Prvá Kroník 23:1–32

  • Dávid organizuje službu Lévitov (1 – 32)

    • Áron a jeho synovia vyčlenení (13)

23  Keď Dávid zostarol a jeho život sa chýlil ku koncu,* ustanovil za kráľa nad Izraelom svojho syna Šalamúna.+  Potom zhromaždil všetky izraelské kniežatá, kňazov+ a Lévitov.+  Spočítali všetkých Lévitov, ktorí mali 30 rokov a viac,+ a ich počet bol 38 000.  Z nich 24 000 dohliadalo na prácu v Jehovovom dome, úradníkov a sudcov bolo 6 000,+  strážcov brán+ bolo 4 000 a 4 000 chválilo+ Jehovu na nástrojoch, ktoré Dávid zhotovil na vzdávanie chvály.  Potom ich Dávid rozdelil do oddelení+ podľa Léviho synov Geršona, Keháta a Meráriho.+  Ku Geršonovcom patrili Ládan a Šimei.  Ládanovi synovia boli Jechiel, vodca, Zetam a Joel,+ traja.  Šimeiho synovia boli Šelomót, Chaziel a Háran, traja. Tí boli hlavami rodov, ktoré pochádzali z Ládana. 10  Šimeiho synovia boli Jachat, Zina, Jeuš a Beria. Títo štyria boli synmi Šimeiho. 11  Jachat bol hlavou a Ziza bol druhý. Jeuš a Beria nemali mnoho synov, preto ich počítali ako jeden rod a mali rovnaké úlohy. 12  Kehátovi synovia boli Amram, Jicchar,+ Hebron a Uzziel,+ štyria. 13  Amramovi synovia boli Áron+ a Mojžiš.+ Ale Áron a jeho synovia boli natrvalo vyčlenení,+ aby posväcovali Najsvätejšiu, prinášali obete pred Jehovom, slúžili mu a žehnali ľud v jeho mene navždy.+ 14  Synovia Božieho služobníka Mojžiša boli započítaní medzi Lévitov. 15  Mojžišovi synovia boli Geršom+ a Eliezer.+ 16  Z Geršomových synov bol vodcom Šebuel.+ 17  Z Eliezerových potomkov* bol vodcom Rechabjah.+ Eliezer nemal viac synov, ale Rechabjah mal veľa synov. 18  Z Jiccharových synov+ bol vodcom Šelomit.+ 19  Hebronovi synovia boli Jerijah, vodca, druhý Amariah, tretí Jachaziel a štvrtý Jekameám.+ 20  Uzzielovi synovia+ boli Micheáš, vodca, a druhý Jišijah. 21  Meráriho synovia boli Machli a Muši.+ Machliho synovia boli Eleazár a Kiš. 22  Eleazár zomrel a nezanechal po sebe synov, iba dcéry. Vzali si ich za manželky Kišovi synovia, ich príbuzní.* 23  Mušiho synovia boli Machli, Eder a Jeremót, traja. 24  To boli Léviho synovia, ktorí konali službu v Jehovovom dome. Všetci, čo mali 20 rokov a viac, boli menovite zapísaní a spočítaní podľa jednotlivých rodov a hláv rodov. 25  Lebo Dávid povedal: „Jehova, Boh Izraela, dal odpočinok svojmu ľudu+ a bude prebývať v Jeruzaleme navždy.+ 26  A Léviti už nebudú musieť prenášať svätostánok ani žiadne predmety, ktoré sa používajú pri uctievaní.“+ 27  Lebo podľa posledných Dávidových pokynov boli spočítaní všetci Léviti od 20 rokov vyššie. 28  Ich úlohou bolo pomáhať Áronovým synom+ v službe v Jehovovom dome – mali na starosti nádvoria,+ jedálne, očisťovanie všetkých svätých vecí a ďalšie práce v dome pravého Boha. 29  Starali sa o chlieb predloženia,+ o jemnú múku na obilnú obeť, o placky pečené na plechu, nekvasené placky,+ miesené cesto+ a o meranie a váženie. 30  Každé ráno+ a večer tam mali stáť, aby vzdávali Jehovovi vďaky a chvály.+ 31  Pomáhali aj pri obetovaní zápalných obetí Jehovovi počas sabatov,+ novmesiacov+ a sviatkov+ podľa počtu predpísaného v Zákone a robili to pred Jehovom pravidelne. 32  Plnili si svoje povinnosti v stane stretávania a na svätom mieste a pomáhali svojim bratom, synom Árona, v Jehovovom dome.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „a bol sýty dní“.
Dosl. „synov“.
Dosl. „bratia“.