Prvá Kroník 4:1–43

4  Júdovi synovia boli Perec,+ Checron,+ Karmi, Chúr+ a Šóbal.+  Šóbalov syn Reajah sa stal otcom Jachata, Jachat sa stal otcom Achumaja a Lahada. To boli córaovské rody.+  Toto boli synovia zakladateľa* Etamu:+ Jezreel, Jišma a Jidbaš (ich sestra sa volala Haclelponi).  Penuel bol otcom Gedora a Ezer bol otcom Chušu. To boli synovia Chúra,+ Efratinho prvorodeného a otca Betlehema.+  Ašchúr,+ otec Tekou,+ mal dve manželky, Chelu a Naaru.  Naara mu porodila Achuzzáma, Chefera, Temeniho a Achaštariho. To boli synovia Naary.  Synovia Chely boli Ceret, Jicchar a Etnan.  Kóc sa stal otcom Anúba, Cobebu a rodín Acharchela, Harúmovho syna.  Jabec bol váženejší ako jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jabec,* lebo povedala: „Porodila som ho v bolesti.“ 10  Jabec volal k Bohu Izraela: „Požehnaj ma a rozšír moje územie. Nech je tvoja ruka so mnou a ochráň ma pred nešťastím, aby mi neublížilo!“ A Boh splnil, o čo žiadal. 11  Kelub, Šuchov brat, sa stal otcom Mechira, ktorý bol otcom Eštona. 12  Ešton sa stal otcom Bet-Rafu, Paseacha a Techinnu, otca Ir-Nachaša. To boli muži z Rechy. 13  Kenazovi synovia boli Otniel+ a Serajah. Otnielov syn* bol Chatat. 14  Meonotaj sa stal otcom Ofru. Serajah sa stal otcom Joába, otca obyvateľov Ge-Charašimu,* nazvaného tak preto, lebo boli remeselníkmi. 15  Synovia Káleba,+ syna Jefunneho, boli Iru, Éla a Naam. Élov syn* bol Kenaz. 16  Jehallelelovi synovia boli Zif, Zifa, Tirja a Asarel. 17  Ezrovi synovia boli Jeter, Mered, Efer a Jalon. A počala* a porodila Mirjama, Šammaja a Jišbacha, otca Eštemou. 18  (Jeho židovská manželka porodila Jereda, otca Gedora, Chébera, otca Socha, a Jekutiela, otca Zanoacha.) To boli synovia faraónovej dcéry Bitje, s ktorou sa oženil Mered. 19  Synovia Hodijahovej manželky, Nachamovej sestry, boli otcami Keilu Garmitského a Eštemou Maachatského. 20  Šimonovi synovia boli Amnón, Rinna, Ben-Chanán a Tilón. Jišiho synovia boli Zochet a Ben-Zochet. 21  Potomkovia Júdovho syna Šelu+ boli Er, otec Lechu, Laada, otec Marešu, a rodiny výrobcov jemnej tkaniny z Ašbeovho rodu, 22  potom Jokím, muži z Kozeby, Joáš a Saraf, ktorí sa oženili s Moábkami, a Jašubi-Lechem. Tieto záznamy sú veľmi staré.* 23  Boli to hrnčiari, ktorí bývali v Netaime a Gedére. Bývali tam a pracovali pre kráľa. 24  Simeonovi+ synovia boli Nemuel, Jamín, Jarib, Zerach a Šaul.+ 25  Šaulov syn bol Šallum, jeho syn Mibsam, jeho syn Mišma. 26  Mišmovi synovia boli Chammuel, jeho syn Zakkur, jeho syn Šimei. 27  Šimei mal 16 synov a šesť dcér, ale jeho bratia nemali mnoho synov a žiaden z ich rodov nebol taký početný ako Júdejci.+ 28  Bývali v Beer-Šebe,+ Moláde,+ Chacar-Šuale,+ 29  Bilhe, Eceme,+ Tólade, 30  Betueli,+ Chorme,+ Ciklagu,+ 31  Bet-Markabote, Chacar-Susime,+ Bet-Biri a Šaarajime. To boli ich mestá až do vlády Dávida. 32  Usadili sa v Etame, Ajine, Rimmone, Tochene a Ašane,+ piatich mestách, 33  a tiež v osadách, ktoré boli okolo týchto miest, až po Baal. Toto boli ich rodové záznamy a miesta, kde žili. 34  Ďalší potomkovia Simeona boli Mešóbab, Jamlech, Jóša, syn Amaciaha, 35  Joel, Jehu, syn Jošibjaha, syna Serajaha, syna Asiela, 36  Elioenaj, Jaakoba, Ješochajah, Asajah, Adiel, Jesimiel, Benajah 37  a Ziza, syn Šifiho, syna Allona, syna Jedajaha, syna Šimriho, syna Šemajaha. 38  Tí, ktorí tu boli vymenovaní, boli náčelníkmi svojich rodov a ich rody sa stali početnými. 39  Pri hľadaní pastvín pre svoje stáda došli až k vstupu do Gedoru, na východnú stranu údolia. 40  A našli bohaté, dobré pastviny. Krajina bola rozľahlá, tichá a pokojná. Predtým tam bývali potomkovia Chama.+ 41  Tí, ktorí tu boli vymenovaní, prišli za dní judského kráľa Ezechiáša,+ zaútočili na stany Chamitov a na Meunijcov, ktorí tam žili, a úplne ich vyhladili.* Potom sa usadili na ich mieste, lebo tam boli pastviny pre ich stáda. 42  Niektorí Simeonovci, 500 mužov, odišli na vrch Seir.+ Ich vodcami boli Pelatjah, Nearjah, Refajah a Uzziel, synovia Jišiho. 43  Pobili posledné zvyšky Amalekitov,+ ktorým sa kedysi podarilo uniknúť, a žijú tam dodnes.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „otca“. Niektoré mená v tejto kapitole môžu byť názvami miest a v takých prípadoch slovo „otec“ môže znamenať „zakladateľ“.
Meno Jabec možno pochádza z hebrejského slova, ktoré znamená „bolesť“.
Dosl. „synovia“.
Význ. „údolie remeselníkov“.
Dosl. „synovia“.
Možno Bitja z 18. verša.
Al.: „To sú starobylé príbehy.“
Al. „zasvätili zničeniu“. Pozri Slovník pojmov.