Prvá Kráľov 4:1–34

  • Zloženie Šalamúnovej vlády (1 – 19)

  • Blahobyt za Šalamúnovej vlády (20 – 28)

    • Bezpečie; každý pod svojím viničom a figovníkom (25)

  • Šalamúnova múdrosť a jeho príslovia (29 – 34)

4  Kráľ Šalamún vládol nad celým Izraelom.+  Toto boli jeho vysokí úradníci:* Azariah, Cádokov+ syn, bol kňazom,  Elichoref a Achijah, Šišovi synovia, boli tajomníkmi,+ Jehošafat,+ Achilúdov syn, bol kancelárom,  Benajah,+ Jehojadov syn, bol veliteľom vojska, Cádok a Abiatár+ boli kňazmi,  Azariah, Nátanov+ syn, bol nad správcami, Zabud, Nátanov syn, bol kňazom a kráľovým priateľom,+  Achišar bol správcom paláca a Adonirám,+ Abdov syn, mal na starosti ľudí, ktorí boli odvádzaní na práce pre kráľa.+  Šalamún mal 12 správcov nad celým Izraelom, ktorí zásobovali kráľa a jeho dvor potravinami. Každý z nich sa staral o zásobovanie jeden mesiac v roku.+  Boli to: syn Chúra, ktorý spravoval hornatý kraj Efraima,  syn Dekera, ktorý spravoval Makac, Šaalbim,+ Bet-Šemeš a Elon-Bet-Chanán, 10  syn Cheseda v Arubbóte (podliehalo mu Socho a celá krajina Chefer), 11  syn Abinadába, ktorý spravoval všetky dorské svahy (jeho manželkou bola Šalamúnova dcéra Tafat), 12  Baana, syn Achilúda, ktorý spravoval Tánach, Megiddo+ a celý Bet-Šean,+ ktorý je pri Caretane pod Jezreelom, od Bet-Šeanu po Ábel-Mecholu a po územie Jokmeam,+ 13  syn Gebera v Rámot-Gileáde+ (podliehali mu stanové dediny Jaira,+ syna Manaššeho, ktoré sú v Gileáde,+ a tiež kraj Argob,+ ktorý je v Bášane:+ 60 veľkých miest s hradbami a medenými závorami), 14  Achinadáb, syn Idda, v Machanajime,+ 15  Achimaac, ktorý spravoval územie Naftaliho (vzal si za manželku Šalamúnovu dcéru Basematu), 16  Baana, syn Chušaja, ktorý spravoval Ašer a Bealót, 17  Jehošafat, syn Paruacha, ktorý spravoval územie Isachara, 18  Šimei,+ syn Élu, ktorý spravoval územie Benjamína,+ 19  Geber, syn Uriho, ktorý spravoval krajinu Gileád,+ krajinu amorejského kráľa Sichona+ a bášanského kráľa Óga.+ A nad všetkými týmito správcami bol dosadený ešte jeden správca. 20  Júdejcov a Izraelitov bolo toľko ako zrniek piesku na brehu mora.+ Jedli, pili a radovali sa.+ 21  Šalamún vládol nad všetkými kráľovstvami od Rieky*+ po krajinu Filištíncov a po hranice Egypta. Tieto kráľovstvá platili Šalamúnovi poplatok a slúžili mu po všetky dni jeho života.+ 22  Na Šalamúnovom dvore sa každý deň spotrebovalo 30 korov* jemnej múky a 60 korov obyčajnej múky, 23  10 kusov vykŕmeného dobytka, 20 kusov paseného dobytka, 100 oviec a k tomu jelene, gazely, srnce a vykŕmené kukučky. 24  Panoval nad všetkým na tejto strane Rieky,*+ od Tifsachu po Gazu,+ nad všetkými kráľmi na tejto strane Rieky. V celej jeho krajine bol pokoj a so všetkými okolitými krajinami žil v mieri.+ 25  Po všetky Šalamúnove dni žili Júdejci a Izraeliti od Dánu po Beer-Šebu v bezpečí, každý pod svojím viničom a pod svojím figovníkom. 26  Šalamún mal 4 000* boxov pre kone, ktoré zapriahali do vozov, a 12 000 koní.*+ 27  Každý správca vo svoj mesiac dodával potraviny pre kráľa Šalamúna a pre každého, kto jedával pri jeho stole. Správcovia dbali na to, aby bolo všetkého dostatok.+ 28  A všade, kde bolo treba, dodávali aj jačmeň a slamu pre kone, ktoré zapriahali do záprahov, i pre ostatné kone. Každý dodával toľko, koľko mal určené. 29  Boh dal Šalamúnovi výnimočnú múdrosť a úsudok. A obdaril ho rozhľadom* takým nezmerným ako piesok na morskom pobreží.+ 30  Šalamúnova múdrosť bola väčšia ako múdrosť všetkých Orientálcov a ako všetka múdrosť Egypta.+ 31  Bol múdrejší než všetci ostatní ľudia, múdrejší ako Ezrachovec Etán+ a ako Machólovi synovia Héman,+ Kalkol+ a Darda. Povesť o ňom sa rozšírila do všetkých okolitých národov.+ 32  Vyslovil 3 000 prísloví+ a zložil 1 005 piesní.+ 33  Hovoril o stromoch, od cédra v Libanone po yzop,+ ktorý vyrastá na múre. A hovoril o zvieratách,+ vtákoch,*+ plazoch, o hmyze+ a o rybách. 34  Šalamúnovu múdrosť prichádzali počúvať ľudia zo všetkých národov i králi z celého sveta, ktorí počuli o jeho múdrosti.+

Poznámky pod čiarou

Al. „jeho kniežatá“.
Čiže od Eufratu.
Jeden kor zodpovedal 220 l. Pozri dodatok B14.
Čiže západne od Eufratu.
Toto číslo sa nachádza v niektorých rukopisoch a v paralelnej správe. Iné rukopisy uvádzajú číslo 40 000.
Al. „jazdcov“.
Dosl. „širokosťou srdca“.
Al. „lietajúcich tvoroch“.