Prvá Mojžišova 36:1–43

36  Toto je záznam o Ezauových, čiže o Edomových potomkoch.+  Ezau si vzal za manželky Kanaánky Adu,+ ktorá bola dcérou Chetitu Elona,+ a Oholibamu,+ ktorá bola dcérou Anu a vnučkou Chivejca Cibeóna,  a tiež Basematu,+ ktorá bola Izmaelovou dcérou a Nebajótovou sestrou.+  Ada porodila Ezauovi Elifaza a Basemata porodila Reuela.  Oholibama porodila Jeuša, Jalama a Kóracha.+ To sú Ezauovi synovia, ktorí sa mu narodili v Kanaáne.  Potom Ezau vzal svoje manželky, synov a dcéry a všetkých ľudí vo svojej domácnosti a tiež zvieratá a všetok svoj majetok, ktorý nadobudol+ v Kanaáne, a odišiel od svojho brata Jakoba do inej krajiny.+  Mali totiž príliš veľa majetku na to, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej bývali,* ich nedokázala uživiť, lebo mali veľké stáda.  A tak sa Ezau usadil v hornatom kraji Seir.+ Ezau je Edom.+  Toto je záznam o potomkoch Ezaua, otca Edomcov, v hornatom kraji Seir.+ 10  Toto sú mená Ezauových synov: Elifaz, syn Ezauovej manželky Ady, a Reuel, syn Ezauovej manželky Basematy.+ 11  Elifazovi synovia boli Téman,+ Omar, Cefo, Gátam a Kenaz.+ 12  Elifaz, Ezauov syn, mal vedľajšiu manželku* Timnu. Tá mu porodila Amaleka.+ Sú to vnuci Ezauovej manželky Ady. 13  Toto sú Reuelovi synovia: Nachat, Zerach, Šamma a Mizza. To boli vnuci Ezauovej manželky Basematy.+ 14  Toto boli synovia Ezauovej manželky Oholibamy, Anovej dcéry a Cibeónovej vnučky, ktorých porodila Ezauovi: Jeuš, Jalam a Kórach. 15  Toto sú šejkovia* z Ezauovho rodu:+ Synovia Elifaza, Ezauovho prvorodeného: šejk Téman, šejk Omar, šejk Cefo, šejk Kenaz,+ 16  šejk Kórach, šejk Gátam a šejk Amalek. To sú synovia Elifaza,+ ktorí boli šejkami v edomskej krajine. Sú to vnuci Ady. 17  Synovia Ezauovho syna Reuela sú: šejk Nachat, šejk Zerach, šejk Šamma a šejk Mizza. To sú synovia Reuela, ktorí boli šejkami v edomskej krajine.+ Sú to vnuci Ezauovej manželky Basematy. 18  A synovia Ezauovej manželky Oholibamy sú: šejk Jeuš, šejk Jalam a šejk Kórach. To sú šejkovia, ktorí boli synmi Ezauovej manželky Oholibamy, Anovej dcéry. 19  To sú synovia Ezaua, čiže Edoma,+ a ich šejkovia. 20  Toto sú synovia Chorejca Seira, pôvodní obyvatelia krajiny:+ Lotán, Šóbal, Cibeón, Ana,+ 21  Dišon, Ecer a Dišan.+ To sú šejkovia Chorejcov v edomskej krajine, potomkovia Seira. 22  Lotánovi synovia boli Chori a Hémam. Lotánova sestra bola Timna.+ 23  Šóbalovi synovia sú Alvan, Manachat, Ébal, Šefo a Onam. 24  Cibeónovi+ synovia sú Ajah a Ana. To je ten Ana, ktorý našiel horúce žriedla v pustatine, keď pásol osly svojho otca Cibeóna. 25  Toto sú Anove deti: Dišon a Oholibama, Anova dcéra. 26  Toto sú Dišonovi synovia: Chemdan, Ešbán, Jitran a Kerán.+ 27  Toto sú Ecerovi synovia: Bilhan, Zaavan a Ákan. 28  Toto sú Dišanovi synovia: Úc a Arán.+ 29  Toto sú šejkovia Chorejcov: šejk Lotán, šejk Šóbal, šejk Cibeón, šejk Ana, 30  šejk Dišon, šejk Ecer a šejk Dišan.+ To sú šejkovia Chorejcov v krajine Seir. 31  A toto sú králi, ktorí vládli v edomskej krajine+ predtým, ako mali kráľa Izraeliti.*+ 32  Vládol tam Bela, syn Beora, a jeho mesto sa volalo Dinhaba. 33  Po Belovej smrti začal vládnuť Jobáb, syn Zeracha z Bocry. 34  Po Jobábovej smrti začal vládnuť Chušam z krajiny Témancov. 35  Po Chušamovej smrti začal vládnuť Hadad, syn Bedada, ktorý porazil Madiancov+ na moábskom území.* Jeho mesto sa volalo Avit. 36  Po Hadadovej smrti začal vládnuť Samla z Masreky. 37  Po Samlovej smrti začal vládnuť Šaul z Rechobótu pri Rieke. 38  Po Šaulovej smrti začal vládnuť Baal-Chanán, syn Achbora. 39  Po smrti Achborovho syna Baal-Chanána začal vládnuť Hadar. Jeho mesto sa volalo Pau. Jeho manželka sa volala Mehetabel a bola dcérou Matrédy a vnučkou Mezahaba.* 40  Toto sú mená Ezauových šejkov podľa ich rodov a miest: šejk Timna, šejk Alva, šejk Jetet,+ 41  šejk Oholibama, šejk Éla, šejk Pinon, 42  šejk Kenaz, šejk Téman, šejk Mibcar, 43  šejk Magdiel a šejk Iram. To sú edomskí šejkovia podľa ich sídiel v krajine, ktorú si podmanili.+ To sú potomkovia Ezaua, otca Edomcov.+

Poznámky pod čiarou

Al. „bývali ako cudzinci“.
Al. „konkubínu“. Pozri Slovník pojmov.
Čiže kmeňoví náčelníci.
Dosl. „synovia Izraela“.
Dosl. „poli“.
Al. možno „vnučkou Mezahab“.