Prvá Mojžišova 10:1–32

10  Toto je záznam o potomstve Noemových synov Sema,+ Chama a Jafeta. Po potope sa im narodili synovia.+  Jafetovi synovia boli Gomer,+ Magóg,+ Madaj, Javan, Tubal,+ Mešech+ a Tiras.+  Gomerovi synovia boli Aškenáz,+ Rifat a Togarma.+  Javanovi synovia boli Eliša,+ Taršíš,+ Kittim+ a Dodánim.  Z nich pochádzajú obyvatelia ostrovov,* ktorí sa zoskupili podľa svojho jazyka, rodu a národa.  Chamovi synovia boli Kúš, Micrajim,+ Put+ a Kanaán.+  Kúšovi synovia boli Seba,+ Chavila, Sabta, Raama+ a Sabtecha. Raamovi synovia boli Šeba a Dedan.  Kúš sa stal otcom Nimróda. Ten bol prvým mocným mužom* na zemi.  Bol mocným lovcom, ktorý odporoval Jehovovi. Preto sa hovorí: „Je ako Nimród, mocný lovec, ktorý odporoval Jehovovi.“ 10  Prvými mestami jeho kráľovstva boli Bábel,+ Erech,+ Akkad a Kalné v krajine Šineár.+ 11  Z tejto krajiny odišiel do Asýrie+ a vystaval Ninive,+ Rechobót-Ir, Kalach 12  a Résen medzi Ninive a Kalachom. To je to veľké mesto.* 13  Z Micrajima vyšli Lúdim,+ Anamim, Lehabim, Naftuchim,+ 14  Patrusim,+ Kasluchim (z neho vyšli Filištínci)+ a Kaftorim.*+ 15  Kanaán sa stal otcom Sidóna,+ ktorý bol prvorodený, a Cheta+ 16  a tiež Jebuzejcov,+ Amorejcov,+ Girgašejcov, 17  Chivejcov,+ Arkejcov, Sinejcov, 18  Arvaďanov,+ Cemaranov a Chamaťanov.+ Potom sa kanaánske rody rozptýlili. 19  Územie Kanaáncov sa rozprestieralo od Sidónu až po Gerár+ blízko Gazy+ a až po Sodomu, Gomoru,+ Admu a Cebojim+ blízko Laše. 20  To boli Chamovi synovia podľa svojich rodov, jazykov, krajín a národov. 21  Aj Semovi, ktorý bol predkom všetkých Eberových synov+ a bratom najstaršieho Jafeta,* sa narodili deti. 22  Semovi synovia boli Elam,+ Aššúr,+ Arpachšad,+ Lúd a Aram.+ 23  Aramovi synovia boli Úc, Chúl, Geter a Maš. 24  Arpachšad sa stal otcom Šelacha+ a Šelach sa stal otcom Ebera. 25  Eberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg,*+ lebo za jeho čias boli obyvatelia zeme rozptýlení.* Jeho brat sa volal Joktan.+ 26  Joktan sa stal otcom Almodada, Šelefa, Chacarmaveta, Jeracha,+ 27  Hadoráma, Uzala, Diklu, 28  Óbala, Abimaela, Šebu, 29  Ofira,+ Chavilu a Jobába. Tí všetci boli Joktanovi synovia. 30  Bývali na území, ktoré sa rozprestieralo od Méše až po Sefar, pohorie na Východe. 31  To boli Semovi synovia podľa svojich rodov, jazykov, krajín a národov.+ 32  To boli rody Noemových synov podľa svojich rodokmeňov a podľa svojich národov. Z nich po potope vznikli národy a rozšírili sa po zemi.+

Poznámky pod čiarou

Al. „prímorských krajín“.
Al. „mocnárom“.
Al. možno: „Tie tvoria veľké mesto.“
Tieto mená sa môžu vzťahovať aj na národy, ktorých predkom bol Micrajim.
Al. možno „a Jafetovým starším bratom“.
Význ. „rozdelenie“.
Al. „bola rozdelená zem“.