Prvá Kroník 7:1–40

7  Isacharovi synovia boli Tóla, Pua, Jašub a Šimron,+ štyria.  Tólovi synovia boli Uzzi, Refajah, Jeriel, Jachmaj, Ibsam a Šemuel, hlavy svojich rodov. Potomkovia Tólu boli udatní bojovníci. Za čias Dávida ich bolo 22 600.  Potomkovia* Uzziho boli Jizrachjah a synovia Jizrachjaha: Michael, Obadiáš, Joel a Jišijah. Všetci piati boli hlavami rodov.  Podľa ich rodového záznamu bolo medzi ich potomkami 36 000 bojaschopných mužov, lebo mali mnoho manželiek a synov.  Udatnými bojovníkmi boli aj ich bratia zo všetkých rodov Isachara. Spolu ich bolo podľa rodového záznamu 87 000.+  Synovia Benjamína+ boli Bela,+ Becher+ a Jediael,+ traja.  Belovi synovia boli Ecbon, Uzzi, Uzziel, Jerimót a Iri, piati. Boli to hlavy rodov a udatní bojovníci. V ich rodovom zázname bolo zapísaných 22 034 mužov.+  Becherovi synovia boli Zemira, Joáš, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremót, Abijah, Anatót a Alemet. To všetko boli Becherovi synovia.  V ich rodovom zázname bolo uvedených 20 200 udatných bojovníkov, zapísaných podľa ich pôvodu, podľa hláv ich rodov. 10  Jediaelovi+ synovia boli Bilhan a synovia Bilhana: Jeuš, Benjamín, Ehúd, Kenaana, Zetan, Taršíš a Achišachar. 11  To všetko boli Jediaelovi potomkovia* podľa hláv ich rodov. Bolo ich 17 200 udatných bojovníkov, pripravených vytiahnuť s vojskom do boja. 12  Irovi+ synovia boli Šuppim a Chuppim. Acherovi synovia boli Chuším. 13  Naftaliho synovia+ boli Jachaciel, Guni, Jecer a Šallum, potomkovia* Bilhy.+ 14  Synovia Manaššeho:+ Asriel, ktorého porodila jeho sýrska vedľajšia manželka.* (Porodila Machira,+ Gileádovho otca. 15  Machir vzal manželky pre Chuppima a Šuppima a jeho sestra sa volala Maacha.) Druhý syn sa volal Celofchad+ a mal iba dcéry.+ 16  Machirova manželka Maacha porodila syna a dala mu meno Pereš. Jeho brat sa volal Šareš a jeho synovia boli Ulam a Rekem. 17  Ulamov syn* bol Bedan. Toto boli synovia Gileáda, syna Machira, syna Manaššeho. 18  Gileádova sestra bola Hammolechet. Porodila Išhoda, Abiezera a Machlu. 19  Synovia Šemidu boli Achian, Sichem, Likchi a Aniam. 20  Efraimovi+ synovia boli Šutelach,+ jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Elada, jeho syn Tachat, 21  jeho syn Zabad, jeho syn Šutelach, Ezer a Elad. Gátski+ muži, ktorí sa narodili v tej krajine, ich zabili, keď im prišli pobrať dobytok. 22  Ich otec Efraim za nimi dlho smútil a jeho bratia ho prichádzali utešovať. 23  Potom mal styk so svojou manželkou a ona otehotnela a porodila syna. Ale dal mu meno Beria,* lebo v čase, keď ho porodila, sa v jeho rodine stalo nešťastie. 24  Mal dcéru Šeeru, ktorá vybudovala Dolný+ a Horný Bet-Choron+ a Uzen-Šeeru. 25  Refach a Rešef boli potomkami Efraima. Rešef mal syna Telacha, ten mal syna Tachana, 26  ten mal syna Ládana, ten mal syna Ammihuda, ten mal syna Elišamu, 27  ten mal syna Nuna a ten mal syna Jozuu.*+ 28  Ich vlastníctvom a ich bydliskom bol Bétel+ a okolité mestečká,* na východe Naaran a na západe Gezer a okolité mestečká, ďalej Sichem a okolité mestečká až po Ajju* a okolité mestečká. 29  A popri hranici mali potomkovia Manaššeho Bet-Šean+ a okolité mestečká, Tánach+ a okolité mestečká, Megiddo+ a okolité mestečká a Dor+ a okolité mestečká. V týchto mestách bývali potomkovia Jozefa, Izraelovho syna. 30  Ašerovi synovia boli Jimna, Jišva, Jišvi a Beria+ a ich sestra bola Serach.+ 31  Beriovi synovia boli Chéber a Malkiel, ktorý bol otcom Birzaita. 32  Chéber sa stal otcom Jafleta, Šómera, Chotáma a ich sestry Šuy. 33  Jafletovi synovia boli Pasach, Bimhal a Ašvat. To boli Jafletovi synovia. 34  Šemerovi* synovia boli Achi, Rohga, Jechubba a Aram. 35  Synovia jeho brata Helema* boli Cófach, Jimna, Šeleš a Amal. 36  Cófachovi synovia boli Suach, Charnefer, Šual, Beri, Jimra, 37  Becer, Hód, Šamma, Šilša, Jitran a Beera. 38  Jeterovi synovia boli Jefunne, Pispa a Ara. 39  Ullovi synovia boli Arach, Channiel a Ricja. 40  Tí všetci boli synovia Ašera, hlavy rodov. Boli to vybraní, udatní bojovníci, poprední náčelníci. Podľa rodového záznamu+ mali 26 000 bojaschopných mužov.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „Synovia“.
Dosl. „synovia“.
Dosl. „synovia“.
Al. „konkubína“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „synovia“.
Význ. „s nešťastím“.
Al. „Jehošuu“, význ. „Jehova je záchrana“.
Al. „a jeho závislé mestečká“, dosl. „dcéry“.
Al. možno „Gazu“. Nejde o filištínske mesto rovnakého mena.
V 32. verši nazývaný Šómer.
Pravdepodobne ide o Chotáma z 32. verša.