Prvá Kroník 24:1–31

24  Toto boli oddelenia potomkov Árona. Áronovi synovia boli Nadáb, Abihu,+ Eleazár a Itamar.+  Nadáb a Abihu zomreli skôr ako ich otec+ a nemali žiadnych synov, ale Eleazár+ a Itamar ďalej slúžili ako kňazi.  Dávid spolu s Cádokom+ zo synov Eleazára a Achimelechom zo synov Itamara rozdelil Áronových potomkov do oddelení podľa služby, ktorú mali vykonávať.  Synovia Eleazára mali viac vodcov ako synovia Itamara. Preto ich rozdelili takto: zo synov Eleazára bolo 16 hláv rodov a zo synov Itamara 8 hláv rodov.  Potom Eleazárových a Itamarových synov rozdelili lósom,+ lebo z jedných i druhých pochádzali vodcovia svätého miesta a vodcovia, ktorí slúžili pravému Bohu.  Tajomník Lévitov Šemajah, syn Netánela, zapísal ich mená pred kráľom, kniežatami, kňazom Cádokom,+ pred Achimelechom,+ synom Abiatára,+ a pred hlavami kňazských a lévitských rodov. Jeden rod bol vždy vylosovaný z Eleazára a jeden z Itamara.  Prvý lós padol na Jehojariba, druhý na Jedajaha,  tretí na Charima, štvrtý na Seorima,  piaty na Malkijaha, šiesty na Mijamina, 10  siedmy na Hakkóca, ôsmy na Abijaha,+ 11  deviaty na Ješuu, desiaty na Šechanjaha, 12  jedenásty na Eljašiba, dvanásty na Jakima, 13  trinásty na Chuppu, štrnásty na Ješebába, 14  pätnásty na Bilgu, šestnásty na Immera, 15  sedemnásty na Chezíra, osemnásty na Happiceca, 16  devätnásty na Petachjaha, dvadsiaty na Jechezkela, 17  dvadsiaty prvý na Jachina, dvadsiaty druhý na Gamúla, 18  dvadsiaty tretí na Delajaha a dvadsiaty štvrtý na Maazjaha. 19  To bolo rozdelenie ich služieb.+ Bolo určené, kedy majú vchádzať do Jehovovho domu podľa nariadenia ich predka Árona, ako mu to prikázal Jehova, Boh Izraela. 20  K ostatným Lévitom patrili: zo synov Amrama+ Šubael,+ zo synov Šubaela Jechdejah, 21  z Rechabjaha:+ zo synov Rechabjaha vodca Jišijah, 22  z Jiccharovcov Šelomót,+ zo synov Šelomóta Jachat, 23  zo synov Hebrona vodca Jerijah,+ druhý Amariah, tretí Jachaziel, štvrtý Jekameám, 24  zo synov Uzziela Micheáš, zo synov Micheáša Šamir. 25  Micheášov brat bol Jišijah. Zo synov Jišijaha bol Zachariáš. 26  Synovia Meráriho+ boli Machli a Muši. Zo synov Jaazijaha bol Beno. 27  Potomkovia Meráriho: z Jaazijaha Beno, Šoham, Zakkur a Ibri, 28  z Machliho Eleazár, ktorý nemal synov,+ 29  z Kiša: zo synov Kiša Jerachmeel. 30  Synovia Mušiho boli Machli, Eder a Jerimót. To boli synovia Léviho podľa svojich rodov. 31  Aj oni hádzali lósy+ pred kráľom Dávidom, Cádokom, Achimelechom a hlavami kňazských a lévitských rodov, tak ako ich bratia, synovia Árona. A s rodmi starších bratov sa zaobchádzalo rovnako ako s rodmi mladších.

Poznámky pod čiarou