Prvá Kráľov 9:1–28

9  Keď Šalamún dostaval Jehovov dom i kráľovský palác+ a všetko, čo si želal,+  Jehova sa mu zjavil po druhý raz, tak ako sa mu zjavil v Gibeone.+  Jehova mu povedal: „Vypočul som tvoju modlitbu a tvoju prosbu o priazeň, ktorú si mi predložil. Posvätil som tento dom, ktorý si postavil, a natrvalo som s ním spojil svoje meno.+ Moje oči a moje srdce tam budú navždy.+  Ak mi budeš slúžiť tak ako tvoj otec Dávid,+ úprimne+ a s čistým srdcom,+ a budeš robiť všetko, čo som ti prikázal,+ a poslúchať moje nariadenia a moje zákony,+  navždy upevním tvoj kráľovský trón nad Izraelom, ako som sľúbil tvojmu otcovi Dávidovi: ‚Na izraelskom tróne nebude nikdy chýbať tvoj potomok.‘+  Ale ak sa vy a vaši synovia odo mňa odvrátite a nebudete dodržiavať moje prikázania a moje zákony, ktoré som vám dal, a začnete slúžiť iným bohom a klaňať sa im,+  vyhladím Izrael z krajiny, ktorú som im dal,+ a zavrhnem+ dom, ktorý som zasvätil svojmu menu. Izrael sa stane terčom pohŕdania* a posmechu medzi všetkými národmi.+  A z tohto domu zostanú len trosky.+ Každý, kto pôjde okolo, sa zhrozí a zahvízda. A spýta sa: ‚Prečo to Jehova urobil tejto krajine a tomuto domu?‘+  A dostane odpoveď: ‚Pretože opustili Jehovu, svojho Boha, ktorý vyviedol ich predkov z Egypta, a vybrali si iných bohov a tým sa klaňali a slúžili im. Preto na nich Jehova priviedol všetko to nešťastie.‘“+ 10  Po 20 rokoch, počas ktorých Šalamún staval tie dva domy, Jehovov dom a kráľovský palác,+ 11  dal kráľ Šalamún týrskemu kráľovi Chíramovi+ 20 miest v Galilei. Dal mu ich za to, že mu Chíram dodával cédrové a borievkové* drevo a toľko zlata, koľko len chcel.+ 12  A tak Chíram vyšiel z Týru, aby si pozrel mestá, ktoré mu dal Šalamún, ale nepáčili sa mu.* 13  Povedal: „Čo si mi to dal za mestá, brat môj?“ Preto sa ten kraj až dodnes nazýva Kabul.* 14  Chíram poslal kráľovi 120 talentov* zlata.+ 15  Toto je správa o tých, ktorých kráľ Šalamún povolal+ na stavbu Jehovovho domu,+ svojho paláca, Valu,*+ jeruzalemských hradieb, Chácoru,+ Megidda+ a Gezeru.+ 16  (Faraón, kráľ Egypta, pritiahol proti Gezeru a dobyl ho. Mesto vypálil a Kanaáncov,+ ktorí v ňom bývali, pozabíjal. Potom ho dal do vena* svojej dcére,+ Šalamúnovej manželke.) 17  Šalamún vybudoval* Gezer, Dolný Bet-Choron,+ 18  Baalát,+ Támar v pustatine na území Izraela* 19  a všetky svoje mestá na uskladňovanie zásob, mestá, v ktorých boli umiestnené bojové vozy,+ a mestá, v ktorých sídlili oddiely jazdcov, a všetko, čo sa mu zažiadalo postaviť v Jeruzaleme, Libanone a celej jeho ríši. 20  Všetkých Neizraelitov, ktorí zostali z Amorejcov, Chetitov, Perizejcov, Chivejcov a Jebuzejcov,+ 21  teda ich potomkov, ktorí zostali v krajine a ktorých Izraeliti nedokázali vyhladiť,* Šalamún podrobil núteným prácam a sú otrokmi až dodnes.+ 22  Ale nikoho z Izraelitov nezotročil.+ Tí boli Šalamúnovými bojovníkmi, sluhami, kniežatami, pobočníkmi a veliteľmi jeho bojových vozov a jeho jazdcov. 23  Práce pre Šalamúna malo na starosti 550 dozorcov nad predákmi. Tí dozerali na všetkých pracovníkov.+ 24  A faraónova dcéra+ sa presťahovala z Dávidovho mesta+ do domu, ktorý pre ňu postavil Šalamún. Potom postavil Val.*+ 25  Šalamún trikrát do roka+ prinášal zápalné obete a obete spoločenstva na oltári, ktorý postavil Jehovovi,+ a prinášal na ňom obetný dym pred Jehovom. Tak dokončil dom.+ 26  Kráľ Šalamún vybudoval aj loďstvo v Ecjon-Geberi,+ ktorý je pri Elóte na pobreží Červeného mora v edomskej krajine.+ 27  Chíram posielal s loďami aj svojich ľudí,+ skúsených námorníkov, aby sa plavili spolu so Šalamúnovými ľuďmi. 28  Plavili sa do Ofiru+ a zakaždým odtiaľ priviezli kráľovi Šalamúnovi 420 talentov zlata.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „príslovím“.
Dosl. „neboli v jeho očiach tie správne“.
Al. možno „krajina, ktorá nestojí za nič“.
Jeden talent zodpovedal 34,2 kg. Pozri dodatok B14.
Al. „Milla“. Pozri Slovník pojmov, heslo „Val“.
Al. „ako svadobný dar“.
Al. „opevnil“.
Dosl. „v krajine“.
Al. „zasvätiť zničeniu“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „Millo“. Pozri Slovník pojmov, heslo „Val“.