Prvá Kroník 6:1–81

6  Léviho+ synovia boli Geršon, Kehát+ a Merári.+  Kehátovi synovia boli Amram, Jicchar,+ Hebron a Uzziel.+  Amramove+ deti* boli Áron,+ Mojžiš+ a Mirjam.+ Áronovi synovia boli Nadáb, Abihu,+ Eleazár+ a Itamar.+  Eleazár sa stal otcom Pinchasa+ a Pinchas sa stal otcom Abišuu.  Abišua sa stal otcom Bukkiho, Bukki sa stal otcom Uzziho,  Uzzi sa stal otcom Zerachjaha, Zerachjah sa stal otcom Merajóta,  Merajót sa stal otcom Amariaha, Amariah sa stal otcom Achituba,+  Achitub sa stal otcom Cádoka,+ Cádok sa stal otcom Achimaaca,+  Achimaac sa stal otcom Azariaha, Azariah sa stal otcom Jochanana 10  a Jochanan sa stal otcom Azariaha. Ten bol kňazom v dome, ktorý postavil Šalamún v Jeruzaleme. 11  Azariah sa stal otcom Amariaha, Amariah sa stal otcom Achituba, 12  Achitub sa stal otcom Cádoka,+ Cádok sa stal otcom Šalluma, 13  Šallum sa stal otcom Chilkijaha,+ Chilkijah sa stal otcom Azariaha, 14  Azariah sa stal otcom Serajaha+ a Serajah sa stal otcom Jehocádaka.+ 15  Jehocádak odišiel do vyhnanstva, keď Jehova podnietil Nabuchodonozora,* aby odviedol obyvateľov Judska a Jeruzalema do zajatia. 16  Léviho synovia boli Geršom,* Kehát a Merári. 17  Toto sú mená Geršomových synov: Libni a Šimei.+ 18  Kehátovi synovia boli Amram, Jicchar, Hebron a Uzziel.+ 19  Meráriho synovia boli Machli a Muši. Toto boli rody Lévitov podľa ich predkov:+ 20  Geršomov+ syn bol Libni, jeho syn Jachat, jeho syn Zimma, 21  jeho syn Joach, jeho syn Iddo, jeho syn Zerach, jeho syn Jeatraj. 22  Kehátovi synovia* boli Amminadáb, jeho syn Kórach,+ jeho syn Assír, 23  jeho syn Elkána, jeho syn Ebjasaf,+ jeho syn Assír, 24  jeho syn Tachat, jeho syn Uriel, jeho syn Uzzijah a jeho syn Šaul. 25  Elkánovi synovia boli Amasaj a Achimót. 26  Synovia iného Elkánu boli Cófaj, jeho syn Nachat, 27  jeho syn Eliab, jeho syn Jerochám, jeho syn Elkána.+ 28  Samuelovi+ synovia boli prvorodený Joel a druhý Abijah.+ 29  Meráriho synovia* boli Machli,+ jeho syn Libni, jeho syn Šimei, jeho syn Uzza, 30  jeho syn Šimea, jeho syn Haggijah a jeho syn Asajah. 31  Týchto mužov Dávid ustanovil, aby viedli spev v Jehovovom dome, keď tam umiestnili truhlu zmluvy.+ 32  Boli zodpovední za spev pred svätostánkom, čiže pred stanom stretávania, kým Šalamún nepostavil v Jeruzaleme Jehovov dom.+ Svoju službu konali podľa toho, ako im bolo určené.+ 33  Službu konali títo muži a ich synovia: z Kehátovcov spevák Héman,+ syn Joela,+ syna Samuela, 34  syna Elkánu,+ syna Jerocháma, syna Eliela, syna Toacha, 35  syna Cufa, syna Elkánu, syna Machata, syna Amasaja, 36  syna Elkánu, syna Joela, syna Azariaha, syna Sofoniáša, 37  syna Tachata, syna Assíra, syna Ebjasafa, syna Kóracha, 38  syna Jicchara, syna Keháta, syna Léviho, syna Izraela. 39  Ďalší Lévita,* Asaf,+ stál po jeho pravici. Asaf bol synom Berechjaha, syna Šimeu, 40  syna Michaela, syna Baaseiaha, syna Malkijaha, 41  syna Etniho, syna Zeracha, syna Adajaha, 42  syna Etána, syna Zimmu, syna Šimeiho, 43  syna Jachata, syna Geršoma, syna Léviho. 44  Potomkovia Meráriho,+ ich bratia, stáli naľavo: Etán,+ syn Kišiho, syna Abdiho, syna Mallucha, 45  syna Chašabjaha, syna Amaciaha, syna Chilkijaha, 46  syna Amciho, syna Baniho, syna Šemera, 47  syna Machliho, syna Mušiho, syna Meráriho, syna Léviho. 48  Ich bratia Léviti boli ustanovení* pre každý druh služby vo svätostánku, v dome pravého Boha.+ 49  Áron a jeho synovia+ prinášali obetný dym na oltári na zápalné obete+ a na oltári pre kadidlo.+ Konali všetku službu súvisiacu s najsvätejšími vecami, aby dosiahli zmierenie za Izrael,+ presne tak ako prikázal Mojžiš, služobník pravého Boha. 50  Toto boli Áronovi+ potomkovia: jeho syn Eleazár,+ jeho syn Pinchas, jeho syn Abišua, 51  jeho syn Bukki, jeho syn Uzzi, jeho syn Zerachjah, 52  jeho syn Merajót, jeho syn Amariah, jeho syn Achitub,+ 53  jeho syn Cádok,+ jeho syn Achimaac. 54  Toto boli miesta, kde si Léviti založili tábory* na svojom území: prvý lós padol na potomkov Árona z rodu Kehátovcov. 55  Dali im Hebron+ na území Júdu a okolité pastviny. 56  Ale okolie toho mesta a priľahlé osady dali Kálebovi,+ synovi Jefunneho. 57  Potomkom Árona dali ako útočiskové mestá*+ Hebron+ a ďalej Libnu+ s pastvinami, Jattir,+ Eštemou s pastvinami,+ 58  Chilen s pastvinami, Debir+ s pastvinami, 59  Ašan+ s pastvinami a Bet-Šemeš+ s pastvinami. 60  Na území kmeňa Benjamín dostali Gebu+ s pastvinami, Alemet s pastvinami a Anatót+ s pastvinami. Ich rodiny dostali spolu 13 miest.+ 61  Ostatní Kehátovci získali lósom desať miest od rodín z iných kmeňov a od polovice kmeňa Manašše.+ 62  Geršomovcom a ich rodinám dali 13 miest na území kmeňa Isachar, Ašer, Naftali a Manašše v Bášane.+ 63  Meráriovcom a ich rodinám pridelili lósom 12 miest na území kmeňa Rúben, Gád a Zebulún.+ 64  Tak Izraeliti pridelili Lévitom tieto mestá s okolitými pastvinami.+ 65  Lósom im pridelili vymenované mestá na území kmeňa Júda, Simeon a Benjamín. 66  Niektorým rodinám Kehátovcov pripadli mestá na území kmeňa Efraim.+ 67  Ako útočiskové mestá* im dali Sichem+ s pastvinami v hornatom kraji Efraima, Gezer+ s pastvinami, 68  Jokmeam s pastvinami, Bet-Choron+ s pastvinami, 69  Ajalon+ s pastvinami a Gát-Rimmon+ s pastvinami. 70  Na území polovice kmeňa Manašše dostali ostatné rodiny Kehátovcov Aner s pastvinami a Bileám s pastvinami. 71  Geršomovcom dali od rodín na území polovice kmeňa Manašše Golan+ v Bášane s okolitými pastvinami a Aštarot s pastvinami.+ 72  Na území kmeňa Isachar dostali Kedeš s pastvinami, Daberat+ s pastvinami,+ 73  Rámot s pastvinami a Anem s pastvinami. 74  Na území kmeňa Ašer dostali Mašal s pastvinami, Abdon s pastvinami,+ 75  Chukok s pastvinami a Rechob+ s pastvinami. 76  Na území kmeňa Naftali dostali Kedeš+ v Galilei+ s okolitými pastvinami, Chammon s pastvinami a Kirjatajim s pastvinami. 77  Ostatným Meráriovcom pridelili na území kmeňa Zebulún+ Rimmono s pastvinami a Tábor s pastvinami. 78  Na území kmeňa Rúben v jordánskom kraji naproti Jerichu, východne od Jordánu, dostali Becer v pustatine s okolitými pastvinami, Jahac+ s pastvinami, 79  Kedemót+ s pastvinami a Mefaat s pastvinami. 80  A na území kmeňa Gád dostali Rámot v Gileáde s okolitými pastvinami, Machanajim+ s pastvinami, 81  Chešbon+ s pastvinami a Jazer+ s pastvinami.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „synovia“.
Al. „Nebukadnesara“.
V 1. verši nazývaný Geršon.
Al. „potomkovia“.
Al. „potomkovia“.
Dosl. „Jeho brat“.
Dosl. „daní“.
Al. „ohradené tábory“.
Al. možno „mesto“, v súlade s Joz 21:13.
Al. možno „mesto“, v súlade s Joz 21:21.