Prvá Kroník 2:1–55

2  Toto boli Izraelovi+ synovia: Rúben,+ Simeon,+ Lévi,+ Júda,+ Isachar,+ Zebulún,+  Dán,+ Jozef,+ Benjamín,+ Naftali,+ Gád+ a Ašer.+  Júdovi synovia boli Er, Onan a Šela. Týchto troch mu porodila Šuova dcéra, Kanaánka.+ Ale Júdov prvorodený Er sa Jehovovi znepáčil, a preto ho usmrtil.+  Júda mal aj synov Pereca+ a Zeracha, ktorých mu porodila jeho nevesta Támar,+ a tak mal spolu päť synov.  Perecovi synovia boli Checron a Chamúl.+  Zerachovi synovia boli Zimri, Etán, Héman, Kalkol a Dara. Spolu ich bolo päť.  Karmiho syn* bol Achar,* ktorý uvrhol Izrael do nešťastia,*+ keď sa zachoval neverne a neposlúchol príkaz, ktorý sa týkal toho, čo malo byť zničené.*+  Etánov syn* bol Azariah.  Synovia, ktorí sa narodili Checronovi, boli Jerachmeel,+ Ram+ a Kelubaj.* 10  Ram sa stal otcom Amminadába.+ Amminadáb sa stal otcom Nachšona,+ náčelníka Júdových potomkov. 11  Nachšon sa stal otcom Salmu.+ Salma sa stal otcom Boaza.+ 12  Boaz sa stal otcom Obéda. Obéd sa stal otcom Izaja.+ 13  Izajovi sa narodil ako prvorodený syn Eliab, druhý bol Abinadáb,+ tretí Šimea,+ 14  štvrtý Netánel, piaty Raddaj, 15  šiesty Ocem a siedmy Dávid.+ 16  Ich sestry boli Ceruja a Abigail.+ Synovia Ceruje boli Abišaj,+ Joáb+ a Asahel,+ traja. 17  Abigail porodila Amasu+ a Amasovým otcom bol Izmaelita Jeter. 18  Checronov syn Káleb* sa stal otcom synov so svojou manželkou Azubou a s Jeriót. Toto boli jej synovia: Ješer, Šobab a Ardon. 19  Keď Azuba zomrela, Káleb sa oženil s Efrat+ a tá mu porodila Chúra.+ 20  Chúr sa stal otcom Uriho a Uri sa stal otcom Becalela.+ 21  Potom sa Checron oženil s dcérou Machira,+ ktorý bol otcom Gileáda.+ Vzal si ju, keď mal 60 rokov, a porodila mu Seguba. 22  Segub sa stal otcom Jaira,+ ktorý mal v krajine Gileád+ 23 miest. 23  (Neskôr im obyvatelia Gešúru+ a Sýrie+ vzali Chavvot-Jair+ s Kenatom+ a okolitými mestečkami,* 60 miest.) Tí všetci boli potomkami Gileádovho otca Machira. 24  Keď Checron+ zomrel v Káleb-Efrate, jeho manželka Abija mu porodila Ašchúra,+ otca Tekou.*+ 25  Synovia Jerachmeela, Checronovho prvorodeného, boli prvorodený Ram, potom Buna, Oren, Ocem a Achijah. 26  Jerachmeel mal aj druhú manželku, Ataru, a tá bola matkou Onama. 27  Synovia Rama, Jerachmeelovho prvorodeného, boli Maac, Jamín a Eker. 28  Onamovi synovia boli Šammaj a Jada. Šammajovi synovia boli Nadáb a Abišúr. 29  Abišúrova manželka sa volala Abihail a porodila mu Achbana a Molida. 30  Nadábovi synovia boli Seled a Appaim. Seled zomrel bezdetný. 31  Appaimov syn* bol Jiši. Jišiho syn* bol Šešan a Šešanov syn* bol Achlaj. 32  Synovia Jadu, Šammajovho brata, boli Jeter a Jonatán. Jeter zomrel bezdetný. 33  Jonatánovi synovia boli Pelet a Zaza. To boli potomkovia Jerachmeela. 34  Šešan nemal synov, iba dcéry. Mal egyptského sluhu, ktorý sa volal Jarcha. 35  Šešan dal svojmu sluhovi Jarchovi za manželku svoju dcéru a tá mu porodila Attaja. 36  Attaj sa stal otcom Nátana. Nátan sa stal otcom Zabada. 37  Zabad sa stal otcom Eflala. Eflal sa stal otcom Obéda. 38  Obéd sa stal otcom Jehua. Jehu sa stal otcom Azariaha. 39  Azariah sa stal otcom Cheleca. Chelec sa stal otcom Elásu. 40  Elása sa stal otcom Sismaja. Sismaj sa stal otcom Šalluma. 41  Šallum sa stal otcom Jekamjaha. Jekamjah sa stal otcom Elišamu. 42  Synovia Káleba,*+ Jerachmeelovho brata, boli prvorodený Méša, ktorý bol otcom Zifa, a synovia Marešu, otca Hebrona. 43  Hebronovi synovia boli Kórach, Tappuach, Rekem a Šema. 44  Šema sa stal otcom Rachama, otca Jorkeáma. Rekem sa stal otcom Šammaja. 45  Šammajov syn bol Maón a Maón bol otcom Bet-Cúra.+ 46  Kálebova vedľajšia manželka* Efa porodila Chárana, Mócu a Gazeza. Cháran sa stal otcom Gazeza. 47  Jahdajovi synovia boli Regem, Jotám, Gešan, Pelet, Efa a Šaaf. 48  Kálebova vedľajšia manželka* Maacha porodila Šebera a Tirchanu. 49  Časom porodila Šaafa, otca Madmannu,+ a Ševu, otca Machbénu a Gibeu.+ Kálebova+ dcéra bola Achsa.+ 50  To boli potomkovia Káleba. Synovia Chúra,+ Efratinho+ prvorodeného, boli Šóbal, otec Kirjat-Jearimu,+ 51  Salma, otec Betlehema,+ a Cháref, otec Bet-Gáderu. 52  Šóbal, otec Kirjat-Jearimu, mal synov: Haroeho a polovicu Menuchóťanov. 53  Kirjat-jearimské rody tvorili Jitrijci,+ Pútovci, Šumatovci a Mišraovci. Z nich pochádzali Córaovci+ a Eštaolci.+ 54  Salmovi potomkovia boli obyvatelia Betlehema,+ Netofy, Atrót-Bét-Joábu a Córy a polovica obyvateľov Manachatu. 55  Rody pisárov, ktorí bývali v Jabeci, boli Tirátovci, Šimeátovci a Suchátovci. To boli Keniti,+ ktorí boli potomkami Chammata, otca Rechabovho+ rodu.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „synovia“.
Význ. „ten, ktorý prináša nešťastie (verejné odsúdenie)“. V Joz 7:1 nazývaný Achan.
Al. „priviedol na Izrael zavrhnutie“.
Al. „zasvätené zničeniu“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „synovia“.
Vo veršoch 18, 19, 42 nazývaný Káleb.
V 9. verši nazývaný Kelubaj.
Al. „a jeho závislými mestečkami“, dosl. „dcérami“.
Al. „zakladateľa Tekoy“. Niektoré mená v tejto kapitole môžu byť názvami miest a v takých prípadoch slovo „otec“ môže znamenať „zakladateľ“.
Dosl. „synovia“.
Dosl. „synovia“.
Dosl. „synovia“.
V 9. verši nazývaný Kelubaj.
Al. „konkubína“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „konkubína“. Pozri Slovník pojmov.