Prvá Kroník 3:1–24

3  Toto sú Dávidovi synovia, ktorí sa mu narodili v Hebrone:+ prvorodený Amnón,+ ktorého matkou bola Achinoám+ Jezreelská, druhý Daniel, ktorého matkou bola Abigail+ Karmelská,  tretí Abšalóm,+ syn Maachy, dcéry gešúrskeho kráľa Talmaja, štvrtý Adonijah,+ Chaggitin syn,  piaty Šefatjah, ktorého matkou bola Abital, a šiesty Jitream, ktorého matkou bola Dávidova manželka Egla.  Týchto šesť synov sa mu narodilo v Hebrone, kde vládol sedem rokov a šesť mesiacov. Ďalších 33 rokov vládol v Jeruzaleme.+  Toto sú synovia, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme:+ Šimea, Šobab, Nátan+ a Šalamún.+ Matkou týchto štyroch bola Bat-Šeba,+ Ammielova dcéra.  Mená jeho ďalších deviatich synov boli Jibchar, Elišama, Elifelet,  Noga, Nefeg, Jafia,  Elišama, Eliada a Elifelet.  To všetko boli Dávidovi synovia. Ich sestra sa volala Támar.+ Okrem nich mal Dávid synov so svojimi vedľajšími manželkami.* 10  Šalamún mal syna Rechoboáma,+ ten mal syna Abijaha,+ ten mal syna Asu,+ ten mal syna Jehošafata,+ 11  ten mal syna Jehoráma,+ ten mal syna Achaziaha,+ ten mal syna Joáša,+ 12  ten mal syna Amaciaha,+ ten mal syna Azariaha,+ ten mal syna Jotáma,+ 13  ten mal syna Achaza,+ ten mal syna Ezechiáša,+ ten mal syna Manaššeho,+ 14  ten mal syna Amona+ a ten mal syna Joziáša.+ 15  Joziášovi synovia boli prvorodený Jochanan, druhý Jehojakim,+ tretí Sedekiáš,*+ štvrtý Šallum. 16  Jehojakimov syn bol Jekonjah+ a ten mal syna Cedekijaha. 17  Synovia zajatého Jekonjaha boli Šealtiel, 18  Malkirám, Pedajah, Šenaccar, Jekamjah, Hošama a Nedabjah. 19  Pedajahovi synovia boli Zorobábel+ a Šimei. Zorobábelovi synovia boli Mešullam a Chananjah (ich sestrou bola Šelomit) 20  a ďalší piati synovia boli Chašúba, Ohel, Berechjah, Chasadjah a Jušab-Chesed. 21  Synovia Chananjaha boli Pelatjah a Ješajah. Syn* Ješajaha bol Refajah, syn* Refajaha bol Arnan, syn* Arnana bol Obadiáš, syn* Obadiáša bol Šechanjah 22  a potomkovia* Šechanjaha boli Šemajah a synovia Šemajaha: Chattuš, Jigal, Bariach, Nearjah a Šafat, spolu šesť. 23  Synovia Nearjaha boli Elioenaj, Ezechiáš a Azrikam, traja. 24  Synovia Elioenaja boli Hodavjah, Eljašib, Pelajah, Akkúb, Jochanan, Delajah a Anáni, siedmi.

Poznámky pod čiarou

Al. „konkubínami“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „Cedekijah“.
Dosl. „Synovia“.
Dosl. „synovia“.
Dosl. „synovia“.
Dosl. „synovia“.
Dosl. „synovia“.