Prvá Kroník 1:1–54

1  Adam,Set,+Enoš,  Kenan,Mahalalel,+Járed,+  Enoch,+Matuzalem,Lámech,+  Noe,*+Sem,+ Cham a Jafet.+  Jafetovi synovia boli Gomer, Magóg, Madaj, Javan, Tubal,+ Mešech+ a Tiras.+  Gomerovi synovia boli Aškenáz, Rifat a Togarma.+  Javanovi synovia boli Eliša, Taršíš, Kittim a Rodánim.  Chamovi synovia boli Kúš,+ Micrajim, Put a Kanaán.+  Kúšovi synovia boli Seba,+ Chavila, Sabta, Raama+ a Sabtecha. Raamovi synovia boli Šeba a Dedan.+ 10  Kúš sa stal otcom Nimróda.+ Ten bol prvým mocným mužom* na zemi. 11  Z Micrajima vyšli Lúdim,+ Anamim, Lehabim, Naftuchim,+ 12  Patrusim,+ Kasluchim (z neho vyšli Filištínci)+ a Kaftorim.*+ 13  Kanaán sa stal otcom Sidóna,+ ktorý bol prvorodený, a Cheta+ 14  a tiež Jebuzejcov,+ Amorejcov,+ Girgašejcov,+ 15  Chivejcov,+ Arkejcov, Sinejcov, 16  Arvaďanov,+ Cemaranov a Chamaťanov. 17  Semovi synovia boli Elam,+ Aššúr,+ Arpachšad, Lúd a Arama* Úc, Chúl, Geter a Maš.+ 18  Arpachšad sa stal otcom Šelacha+ a Šelach sa stal otcom Ebera. 19  Eberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg,*+ lebo za jeho čias boli obyvatelia zeme rozptýlení.* Jeho brat sa volal Joktan. 20  Joktan sa stal otcom Almodada, Šelefa, Chacarmaveta, Jeracha,+ 21  Hadoráma, Uzala, Diklu, 22  Óbala, Abimaela, Šebu, 23  Ofira,+ Chavilu+ a Jobába. Tí všetci boli Joktanovi synovia. 24  Sem,Arpachšad,Šelach, 25  Eber,Peleg,+Reu,+ 26  Serúg,+Náchor,+Terach,+ 27  Abram, čiže Abrahám.+ 28  Abrahámovi synovia boli Izák+ a Izmael.+ 29  Toto sú ich potomkovia: Nebajót,+ Izmaelov prvorodený, potom Kedár,+ Adbeel, Mibsam,+ 30  Mišma, Dúma, Massa, Chadad, Téma, 31  Jetur, Nafiš a Kedma. To boli Izmaelovi synovia. 32  Synovia, ktorých porodila Abrahámova vedľajšia manželka* Ketura,+ boli Zimran, Jokšan, Medán, Madian,+ Jišbak a Šuach.+ Jokšanovi synovia boli Šeba a Dedan.+ 33  Madianovi synovia boli Efa,+ Efer, Chánoch, Abida a Eldaa. Títo všetci boli potomkami Ketury. 34  Abrahám sa stal otcom Izáka.+ Izákovi synovia boli Ezau+ a Izrael.+ 35  Ezauovi synovia boli Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam a Kórach.+ 36  Elifazovi synovia boli Téman,+ Omar, Cefo, Gátam, Kenaz, Timna a Amalek.+ 37  Reuelovi synovia boli Nachat, Zerach, Šamma a Mizza.+ 38  Seirovi+ synovia boli Lotán, Šóbal, Cibeón, Ana, Dišon, Ecer a Dišan.+ 39  Lotánovi synovia boli Chori a Homám. Lotánova sestra bola Timna.+ 40  Šóbalovi synovia boli Alvan, Manachat, Ébal, Šefo a Onam. Cibeónovi synovia boli Ajah a Ana.+ 41  Anov syn* bol Dišon. Dišonovi synovia boli Chemdan, Ešbán, Jitran a Kerán.+ 42  Ecerovi+ synovia boli Bilhan, Zaavan a Ákan. Dišanovi synovia boli Úc a Arán.+ 43  Toto sú králi, ktorí vládli v edomskej krajine+ predtým, ako mali kráľa Izraeliti:*+ Bela, syn Beora, a jeho mesto sa volalo Dinhaba. 44  Po Belovej smrti začal vládnuť Jobáb, syn Zeracha z Bocry.+ 45  Po Jobábovej smrti začal vládnuť Chušam z krajiny Témancov. 46  Po Chušamovej smrti začal vládnuť Hadad, syn Bedada, ktorý porazil Madiancov na moábskom území.* Jeho mesto sa volalo Avit. 47  Po Hadadovej smrti začal vládnuť Samla z Masreky. 48  Po Samlovej smrti začal vládnuť Šaul z Rechobótu pri Rieke. 49  Po Šaulovej smrti začal vládnuť Baal-Chanán, syn Achbora. 50  Po Baal-Chanánovej smrti začal vládnuť Hadad. Jeho mesto sa volalo Pau a jeho manželka sa volala Mehetabel. Bola dcérou Matrédy a vnučkou Mezahaba.* 51  Potom Hadad zomrel. Edomskými šejkami* boli šejk Timna, šejk Alva, šejk Jetet,+ 52  šejk Oholibama, šejk Éla, šejk Pinon, 53  šejk Kenaz, šejk Téman, šejk Mibcar, 54  šejk Magdiel, šejk Iram. To boli edomskí šejkovia.

Poznámky pod čiarou

Al. „Noach“.
Al. „mocnárom“.
Tieto mená sa môžu vzťahovať aj na národy, ktorých predkom bol Micrajim.
Nasledujú mená Aramových synov. Pozri 1Mo 10:23.
Význ. „rozdelenie“.
Al. „bola rozdelená zem“.
Al. „konkubína“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „synovia“.
Dosl. „synovia Izraela“.
Dosl. „poli“.
Al. možno „vnučkou Mezahab“.
Čiže kmeňovými náčelníkmi.