja synovia. Všetkých členov Jakobovej domácnosti, ktorí prišli do Egypta, bolo 70.*+ 28  Jakob poslal Júdu+ pred sebou, aby Jozefovi odkázal, že je na ceste do Góšenu.+ Keď tam prišli, 29  Jozef dal prichystať svoj voz a vyšiel svojmu otcovi Izraelovi naproti do Góšenu. Keď sa stretli, padol mu okolo krku a dlho plakal. 30  Izrael povedal Jozefovi: „Teraz už môžem zomrieť, lebo som ťa videl a viem, že žiješ.“ 31  Potom Jozef povedal svojim bratom a domácnosti svojho otca: „Pôjdem to oznámiť faraónovi.+ Poviem mu: ‚Z kanaánskej krajiny ku mne prišli moji bratia a domácnosť môjho otca.+ 32  Sú to pastieri+ a chovatelia dobytka+ a prišli so všetkými svojimi stádami a so všetkým, čo majú.‘+ 33  A keď si vás faraón zavolá a opýta sa: ‚Aké je vaše zamestnanie?‘, 34  povedzte: ‚Tvoji sluhovia sú od mladosti chovateľmi dobytka, tak ako naši predkovia.‘+ Potom budete môcť bývať v góšenskom kraji,+ lebo každý pastier oviec je Egypťanom odporný.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „ti zatlačí oči“.
Čiže z Heliopolisu.
Dosl. „Dánovi synovia“.
Podľa Septuaginty ich bolo 75.