Prvá Kroník 5:1–26

5  Toto sú synovia Rúbena,+ Izraelovho prvorodeného. Bol prvorodený, ale pretože zneuctil lôžko svojho otca,+ jeho právo prvorodeného prešlo na synov Izraelovho syna Jozefa.+ Preto Rúben nebol v rodovom zázname vedený ako prvorodený.  Hoci Júda+ prevyšoval svojich bratov a z neho vzišiel vodca,+ právo prvorodeného pripadlo Jozefovi.  Synovia Rúbena, Izraelovho prvorodeného, boli Chánoch, Pallu, Checron a Karmi.+  Joelovi synovia boli Šemajah, jeho syn Góg, jeho syn Šimei,  jeho syn Micheáš, jeho syn Reajah, jeho syn Baal  a jeho syn Beerah, ktorý bol náčelníkom Rúbenovcov. Jeho vzal do vyhnanstva asýrsky kráľ Tilgat-Pilnezer.*+  Jeho bratmi boli podľa rodového záznamu ich rodín Jeiel (ich hlava), Zachariáš  a Bela, syn Azaza, syna Šemu, syna Joela. Belova rodina bývala od Aroeru+ až po Nebo a Baal-Meon.+  A pretože sa ich stáda v krajine Gileád+ veľmi rozrástli, usadili sa smerom na východ až po okraj pustatiny pri rieke Eufrat.+ 10  Za Saulových dní bojovali s Hagarijcami. Porazili ich a usadili sa v ich stanoch po celom území východne od Gileádu. 11  Potomkovia Gáda bývali vedľa nich v krajine Bášan až po Salchu.+ 12  V Bášane bol hlavou Joel, druhý bol Šafám a ďalší boli Janaj a Šafat. 13  Ich bratia podľa svojich rodov boli Michael, Mešullam, Šeba, Jóraj, Jakan, Zia a Eber, spolu sedem. 14  Toto boli synovia Abichaila, syna Churiho, syna Jaroacha, syna Gileáda, syna Michaela, syna Ješišaja, syna Jachda, syna Búza. 15  Achi, syn Abdiela, syna Guniho, bol hlavou ich rodu. 16  Bývali v Gileáde,+ v Bášane+ a okolitých mestečkách* a na všetkých šarónskych pastvinách, kam len siahali. 17  Všetci boli zapísaní do rodových záznamov za dní judského kráľa Jotáma+ a za dní izraelského kráľa Jeroboáma.*+ 18  Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Manašše mali 44 760 udatných bojovníkov vycvičených v boji. Boli vyzbrojení štítmi, mečmi a lukmi.* 19  Viedli vojnu proti Hagarijcom+ a proti Jeturovi, Nafišovi+ a Nodábovi. 20  Keď bojovali proti Hagarijcom a všetkým ich spojencom, volali k Bohu o pomoc a on ich vypočul a vydal im ich do rúk, lebo mu dôverovali.+ 21  Ukoristili ich stáda – 50 000 tiav, 250 000 oviec a 2 000 oslov – a odviedli 100 000 zajatcov.* 22  Mnohí nepriatelia padli v boji, lebo ten boj viedol pravý Boh.+ A bývali na ich mieste, kým neboli odvedení do vyhnanstva.+ 23  Potomkovia polovice kmeňa Manašše+ obývali územie od Bášanu po Baal-Hermon, Senir a vrch Hermon,+ lebo ich bolo mnoho. 24  Toto boli hlavy ich rodov: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jeremiáš, Hodavjah a Jachdiel. Boli to udatní bojovníci, preslávení muži a hlavy svojich rodov. 25  Neboli verní Bohu svojich predkov, ale uctievali bohov* národov,+ ktoré Boh pred nimi z krajiny odstránil. 26  Preto Boh Izraela podnietil* asýrskeho kráľa Pula+ (čiže asýrskeho kráľa Tilgat-Pilnezera),+ aby vzal do vyhnanstva Rúbenovcov, Gádovcov a polovicu kmeňa Manašše. Priviedol ich do Chalachu, Chaboru, Hary a k rieke Gozan,+ kde sú dodnes.

Poznámky pod čiarou

Al. „Tiglatpilesar“.
Al. „a jeho závislých mestečkách“, dosl. „dcérach“.
Čiže Jeroboáma II.
Dosl. „a zošliapavali luk“.
Al. „ľudských duší“.
Al. „ale dopúšťali sa prostitúcie s bohmi“.
Dosl. „roznietil ducha“.