Prvá Mojžišova 35:1–29

35  Potom Boh povedal Jakobovi: „Vstaň a choď do Bételu.+ Bývaj tam a postav oltár pravému Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ezauom.“+  Vtedy Jakob povedal svojej domácnosti a všetkým, ktorí boli s ním: „Zbavte sa cudzích bohov, ktorých máte pri sebe,+ očistite sa a prezlečte si odevy  a poďme do Bételu. Tam postavím oltár pravému Bohu, ktorý ma vypočul v deň mojej tiesne a bol so mnou, kdekoľvek* som šiel.“+  A odovzdali Jakobovi všetkých cudzích bohov a náušnice, ktoré mali v ušiach, a Jakob ich zakopal* pod veľký strom, ktorý bol blízko Sichemu.  Keď sa vydali na cestu, okolité mestá zachvátil strach pred Bohom a neprenasledovali Jakobových synov.  Potom Jakob a všetci, ktorí boli s ním, prišli do Luzu+ v Kanaáne, čiže do Bételu.  Tam postavil oltár a nazval to miesto El-Bétel,* lebo keď utekal pred svojím bratom, zjavil sa mu tam pravý Boh.+  O nejaký čas zomrela Rebekina pestúnka Debora+ a pochovali ju pod dubom na úpätí Bételu. Preto ho nazval Allon-Bachút.*  A Boh sa znovu zjavil Jakobovi, keď prichádzal z Páddan-Aramu, a požehnal ho. 10  Povedal mu: „Tvoje meno je Jakob,+ ale už sa nebudeš volať Jakob. Tvoje meno bude Izrael.“ A začal ho nazývať Izrael.+ 11  Boh mu ďalej povedal: „Som Všemohúci Boh.+ Buď plodný a maj veľa potomkov. Staneš sa otcom mnohých národov+ a vzídu z teba* králi.+ 12  Krajinu, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dám tebe a tvojim potomkom.“*+ 13  Potom od neho Boh odišiel z miesta, kde s ním hovoril. 14  A Jakob postavil kamenný stĺp na mieste, kde s ním hovoril Boh, a vylial naň tekutú obeť a olej.+ 15  To miesto, kde s ním Boh hovoril, Jakob nazýval Bétel.+ 16  Potom z Bételu odišli. Keď mali pred sebou ešte kus cesty do Efratu, Ráchel začala rodiť. Mala veľmi ťažký pôrod. 17  Keď mala najväčšie bolesti, pôrodná baba jej povedala: „Neboj sa, aj toto bude syn.“+ 18  Keď jej život vyhasínal a ona zomierala, dala mu meno Ben-Oni,* ale jeho otec ho nazval Benjamín.*+ 19  Ráchel zomrela a pochovali ju na ceste do Efratu, čiže do Betlehema.+ 20  Nad jej hrobom Jakob postavil stĺp. Ten stĺp stojí nad Rácheliným hrobom až dodnes. 21  Potom Izrael išiel ďalej a rozložil si stan za vežou Eder. 22  Raz, keď Izrael býval v tej krajine, si Rúben ľahol s Bilhou, vedľajšou manželkou* svojho otca. A Izrael sa to dozvedel.+ Jakob mal 12 synov. 23  Leini synovia boli: Rúben (Jakobov prvorodený),+ Simeon, Lévi, Júda, Isachar a Zebulún. 24  Ráchelini synovia boli Jozef a Benjamín. 25  Synovia Bilhy, Ráchelinej slúžky, boli Dán a Naftali. 26  A synovia Zilpy, Leinej slúžky, boli Gád a Ašer. To sú Jakobovi synovia, ktorí sa mu narodili v Páddan-Arame. 27  Nakoniec Jakob prišiel k svojmu otcovi Izákovi do Mamre+ pri Kirjat-Arbe, čiže pri Hebrone, kde Abrahám a Izák bývali ako cudzinci.+ 28  Izák sa dožil 180 rokov.+ 29  Prežil dlhý a spokojný život. Potom vydýchol naposledy a zomrel a bol pripojený k svojmu ľudu.* Pochovali ho jeho synovia Ezau a Jakob.+

Poznámky pod čiarou

Al. „na ceste, po ktorej“.
Al. „skryl“.
Význ. „Boh Bételu“.
Význ. „dub plaču“.
Dosl. „z tvojich bedier“.
Dosl. „tvojmu semenu“.
Význ. „syn pravice“.
Význ. „syn môjho smútku“.
Al. „konkubínou“. Pozri Slovník pojmov.
Poetické vyjadrenie, ktoré opisuje smrť.