Prvá Kroník 25:1–31

  • Hudobníci a speváci v Božom dome (1 – 31)

25  Dávid a vedúci skupín vykonávajúcich službu oddelili niektorých zo synov Asafa, Hémana a Jedutúna,+ aby prorokovali s harfami, lýrami+ a činelmi.+ Tu je zoznam mužov, ktorí boli poverení konať túto službu.  Zo synov Asafa: Zakkur, Jozef, Netanjah a Ašarelah. Asafovi synovia podliehali Asafovi, ktorý prorokoval pod vedením kráľa.  Z Jedutúna:+ Jedutúnovi synovia Gedaljah, Ceri, Ješajah, Šimei, Chašabjah a Mattitjah,+ šiesti. Podliehali svojmu otcovi Jedutúnovi, ktorý prorokoval s harfou, ďakoval Jehovovi a chválil ho.+  Z Hémana:+ Hémanovi synovia Bukkijah, Mattanjah, Uzziel, Šebuel, Jerimót, Chananjah, Chanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Ézer, Jošbekaša, Malloti, Hotír a Machaziót.  Tí všetci boli synmi Hémana, kráľovho vidiaceho, ktorý oznamoval slová pravého Boha na jeho slávu.* Pravý Boh mu dal 14 synov a 3 dcéry.  Tí všetci pod vedením svojho otca spievali v Jehovovom dome a hrali na čineloch, lýrach a harfách.+ To bola ich služba v dome pravého Boha. Asaf, Jedutún a Héman slúžili pod vedením kráľa.  Oni a ich bratia boli vyškolení v speve Jehovovi a všetci boli skúsenými spevákmi. Bolo ich 288.  Služby si rozvrhli lósom,+ a to rovnako mladý i starý, začiatočník i skúsený.  Prvý lós padol na Asafovho syna Jozefa,+ druhý na Gedaljaha+ (s jeho bratmi a jeho synmi ich bolo 12), 10  tretí na Zakkura,+ jeho synov a jeho bratov, 12, 11  štvrtý na Jicriho, jeho synov a jeho bratov, 12, 12  piaty na Netanjaha,+ jeho synov a jeho bratov, 12, 13  šiesty na Bukkijaha, jeho synov a jeho bratov, 12, 14  siedmy na Ješaréla, jeho synov a jeho bratov, 12, 15  ôsmy na Ješajaha, jeho synov a jeho bratov, 12, 16  deviaty na Mattanjaha, jeho synov a jeho bratov, 12, 17  desiaty na Šimeiho, jeho synov a jeho bratov, 12, 18  jedenásty na Azarela, jeho synov a jeho bratov, 12, 19  dvanásty na Chašabjaha, jeho synov a jeho bratov, 12, 20  trinásty na Šubaela,+ jeho synov a jeho bratov, 12, 21  štrnásty na Mattitjaha, jeho synov a jeho bratov, 12, 22  pätnásty na Jeremóta, jeho synov a jeho bratov, 12, 23  šestnásty na Chananjaha, jeho synov a jeho bratov, 12, 24  sedemnásty na Jošbekašu, jeho synov a jeho bratov, 12, 25  osemnásty na Chananiho, jeho synov a jeho bratov, 12, 26  devätnásty na Mallotiho, jeho synov a jeho bratov, 12, 27  dvadsiaty na Eliatu, jeho synov a jeho bratov, 12, 28  dvadsiaty prvý na Hotíra, jeho synov a jeho bratov, 12, 29  dvadsiaty druhý na Giddaltiho,+ jeho synov a jeho bratov, 12, 30  dvadsiaty tretí na Machazióta,+ jeho synov a jeho bratov, 12, 31  a dvadsiaty štvrtý na Romamti-Ézera,+ jeho synov a jeho bratov, 12.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „aby bol pozdvihnutý jeho roh“.