Prvá Kroník 11:1–47

11  Časom prišli k Dávidovi do Hebronu+ všetci Izraeliti a povedali: „Sme jedna krv.*+  Už vtedy, keď bol kráľom Saul, si viedol Izrael do boja.*+ A Jehova, tvoj Boh, ti povedal: ‚Ty budeš pásť môj ľud Izrael a staneš sa jeho vodcom.‘“+  Všetci izraelskí starší teda prišli za kráľom do Hebronu a Dávid tam s nimi uzavrel zmluvu pred Jehovom. Nato pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom,+ tak ako Jehova povedal prostredníctvom Samuela.+  Neskôr Dávid tiahol s celým Izraelom na Jeruzalem, čiže na Jebuz.+ V tom kraji bývali Jebuzejci.+  Obyvatelia Jebuzu sa Dávidovi posmievali: „Sem sa nikdy nedostaneš!“+ Dávid napriek tomu dobyl pevnosť Sion,+ ktorej sa začalo hovoriť Dávidovo mesto.+  Vtedy Dávid povedal: „Kto prvý zaútočí na Jebuzejcov, stane sa veliteľom* a kniežaťom.“ Ako prvý zaútočil Joáb,+ syn Ceruje, a stal sa veliteľom.  Dávid sa v pevnosti usadil, a tak ju nazvali Dávidovo mesto.  A vybudoval mesto všade dookola, od Valu* ďalej. Zvyšok mesta obnovil Joáb.  Dávid stále silnel+ a Jehova vojsk* bol s ním. 10  Toto sú vodcovia Dávidových udatných bojovníkov, ktorí spolu so všetkými Izraelitmi pomohli Dávidovi stať sa kráľom, tak ako Jehova sľúbil Izraelu.+ 11  Toto je zoznam Dávidových udatných bojovníkov: Jašobeám,+ syn Chachmonského, vodca troch.+ V jednom boji zabil kopijou 300 mužov.+ 12  Ďalší bol Eleazár,+ syn Achochiovca+ Doda. Bol medzi tými troma udatnými bojovníkmi. 13  Bojoval s Dávidom v Pas-Dammime+ proti Filištíncom. Bolo tam pole osiate jačmeňom. Keď izraelskí vojaci utekali pred Filištíncami, 14  postavil sa doprostred poľa, bránil ho a zrážal Filištíncov. Tak Jehova dosiahol pre Izrael veľké víťazstvo.*+ 15  Traja z 30 veliteľov prišli za Dávidom k útesu pri adullamskej jaskyni,+ zatiaľ čo filištínske vojsko táborilo v údolí Refajovcov.+ 16  Dávid bol vo svojom úkryte a v Betleheme bola posádka Filištíncov. 17  Vtedy Dávid vyslovil želanie: „Keby som sa tak mohol napiť vody z nádrže,* ktorá je pri betlehemskej bráne!“+ 18  Nato si tí traja prekliesnili cestu do filištínskeho tábora, načerpali vodu z nádrže pri betlehemskej bráne a priniesli ju Dávidovi. Ale on ju odmietol piť a vylial ju ako obeť Jehovovi. 19  Povedal: „Je vylúčené, aby som niečo také urobil! Bojím sa Boha! Mám piť krv týchto mužov, ktorí riskovali svoj život?+ Veď tú vodu doniesli s nasadením vlastného života.“ Preto ju nechcel piť. Také činy konali tí traja udatní bojovníci. 20  Joábov+ brat Abišaj+ bol vodcom ďalších troch. V jednom boji zabil kopijou 300 mužov a mal povesť ako tí traja.+ 21  Z týchto troch bol významnejší ako zvyšní dvaja. Bol ich vodcom, ale tým prvým trom sa nevyrovnal. 22  Benajah,+ syn Jehojadu, bol odvážny muž,* ktorý vykonal mnoho hrdinských činov v Kabceeli.+ Zabil dvoch synov Moábca Ariela a v deň, keď snežilo, zostúpil do vodnej jamy a zabil v nej leva.+ 23  Zabil aj mimoriadne veľkého Egypťana, vysokého päť lakťov.*+ Hoci Egypťan mal kopiju, ktorá bola ako tkáčsky návoj,*+ Benajah šiel proti nemu s palicou, vytrhol mu kopiju z ruky a zabil ho jeho vlastnou kopijou.+ 24  To všetko urobil Benajah, syn Jehojadu. A mal povesť ako tí traja udatní bojovníci. 25  Bol významnejší ako tých 30, ale tým trom sa nevyrovnal.+ Dávid ho dosadil za veliteľa svojej telesnej stráže. 26  K udatným bojovníkom patril Joábov brat Asahel,+ Elchanán, syn Doda z Betlehema,+ 27  Šammót Harorský, Pelonita Chelec, 28  Ira,+ syn Tekoana Ikkeša, Abiezer+ z Anatótu, 29  Sibbechaj+ Chúšatský, Achochiovec Ilaj, 30  Netofan Maharaj,+ Cheled,+ syn Netofana Baanu, 31  Ittaj, syn Ribaja z Benjamínovej Gibey,+ Piratónčan Benajah, 32  Chúraj z riečnych údolí* Gaaša,+ Arbaťan Abiel, 33  Bacharumčan Azmávet, Eljachba Šaalbonský, 34  synovia Hášema Gizonského, Jonatán, syn Šageho Harárskeho, 35  Achiam, syn Sachara Harárskeho, Elifal, syn Ura, 36  Mecheráťan Chefer, Pelonita Achijah, 37  Checro Karmelský, Naaraj, syn Ezbaja, 38  Joel, brat Nátana, Mibchar, syn Hagriho, 39  Ammónec Celek, Nachraj z Berótu, zbrojnoš Joába, syna Ceruje, 40  Ira Jitrijský, Gareb Jitrijský, 41  Chetita Uriáš,+ Zabad, syn Achlaja, 42  Adina, syn Rúbenovca Šizu, vodca Rúbenovcov, a s ním 30 mužov, 43  Chanan, syn Maachu, Jozafat Mitnijský, 44  Uzzija Ašterátsky, Šama a Jeiel, synovia Chotáma Aroerského, 45  Jediael, syn Šimriho, a jeho brat Jócha Ticejský, 46  Eliel Machavitský, Jeribaj a Jošavjah, synovia Elnaama, Moábec Jitma, 47  Eliel, Obéd a Jaasiel Mecobajský.

Poznámky pod čiarou

Dosl.: „Sme tvoja kosť a tvoje telo.“
Dosl. „si vyvádzal a privádzal Izrael“.
Dosl. „hlavou“.
Al. „od Milla“. Pozri Slovník pojmov, heslo „Val“.
Al. „záchranu“.
Al. „z cisterny“.
Dosl. „syn udatného muža“.
Meral asi 2,2 m. Pozri dodatok B14.
Valec, na ktorý sa navíjala tkanina.
Al. „z vádí“. Pozri Slovník pojmov.