Prvá Kroník 26:1–32

26  Toto boli oddelenia strážcov brán:+ z Kórachovcov Mešelemjah,+ syn Kóreho zo synov Asafa.  Mešelemjah mal synov: prvorodeného Zachariáša, druhého Jediaela, tretieho Zebadjaha, štvrtého Jatniela,  piateho Elama, šiesteho Jehochanana, siedmeho Eljeho-Enaja.  Obéd-Edom mal synov: prvorodeného Šemajaha, druhého Jehozabáda, tretieho Joacha, štvrtého Sachara, piateho Netánela,  šiesteho Ammiela, siedmeho Isachara a ôsmeho Peulletaja, lebo Boh ho požehnal.  Jeho synovi Šemajahovi sa narodili synovia, ktorí vládli svojmu rodu, lebo to boli schopní, mocní muži.  Šemajahovi synovia boli: Otni, Refael, Obéd a Elzabád, ktorého bratia Elíhu a Semachjah boli tiež schopní muži.  Tí všetci boli potomkami Obéd-Edoma. Oni, ich synovia a ich bratia boli schopní muži, spôsobilí na službu. Bolo ich 62.  Mešelemjah+ mal synov a bratov, 18 schopných mužov. 10  Chosa zo synov Meráriho mal synov. Hlavou rodu bol Šimri, hoci nebol prvorodený, ale za hlavu ho ustanovil jeho otec. 11  Druhý bol Chilkijah, tretí Tebaljah, štvrtý Zachariáš. Všetkých Chosových synov a bratov bolo 13. 12  Vodcovia týchto oddelení strážcov brán aj ich bratia mali svoje povinnosti v spojitosti so službou v Jehovovom dome. 13  O každú bránu hádzali lósy+ podľa rodov, či už bol početný, alebo nie. 14  Pre východnú stranu padol lós na Šelemjaha. Keď hádzali lós pre jeho syna Zachariáša, rozvážneho radcu, pripadla mu severná strana. 15  Obéd-Edomovi pripadla južná strana a jeho synom+ skladové miestnosti. 16  Šuppim a Chosa+ dostali západnú stranu, blízko brány Šallechet pri stúpajúcej ceste. Stráž stála vedľa stráže. 17  Na východe bolo šesť Lévitov, na severe denne štyria, na juhu denne štyria a pri skladových miestnostiach+ dvaja a dvaja. 18  Pri stĺporadí na západe boli štyria pri ceste+ a dvaja pri stĺporadí. 19  To boli oddelenia strážcov brán zo synov Kórachovcov a Meráriovcov. 20  Z Lévitov mal Achijah na starosti pokladnice domu pravého Boha a pokladnice svätých* vecí.+ 21  Zo synov Ládana, čiže zo synov Geršonovcov, ktorí pochádzali z Ládana, bol Jechieli,+ jedna z hláv rodov, ktoré pochádzali z Geršonovca Ládana, 22  a Jechieliho synovia Zetam a jeho brat Joel. Tí mali na starosti pokladnice Jehovovho domu.+ 23  Z Amramovcov, Jiccharovcov, Hebronovcov a Uzzielovcov+ 24  dozeral na skladové miestnosti Šebuel, syn Mojžišovho syna Geršoma. 25  Jeho bratia, potomkovia Eliezera,+ boli: Rechabjah,+ Ješajah, Jorám, Zichri a Šelomót. 26  Šelomót a jeho bratia mali na starosti všetky pokladnice svätých vecí,+ ktoré zasvätili kráľ Dávid,+ hlavy rodov,+ velitelia tisícov a stoviek a velitelia vojska. 27  Išlo o časť vojnovej koristi,+ ktorú zasvätili na udržiavanie Jehovovho domu. 28  Všetko, čo zasvätil vidiaci+ Samuel, Kišov syn Saul, Nerov syn Abnér+ a Joáb,+ syn Ceruje,+ všetko, čo bolo zasvätené, mal na starosti Šelomit a jeho bratia. 29  Z Jiccharovcov+ boli Kenanjah a jeho synovia poverení úlohami mimo Božieho domu; slúžili v Izraeli ako úradníci a sudcovia.+ 30  Chašabjah a jeho bratia, 1 700 schopných mužov, ktorí pochádzali z Hebronovcov,+ mali na starosti správu Izraela v oblasti západne od Jordánu. Dozerali na všetku prácu súvisiacu so službou pre Jehovu i pre kráľa. 31  Vodcom Hebronovcov bol podľa rodových záznamov Jerijah.+ V 40. roku vlády kráľa Dávida+ vyhľadali medzi Hebronovcami v Jazeri+ v Gileáde udatných a schopných mužov. 32  A jeho bratov bolo 2 700 schopných mužov, hláv rodov. Kráľ Dávid ich ustanovil, aby dozerali na každú záležitosť súvisiacu so službou pre pravého Boha i pre kráľa na území Rúbenovcov, Gádovcov a polovice kmeňa Manašše.

Poznámky pod čiarou

Al. „zasvätených“.