Prvá Kráľov 19:1–21

  • Eliáš uteká pred Jezábeliným hnevom (1 – 8)

  • Jehova sa zjavuje Eliášovi na Chorebe (9 – 14)

  • Eliáš poverený pomazať Chazaela, Jehua a Elizea (15 – 18)

  • Elizeus sa stáva Eliášovým nástupcom (19 – 21)

19  Potom Achab+ povedal Jezábel+ o všetkom, čo urobil Eliáš a ako zabil mečom všetkých prorokov.+  Keď to Jezábel počula, poslala k Eliášovi posla s odkazom: „Nech ma bohovia prísne potrestajú,* ak zajtra o takomto čase neskončíš tak ako oni!“*  Eliáš dostal strach a utiekol, aby si zachránil život.+ Prišiel do Beer-Šeby+ v Judsku+ a nechal tam svojho služobníka.  A sám šiel do pustatiny a kráčal ňou celý deň. Nakoniec si sadol pod nejaký ker a túžil zomrieť. „Už dosť!“ hovoril. „Jehova, vezmi si môj život,*+ veď nie som o nič lepší ako moji predkovia.“  Potom si ľahol pod ten ker a zaspal. Zrazu sa ho dotkol anjel+ a povedal mu: „Vstaň a jedz.“+  Keď sa pozrel, zbadal pri hlave okrúhly chlieb na rozpálených kameňoch a krčah vody. Najedol sa, napil sa a znova si ľahol.  Neskôr sa Jehovov anjel vrátil, dotkol sa ho a povedal mu: „Vstaň a jedz, lebo máš pred sebou dlhú cestu.“  A tak vstal, najedol sa a napil a posilnený týmto jedlom šiel 40 dní a 40 nocí až k Chorebu, vrchu pravého Boha.+  Tam vošiel do jaskyne+ a prenocoval v nej. A Jehova k nemu prehovoril: „Čo tu robíš, Eliáš?“ 10  Odpovedal: „Bol som plný horlivosti za Jehovu, Boha vojsk,+ lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu,+ zbúrali tvoje oltáre a zabili mečom tvojich prorokov.+ Zostal som už iba ja a teraz ma chcú pripraviť o život.“+ 11  Ale on mu povedal: „Vyjdi von a postav sa na vrch pred Jehovu.“ A Jehova prechádzal okolo.+ Vtom sa strhol veľký a silný vietor, rozrážal vrchy a drvil pred Jehovom bralá,+ ale Jehova v tom vetre nebol. Po vetre nastalo zemetrasenie,+ ale Jehova nebol ani v zemetrasení. 12  Po zemetrasení prišiel oheň,+ ale Jehova v ňom nebol. Po ohni sa ozval pokojný, tichý hlas.+ 13  Len čo ho Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom*+ a vyšiel a postavil sa pri vchode do jaskyne. Vtom sa ho ten hlas opýtal: „Čo tu robíš, Eliáš?“ 14  Odpovedal: „Bol som plný horlivosti za Jehovu, Boha vojsk, lebo Izraeliti opustili tvoju zmluvu,+ zbúrali tvoje oltáre a zabili mečom tvojich prorokov. Zostal som už iba ja a teraz ma chcú pripraviť o život.“+ 15  Jehova mu povedal: „Vráť sa a choď do damaskej pustatiny. Keď tam prídeš, pomaž Chazaela+ za kráľa nad Sýriou. 16  Jehua,+ vnuka Nimšiho, pomaž za kráľa nad Izraelom a Elizea,* syna Šafata z Ábel-Mecholy, pomaž za proroka namiesto seba.+ 17  Kto unikne Chazaelovmu meču,+ toho usmrtí Jehu,+ a kto unikne Jehuovmu meču, toho usmrtí Elizeus.+ 18  Mám v Izraeli ešte 7 000 ľudí,+ ktorí nekľakali pred Baalom+ a nebozkávali ho.“+ 19  Eliáš šiel a vyhľadal Elizea, syna Šafata. Elizeus práve oral, pred ním bolo 12 párov býkov a on bol pri dvanástom. Eliáš k nemu pristúpil a prehodil cez neho svoj plášť.*+ 20  Nato Elizeus zanechal býky, rozbehol sa za Eliášom a povedal mu: „Dovoľ mi, prosím, pobozkať otca a matku. Potom pôjdem za tebou.“ Odpovedal mu: „Choď, ja ti nebránim.“ 21  A tak sa vrátil, vzal dva býky a obetoval ich. Mäso uvaril na ohni, ktorý rozložil z drevených častí pluhu a jarma. A dal ho ľuďom a tí jedli. Potom vstal, šiel za Eliášom a začal mu slúžiť.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „Nech mi bohovia tak urobia a k tomu pridajú“.
Al. „neurobím tvoju dušu podobnou duši každého z nich“.
Al. „moju dušu“.
Al. „prorockým plášťom“.
Význ. „Boh je záchrana“.
Al. „prorocký plášť“.