Prvá Kroník 8:1–40

8  Benjamínovi+ sa narodil ako prvorodený syn Bela,+ druhý bol Ašbel,+ tretí Aharach,  štvrtý Nócha a piaty Rafa.  Belovi synovia boli Addar, Gera,+ Abihúd,  Abišua, Naaman, Achoach,  Gera, Šefufan a Churam.  Toto boli Ehúdovi synovia, hlavy rodov obyvateľov Geby,+ ktorí boli odvedení do vyhnanstva v Manachate:  Naaman, Achijah a Gera – ten ich odviedol do vyhnanstva a stal sa otcom Uzzu a Achihúda.  Šacharaim sa stal otcom detí na území* Moábcov po tom, čo ich poslal preč. Jeho manželky boli Chuším a Baara.*  Jeho manželka Chodeš mu porodila Jobába, Cibju, Méšu, Malkáma, 10  Jeúca, Sachju a Mirmu. To boli jeho synovia, hlavy rodov. 11  Chuším mu porodila Abitúba a Elpaala. 12  Elpaalovi synovia boli Eber, Mišam, Šemed (ktorý vybudoval Onó+ a Lod+ a okolité mestečká),* 13  Beria a Šema. To boli hlavy rodov obyvateľov Ajalonu.+ Tí vyhnali obyvateľov Gátu. 14  Achio, Šašak, Jeremót, 15  Zebadjah, Arád, Eder, 16  Michael, Jišpa a Jócha boli potomkami Beriu. 17  Zebadjah, Mešullam, Chizki, Chéber, 18  Jišmeraj, Jizlia a Jobáb boli potomkami Elpaala. 19  Jakim, Zichri, Zabdi, 20  Elienaj, Cilletaj, Eliel, 21  Adajah, Berajah a Šimrat boli potomkami Šimeiho. 22  Jišpan, Eber, Eliel, 23  Abdon, Zichri, Chanan, 24  Chananjah, Elam, Antotijah, 25  Jifdejah a Penuel boli potomkami Šašaka. 26  Šamšeraj, Šecharjah, Ataliah, 27  Jaarešjah, Eliáš a Zichri boli potomkami Jerocháma. 28  To boli hlavy rodov zapísané v rodovom zázname, vodcovia, ktorí bývali v Jeruzaleme. 29  V Gibeone býval zakladateľ* Gibeonu+ Jeiel, ktorého manželka sa volala Maacha.+ 30  Jeho prvorodený syn bol Abdon. Po ňom sa narodili Cur, Kiš, Baal, Nadáb, 31  Gedor, Achio a Zecher. 32  Miklót sa stal otcom Šimeu. Tí bývali blízko svojich bratov v Jeruzaleme spolu so svojimi ďalšími bratmi. 33  Ner+ sa stal otcom Kiša, Kiš sa stal otcom Saula,+ Saul sa stal otcom Jonatána,+ Malki-Šuu,+ Abinadába+ a Ešbaala.*+ 34  Jonatánov syn bol Merib-Baal*+ a Merib-Baal sa stal otcom Micheáša.+ 35  Micheášovi synovia boli Pitón, Melech, Tarea a Achaz. 36  Achaz sa stal otcom Jehoaddu, Jehoadda sa stal otcom Alemeta, Azmáveta a Zimriho. Zimri sa stal otcom Mócu. 37  Móca sa stal otcom Bineu. Jeho syn bol Rafa, jeho syn Elása a jeho syn Acel. 38  Acel mal šesť synov, volali sa: Azrikam, Bocheru, Izmael, Šearjah, Obadiáš a Chanan. Tí všetci boli Acelovi synovia. 39  Synovia jeho brata Ešeka boli jeho prvorodený Ulam, druhý Jeuš a tretí Elifelet. 40  Ulamovi synovia boli udatní bojovníci, dobrí lukostrelci,* ktorí mali mnoho synov a vnukov, spolu 150. Tí všetci boli potomkami Benjamína.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „na poli“.
Al. možno „po tom, čo poslal preč svoje manželky Chuším a Baaru“.
Al. „a jeho závislé mestečká“, dosl. „dcéry“.
Dosl. „otec“.
Nazývaný aj Iš-Bóšet.
Nazývaný aj Mefibóšet.
Dosl. „ktorí zošliapavali luk“.