Prvá Kroník 12:1–40

12  Toto sú tí, ktorí prišli k Dávidovi do Ciklagu,+ kým sa ešte skrýval pred Saulom,+ Kišovým synom. Patrili k udatným bojovníkom, ktorí mu pomáhali v boji.+  Boli vyzbrojení lukom a dokázali vrhať kamene+ a strieľať z luku pravou i ľavou rukou.+ Boli zo Saulových bratov, z Benjamínovcov.+  Vodcom bol Achiezer a ďalší bol Joáš. Obaja boli synmi Šemau Gibeatského.+ Patrili k nim aj Azmávetovi+ synovia Jeziel a Pelet a ďalej Berácha, Jehu Anatótsky,  Gibeončan+ Jišmajah, ktorý bol hrdinom medzi tridsiatimi+ a veliteľom tridsiatich, ďalej Jeremiáš, Jachaziel, Jochanan, Jozabád Gederátsky,  Eluzaj, Jerimót, Bealijah, Šemarjah, Šefatjah Charúfsky,  Kórachovci+ Elkána, Jišijah, Azarel, Joézer a Jašobeám  a nakoniec Joéla a Zebadjah, synovia Jerocháma z Gedoru.  Niektorí Gádovci prešli k Dávidovi na pustatinu do jeho úkrytu.+ Boli to udatní bojovníci, vycvičení vojaci, zruční v používaní veľkého štítu a kopije, ktorí mali tvár leva a boli rýchli ako gazely v horách.  Vodcom bol Ezer, druhý bol Obadiáš, tretí Eliab, 10  štvrtý Mišmanna, piaty Jeremiáš, 11  šiesty Attaj, siedmy Eliel, 12  ôsmy Jochanan, deviaty Elzabád, 13  desiaty Jeremiáš, jedenásty Machbanaj. 14  Títo Gádovci+ boli veliteľmi vojska. Najslabší sa rovnal stom a najsilnejší tisícim.+ 15  Títo muži prekročili Jordán v prvom mesiaci, keď sa rieka vylieva z brehov, a vyhnali všetkých obyvateľov nížin na východ a na západ. 16  K Dávidovi do jeho úkrytu prišli aj niektorí Benjamínovci a Júdejci.+ 17  Dávid k nim vyšiel a povedal: „Ak prichádzate ku mne v pokoji a chcete mi pomáhať, môžeme byť spojencami. Ale ak ma chcete zradiť mojim nepriateľom, hoci som neurobil nič zlé, nech to Boh našich predkov vidí a posúdi.“+ 18  Vtedy na Amasaja, veliteľa tridsiatich, začal pôsobiť* Boží duch.+ Povedal: „Sme tvoji, Dávid, sme s tebou, syn Izaja.+ Pokoj, pokoj tebe i tomu, kto ti pomáha,lebo ti pomáha tvoj Boh.“+ A tak ich Dávid prijal a ustanovil ich za veliteľov oddielov. 19  Niektorí z Manaššeovcov prešli na stranu Dávida, keď tiahol s Filištíncami do boja proti Saulovi. Ale nakoniec Filištíncom nepomohol, lebo filištínski vládcovia+ sa poradili a poslali ho preč so slovami: „Prebehne k svojmu pánovi Saulovi a my prídeme o hlavu.“+ 20  Keď šiel do Ciklagu,+ pridali sa k nemu Adnach, Jozabád, Jediael, Michael, Jozabád, Elíhu a Cilletaj, velitelia tisícov z kmeňa Manašše.+ 21  Pomáhali Dávidovi proti záškodníkom, lebo to boli všetko mocní, odvážni muži+ a stali sa veliteľmi vojska. 22  Deň čo deň prichádzali ľudia Dávidovi+ na pomoc, až z nich bolo veľké vojsko, ako Božie vojsko.+ 23  Toto je počet ozbrojených vojakov, ktorí prišli k Dávidovi do Hebronu,+ aby mu podľa Jehovovho príkazu odovzdali Saulovo kraľovanie.+ 24  Z Júdejcov prišlo 6 800 bojovníkov vyzbrojených veľkým štítom a kopijou, 25  zo Simeonovcov 7 100 udatných, odvážnych vojakov. 26  Z Lévitov prišlo 4 600 mužov. 27  Jehojada+ bol hlavou Áronovho rodu.+ S ním prišlo 3 700 mužov 28  a tiež Cádok,+ udatný a odvážny mladý muž, a 22 veliteľov z jeho rodu. 29  Z Benjamínovcov, Saulových bratov,+ prišlo 3 000, z ktorých väčšina dovtedy chránila záujmy Saulovho domu. 30  Z Efraimovcov prišlo 20 800 udatných, odvážnych mužov, ktorí sa preslávili vo svojich rodoch. 31  Z polovice kmeňa Manašše prišlo 18 000 mužov, ktorí boli menovite určení, aby išli ustanoviť Dávida za kráľa. 32  Z kmeňa Isachar prišlo 200 vodcov, ktorí chápali, aká je doba, a vedeli, čo majú Izraeliti robiť. Všetci ich bratia boli pod ich velením. 33  Zo Zebulúnovcov prišlo 50 000 mužov vycvičených na boj v bojovom šíku a vyzbrojených rôznymi zbraňami. Všetci sa pripojili k Dávidovi a boli mu bezvýhradne oddaní.* 34  Z kmeňa Naftali prišlo 1 000 veliteľov a s nimi 37 000 vojakov s veľkým štítom a kopijou. 35  Z Dánovcov prišlo 28 600 mužov vycvičených na boj v bojovom šíku. 36  Z kmeňa Ašer prišlo 40 000 bojaschopných mužov, ktorí boli vycvičení na boj v bojovom šíku. 37  Z druhej strany Jordánu,+ z Rúbenovcov, Gádovcov a polovice kmeňa Manašše, prišlo 120 000 vojakov vyzbrojených rôznymi zbraňami. 38  Tí všetci boli bojovníkmi schopnými nastúpiť do bojovej línie. Prišli do Hebronu rozhodnutí dosadiť Dávida za kráľa nad celým Izraelom. Aj všetci ostatní Izraeliti boli jednomyseľne* za to, aby sa Dávid stal kráľom.+ 39  Zostali s Dávidom tri dni a jedli a pili, lebo ich bratia to pre nich pripravili. 40  Aj tí, ktorí bývali blízko nich, a dokonca aj ľudia z kmeňov Isachar, Zebulún a Naftali privážali jedlo na osloch, na ťavách, na muloch a na býkoch, jedlá z múky, koláče lisovaných fíg a hrozienok, víno, olej a dobytok a ovce vo veľkom množstve, lebo v Izraeli zavládla radosť.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „zahalil“.
Al. „a neboli dvojakého srdca“.
Dosl. „jedného srdca“.