Prvá Mojžišova 25:1–34

25  A Abrahám si vzal ďalšiu manželku, volala sa Ketura.  Časom mu porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Madiana,+ Jišbaka a Šuacha.+  Jokšan sa stal otcom Šebu a Dedana. Dedanovi synovia boli Aššúrim, Letuším a Leummím.*  Madianovi synovia boli Efa, Efer, Chánoch, Abida a Eldaa. Títo všetci boli potomkami Ketury.  Abrahám dal všetok svoj majetok Izákovi,+  ale synom svojich vedľajších žien* dal dary a ešte za svojho života ich poslal preč od svojho syna Izáka,+ na Východ.  Abrahám sa dožil 175 rokov.  Potom vydýchol naposledy a zomrel v peknej starobe, spokojný so svojím životom, a bol pripojený k svojmu ľudu.*  Jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali naproti Mamre v jaskyni Machpela na poli Efrona, syna Chetitu Cochara,+ 10  na poli, ktoré Abrahám kúpil od potomkov Cheta. Abrahám tam bol pochovaný pri svojej manželke Sáre.+ 11  Po Abrahámovej smrti Boh žehnal jeho syna Izáka.+ Izák býval neďaleko Beer-Lachaj-Roj.+ 12  Toto je záznam o potomstve Abrahámovho syna Izmaela,+ ktorého Abrahámovi porodila Egypťanka Hagar,+ Sárina slúžka. 13  A toto sú mená Izmaelových synov podľa ich mien a rodov: Nebajót,+ Izmaelov prvorodený, potom Kedár,+ Adbeel, Mibsam,+ 14  Mišma, Dúma, Massa, 15  Chadad, Téma, Jetur, Nafiš a Kedma. 16  To sú Izmaelovi synovia a to sú ich mená podľa ich osád a táborov,* 12 kmeňových náčelníkov.+ 17  Izmael žil 137 rokov. Potom vydýchol naposledy a zomrel a bol pripojený k svojmu ľudu.* 18  Jeho potomkovia bývali na území od Chavily+ neďaleko Šuru,+ ktorý je blízko Egypta, až po Asýriu. Usadili sa neďaleko svojich bratov.*+ 19  Toto je záznam o potomstve Abrahámovho syna Izáka.+ Abrahám sa stal otcom Izáka. 20  Keď mal Izák 40 rokov, oženil sa s Rebekou, dcérou Aramejca Betuela+ z Páddan-Aramu, sestrou Aramejca Lábana. 21  A Izák úpenlivo prosil Jehovu za svoju manželku, lebo bola neplodná. Jehova vypočul jeho modlitby a jeho manželka Rebeka otehotnela. 22  A synovia v nej začali do seba strkať.+ A tak povedala: „Ak mám takto trpieť, to sa mi ani žiť nechce.“ Preto sa na to spýtala Jehovu. 23  Jehova jej povedal: „V tvojom lone+ sú dva národy a vyjdú z teba dva kmene.+ Jeden národ bude silnejší ako druhý+ a starší bude slúžiť mladšiemu.“+ 24  Keď nadišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že v jej lone sú dvojčatá. 25  Ten, ktorý sa narodil ako prvý, bol celý ryšavý a chlpatý ako kožúšok.+ Preto mu dali meno Ezau.*+ 26  Potom sa narodil jeho brat a rukou sa držal Ezaua za pätu.+ Dali mu meno Jakob.*+ Keď sa narodili, Izák mal 60 rokov. 27  Chlapci rástli a Ezau sa stal zdatným lovcom,+ rád trávil čas vonku. Jakob sa zdržiaval v stanoch.+ Bol to bezúhonný muž. 28  Izák mal radšej Ezaua, lebo mu nosieval divinu, ale Rebeka mala radšej Jakoba.+ 29  Keď raz Jakob pripravoval nejaké jedlo, Ezau prišiel z poľa veľmi unavený. 30  Povedal Jakobovi: „Prosím ťa, daj mi rýchlo trochu* tej červenej kaše,* čo tu máš, lebo som hrozne vyčerpaný!“* Preto ho nazvali Edom.*+ 31  Ale Jakob povedal: „Najprv mi predaj svoje právo prvorodeného!“+ 32  Ezau zvolal: „Zomieram od hladu! Načo mi je právo prvorodeného?“ 33  „Najprv mi prisahaj!“ povedal Jakob. A tak to Jakobovi odprisahal a predal mu svoje právo prvorodeného.+ 34  Nato dal Jakob Ezauovi chlieb s dusenou šošovicou. On sa najedol a napil a potom vstal a odišiel. Tak Ezau pohrdol právom prvorodeného.

Poznámky pod čiarou

Každé z týchto 3 hebrejských mien sa môže vzťahovať aj na kmeň alebo národ.
Al. „konkubín“. Pozri Slovník pojmov.
Poetické vyjadrenie, ktoré opisuje smrť.
Al. „ohradených táborov“.
Poetické vyjadrenie, ktoré opisuje smrť.
Al. možno: „Žili v nepriateľstve so svojimi bratmi.“
Význ. „chlpatý“.
Význ. „držiaci pätu; ten, kto zaberá niečie miesto“.
Al. „hlt“.
Dosl. „z červeného, z tohto červeného“.
Al. „umieram od hladu“.
Význ. „červený“.