Prvá Kroník 9:1–44

  • Rodový záznam po návrate z vyhnanstva (1 – 34)

  • Saulov pôvod a jeho potomkovia (35 – 44)

9  Všetci Izraeliti boli zapísaní do rodového záznamu a sú zapísaní v Knihe izraelských kráľov. Obyvatelia Judska boli pre svoju nevernosť odvedení do Babylona.+  Prvými obyvateľmi, ktorí sa vrátili do svojich miest k svojmu vlastníctvu, boli niektorí Izraeliti, kňazi, Léviti a chrámoví sluhovia.*+  V Jeruzaleme sa usadili niektorí z potomkov Júdu,+ Benjamína,+ Efraima a Manaššeho:  Utaj, syn Ammihuda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho, z potomkov Júdovho syna Pereca.+  Z potomkov Šelacha prvorodený Asajah a jeho synovia.  Zo synov Zeracha+ Jeuel a 690 ich bratov.  Z potomkov Benjamína Sallu, syn Mešullama, syna Hodavjaha, syna Hassenuu,  Jibnejah, syn Jerocháma, Éla, syn Uzziho, syna Michriho, a Mešullam, syn Šefatjaha, syna Reuela, syna Jibnijaha.  Ich bratov zapísaných v rodovom zázname bolo 956. Tí všetci boli hlavami svojich rodov.* 10  Z kňazov to bol Jedajah, Jehojarib, Jachin,+ 11  Azariah, syn Chilkijaha, syna Mešullama, syna Cádoka, syna Merajóta, syna Achituba, ktorý mal významné postavenie v dome* pravého Boha, 12  Adajah, syn Jerocháma, syna Pašchura, syna Malkijaha, Maasaj, syn Adiela, syna Jachceru, syna Mešullama, syna Mešillemita, syna Immera, 13  a ich bratia, hlavy rodov, 1 760 silných mužov, schopných vykonávať službu v dome pravého Boha. 14  Z Lévitov to bol Šemajah,+ syn Chašúba, syna Azrikama, syna Chašabjaha, z potomkov Meráriho, 15  a Bakbakar, Chereš, Galál, Mattanjah, syn Michu, syna Zichriho, syna Asafa, 16  Obadiáš, syn Šemajaha, syna Galála, syna Jedutúna, a Berechjah, syn Asu, syna Elkánu, ktorý býval v osadách Netofanov.+ 17  Strážcovia brán+ boli Šallum, Akkúb, Talmon a Achimán. Ich brat Šallum bol ich hlavou 18  a predtým slúžil v kráľovej bráne na východe.+ Tí boli strážcami brán v táboroch Lévitov. 19  Šallum, syn Kóreho, syna Ebjasafa, syna Kóracha, a jeho bratia z jeho rodu, Kórachovci, zodpovedali za úlohy súvisiace so službou strážcov stanu. Ich otcovia zodpovedali za Jehovov tábor ako strážcovia vchodu. 20  V minulosti bol ich vodcom Eleazárov+ syn Pinchas.+ Jehova bol s ním. 21  Zachariáš,+ syn Mešelemjaha, bol strážcom pri vchode do stanu stretávania. 22  Tých, ktorí boli vybratí, aby slúžili ako strážcovia vchodov, bolo 212. Usadili sa vo svojich osadách podľa toho, ako boli zapísaní v rodovom zázname.+ Zodpovednou úlohou, ktorú vykonávali, ich poveril Dávid a prorok*+ Samuel. 23  Oni a ich synovia zodpovedali za stráženie brán Jehovovho domu,+ brán svätostánku.* 24  Strážcovia brán boli na štyroch stranách – na východe, na západe, na severe a na juhu.+ 25  Ich bratia mali z času na čas prichádzať zo svojich osád, aby sedem dní slúžili spolu s nimi. 26  Štyrom hlavným* strážcom brán, Lévitom, boli pre ich spoľahlivosť zverené miestnosti* a pokladnice domu pravého Boha.+ 27  Zostávali celú noc na svojich stanovištiach okolo domu pravého Boha, lebo mali na starosti strážnu službu. Bol im zverený kľúč, aby ráno čo ráno otvárali dom. 28  Niektorí z nich mali na starosti predmety+ používané na službu. Počítali ich, keď ich prinášali i keď ich odnášali. 29  Niektorým boli zverené predmety používané na službu, všetko sväté náčinie,+ jemná múka,+ víno,+ olej,+ kadidlová živica+ a balzamový olej.+ 30  Niektorí synovia kňazov pripravovali masť z balzamového oleja. 31  Mattitjah, jeden z Lévitov, prvorodený Kórachovca Šalluma, mal pre svoju spoľahlivosť na starosti pečenie na plechu.+ 32  Niektorí ich bratia Kehátovci boli zodpovední za chlieb predloženia,+ ktorý sa mal pripravovať každý sabat.+ 33  Toto boli speváci, hlavy lévitských rodov. Zdržiavali sa v chrámových miestnostiach* a boli oslobodení od iných povinností, lebo mali službu vo dne i v noci. 34  To boli hlavy lévitských rodov zapísané v rodovom zázname, vodcovia, ktorí bývali v Jeruzaleme. 35  V Gibeone býval zakladateľ* Gibeonu+ Jeiel, ktorého manželka sa volala Maacha. 36  Jeho prvorodený syn bol Abdon. Po ňom sa narodili Cur, Kiš, Baal, Ner, Nadáb, 37  Gedor, Achio, Zachariáš a Miklót. 38  Miklót sa stal otcom Šimeama. Tí bývali blízko svojich bratov v Jeruzaleme spolu so svojimi ďalšími bratmi. 39  Ner+ sa stal otcom Kiša, Kiš sa stal otcom Saula,+ Saul sa stal otcom Jonatána,+ Malki-Šuu,+ Abinadába+ a Ešbaala. 40  Jonatánov syn bol Merib-Baal+ a Merib-Baal sa stal otcom Micheáša.+ 41  Micheášovi synovia boli Pitón, Melech, Tachrea a Achaz. 42  Achaz sa stal otcom Jaru, Jara sa stal otcom Alemeta, Azmáveta a Zimriho. Zimri sa stal otcom Mócu. 43  Móca sa stal otcom Bineu. Jeho syn bol Refajah, jeho syn Elása a jeho syn Acel. 44  Acel mal šesť synov, volali sa: Azrikam, Bocheru, Izmael, Šearjah, Obadiáš a Chanan. To boli Acelovi synovia.

Poznámky pod čiarou

Al. „netinejci“, dosl. „daní“.
Dosl. „hlavami otcov pre dom svojich otcov“.
Al. „v chráme“.
Al. „vidiaci“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „domu stanu“.
Dosl. „mocným“.
Al. „jedálne“.
Al. „jedálňach“.
Dosl. „otec“.