Prvá Kroník 27:1–34

27  Toto je výpočet Izraelitov, hláv rodov, veliteľov tisícov a stoviek+ a úradníkov, ktorí slúžili kráľovi+ vo všetkých záležitostiach vojenských oddielov. Oddiely sa mesiac čo mesiac striedali,* po všetky mesiace roka. Každý oddiel mal 24 000 mužov.  Prvému oddielu, ktorý slúžil v prvom mesiaci, velil Jašobeám,+ Zabdielov syn. V jeho oddiele bolo 24 000 mužov.  Bol potomkom Pereca+ a bol nad všetkými veliteľmi skupín, ktoré mali slúžiť v prvom mesiaci.  Druhému oddielu, ktorý slúžil v druhom mesiaci, velil Achochiovec+ Dodaj+ a Miklót bol jeho zástupcom. V jeho oddiele bolo 24 000 mužov.  Veliteľom tretieho oddielu, ktorý mal slúžiť v treťom mesiaci, bol Benajah,+ syn hlavného kňaza Jehojadu.+ V jeho oddiele bolo 24 000 mužov.  Benajah bol jedným z 30 udatných bojovníkov a bol ich veliteľom. Jeho oddielu velil jeho syn Ammizabád.  Veliteľom štvrtého oddielu, ktorý mal slúžiť vo štvrtom mesiaci, bol Joábov brat+ Asahel+ a jeho nástupcom bol jeho syn Zebadjah. V jeho oddiele bolo 24 000 mužov.  Veliteľom piateho oddielu, ktorý mal slúžiť v piatom mesiaci, bol Šamhut Jizrachitský. V jeho oddiele bolo 24 000 mužov.  Veliteľom šiesteho oddielu, ktorý mal slúžiť v šiestom mesiaci, bol Ira,+ syn Tekoana+ Ikkeša. V jeho oddiele bolo 24 000 mužov. 10  Veliteľom siedmeho oddielu, ktorý mal slúžiť v siedmom mesiaci, bol Pelonita Chelec+ z Efraimovcov. V jeho oddiele bolo 24 000 mužov. 11  Veliteľom ôsmeho oddielu, ktorý mal slúžiť v ôsmom mesiaci, bol Sibbechaj+ Chúšatský zo Zerachovcov.+ V jeho oddiele bolo 24 000 mužov. 12  Veliteľom deviateho oddielu, ktorý mal slúžiť v deviatom mesiaci, bol Benjamínovec Abiezer+ z Anatótu.+ V jeho oddiele bolo 24 000 mužov. 13  Veliteľom desiateho oddielu, ktorý mal slúžiť v desiatom mesiaci, bol Netofan Maharaj+ zo Zerachovcov.+ V jeho oddiele bolo 24 000 mužov. 14  Veliteľom 11. oddielu, ktorý mal slúžiť v 11. mesiaci, bol Piratónčan Benajah+ z Efraimovcov. V jeho oddiele bolo 24 000 mužov. 15  Veliteľom 12. oddielu, ktorý mal slúžiť v 12. mesiaci, bol Netofan Cheldaj, potomok Otniela. V jeho oddiele bolo 24 000 mužov. 16  Títo muži boli vodcami izraelských kmeňov: vodcom Rúbenovcov bol Eliezer, syn Zichriho, vodcom Simeonovcov bol Šefatjah, syn Maachu, 17  vodcom Lévitov bol Chašabjah, syn Kemuela, vodcom Áronových potomkov bol Cádok, 18  vodcom Júdejcov bol Elíhu,+ jeden z Dávidových bratov, vodcom Isacharovcov bol Omri, syn Michaela, 19  vodcom Zebulúnovcov bol Jišmajah, syn Obadiáša, vodcom Naftaliovcov bol Jerimót, syn Azriela, 20  vodcom Efraimovcov bol Hošea, syn Azaziaha, vodcom polovice kmeňa Manašše bol Joel, syn Pedajaha, 21  vodcom polovice kmeňa Manašše v Gileáde bol Iddo, syn Zachariáša, vodcom Benjamínovcov bol Jaasiel, syn Abnéra,+ 22  vodcom Dánovcov bol Azarel, syn Jerocháma. To boli kniežatá izraelských kmeňov. 23  Dávid nespočítal mužov vo veku 20 rokov a menej, lebo Jehova sľúbil, že urobí Izrael takým početným, ako sú hviezdy na nebi.+ 24  Joáb, syn Ceruje, začal sčítanie, ale nedokončil ho. Pre toto sčítanie vzplanul Boží hnev proti Izraelu,*+ a tak sa tento počet nedostal do záznamov v kronike kráľa Dávida. 25  Kráľovskú pokladnicu+ mal na starosti Azmávet, Adielov syn. Jonatán, Uzzijahov syn, zodpovedal za sklady* na vidieku, v mestách, dedinách a vo vežiach. 26  Za roľníkov, ktorí obrábali pôdu, bol zodpovedný Ezri, Kelubov syn. 27  Nad vinicami bol Šimei z Rámy. Na výrobu a zásoby vína dozeral Zabdi Šifemský. 28  Za olivové háje a sykomory+ v Šefele+ bol zodpovedný Baal-Chanán Gederský a na zásoby oleja dozeral Joáš. 29  Stáda dobytka, ktoré sa pásli v Šaróne,+ mal na starosti Šitraj Šarónsky a stáda v údoliach mal na starosti Šafat, Adlajov syn. 30  Ťavy mal na starosti Izmaelita Obil, osly* Jechdejah Meronotský 31  a stáda oviec a kôz Jaziz Hagarijský. Tí všetci boli správcami majetku kráľa Dávida. 32  Dávidov synovec Jonatán+ bol rozumný muž a bol radcom a tajomníkom. Jechiel, Chachmoniho syn, sa staral o kráľových synov.+ 33  Achitofel+ bol kráľovým radcom a Chušaj+ Arkijský bol kráľovým priateľom.* 34  Po Achitofelovi sa stal radcom Jehojada, Benajahov+ syn, a Abiatár.+ Veliteľom kráľovho vojska bol Joáb.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „prichádzali a odchádzali“.
Dosl. „bol hnev na Izraeli“.
Al. „za pokladnice“.
Dosl. „oslice“.
Al. „dôverníkom“.