Prvá Kráľov 15:1–34

15  V 18. roku vlády kráľa Jeroboáma,+ Nebatovho syna, sa stal kráľom nad Judskom Abijam.+  Vládol v Jeruzaleme tri roky. Jeho matkou bola Abšalómova* vnučka Maacha.+  Pokračoval vo všetkých hriechoch, ktorých sa dopúšťal jeho otec. Jeho srdce nebolo úplne oddané Jehovovi, jeho Bohu, ako srdce jeho predka Dávida.  Ale kvôli Dávidovi+ mu Jehova, jeho Boh, dal v Jeruzaleme lampu,*+ keď po ňom ustanovil za kráľa jeho syna a zachoval Jeruzalem.  Lebo Dávid robil to, čo je správne v Jehovových očiach, a po celý svoj život sa neodklonil od ničoho, čo mu prikázal, okrem prípadu s Chetitom Uriášom.+  A Rechoboám a Jeroboám spolu po celý život bojovali.+  Ostatné udalosti Abijamovho života – všetko, čo vykonal – sú zapísané v kronike judských kráľov.+ Vojna prebiehala aj medzi Abijamom a Jeroboámom.+  Potom Abijam zomrel* a pochovali ho v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Asa.+  Asa začal vládnuť nad Judskom v 20. roku vlády izraelského kráľa Jeroboáma. 10  Vládol v Jeruzaleme 41 rokov. Jeho starou matkou bola Abšalómova* vnučka Maacha.+ 11  Asa robil to, čo je správne v Jehovových očiach,+ ako jeho predok Dávid. 12  Vyhnal z krajiny chrámových prostitútov+ a odstránil všetky odporné modly,* ktoré narobili jeho predkovia.+ 13  A svoju starú matku Maachu+ zbavil postavenia kráľovnej matky,* pretože urobila nemravnú modlu, ktorá sa používala pri uctievaní posvätného kola.* Asa zoťal jej nemravnú modlu+ a spálil ju v údolí Kidron.+ 14  Posvätné výšiny síce neboli odstránené,+ ale Asovo srdce bolo po celý jeho život* úplne oddané Jehovovi. 15  Priniesol do Jehovovho domu veci, ktoré posvätil jeho otec i on sám – striebro, zlato a rôzne predmety.+ 16  Asa a izraelský kráľ Báša+ medzi sebou stále bojovali. 17  Izraelský kráľ Báša pritiahol proti Judsku a začal stavať* Rámu,+ aby nikto nemohol vstúpiť na územie judského kráľa Asu ani ho opustiť.+ 18  Nato vzal Asa všetko striebro a zlato, čo zostalo v pokladniciach Jehovovho domu a v pokladniciach kráľovského paláca, dal ho svojim služobníkom a poslal ich k sýrskemu kráľovi Ben-Hadadovi,+ synovi Tabrimmona, Checjonovho syna, ktorý sídlil v Damasku, s odkazom: 19  „Medzi nami je zmluva, ako bola medzi mojím otcom a tvojím otcom. Posielam ti ako dar striebro a zlato. Zruš svoju zmluvu s izraelským kráľom Bášom, aby odo mňa odtiahol.“ 20  Ben-Hadad vyhovel kráľovi Asovi a poslal veliteľov svojho vojska proti izraelským mestám. Dobyli Ijon,+ Dán,+ Ábel-Bét-Maachu, celý Kinneret a celú krajinu Naftaliho. 21  Keď sa o tom dopočul Báša, prestal stavať* Rámu a stiahol sa do Tirce.+ 22  Nato kráľ Asa povolal všetkých obyvateľov Judska bez výnimky a tí poodnášali z Rámy kamene i drevo, z ktorých Báša staval. Kráľ Asa z nich postavil* Gebu+ na území kmeňa Benjamín a Micpu.+ 23  Ostatné udalosti Asovho života – aký bol odvážny, čo všetko vykonal a ktoré mestá postavil* – sú zapísané v kronike judských kráľov. V starobe dostal chorobu nôh.+ 24  Potom Asa zomrel* a pochovali ho k jeho predkom v meste jeho predka Dávida. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jehošafat.+ 25  V druhom roku vlády judského kráľa Asu sa stal kráľom nad Izraelom Jeroboámov syn Nadáb.+ Vládol nad Izraelom dva roky 26  a robil to, čo je zlé v Jehovových očiach. Konal ako jeho otec+ a dopúšťal sa rovnakých hriechov, na aké jeho otec zviedol Izrael.+ 27  Kým Nadáb a celý Izrael obliehali Gibbeton,+ ktorý patril Filištíncom, zosnoval proti nemu sprisahanie Báša, Achijahov syn z domu Isachara, a zabil ho pri Gibbetone. 28  Báša ho zabil v treťom roku vlády judského kráľa Asu a stal sa kráľom namiesto neho. 29  Len čo sa stal kráľom, vyvraždil celý Jeroboámov dom. Nenechal z Jeroboámovej rodiny nažive nikoho, všetkých ich vyhladil, tak ako Jehova povedal prostredníctvom svojho služobníka Achijaha Šilonského.+ 30  Stalo sa to pre hriechy, ktorých sa Jeroboám dopustil a na ktoré zviedol aj Izrael, a pretože veľmi urážal Jehovu, Boha Izraela. 31  Ostatné udalosti Nadábovho života – všetko, čo vykonal – sú zapísané v kronike izraelských kráľov. 32  A medzi Asom a izraelským kráľom Bášom bola stále vojna.+ 33  Báša, Achijahov syn, sa stal kráľom v Tirci v treťom roku vlády judského kráľa Asu a vládol nad celým Izraelom 24 rokov.+ 34  Ale robil to, čo je zlé v Jehovových očiach.+ Konal ako Jeroboám a dopúšťal sa rovnakých hriechov, na aké Jeroboám zviedol Izrael.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „Abišalómova“. Ide o inú podobu mena Abšalóm.
Čiže potomka.
Dosl. „ľahol so svojimi predkami“.
Dosl. „Abišalómova“. Ide o inú podobu mena Abšalóm.
Pôvodný hebrejský výraz zrejme súvisí so slovom „hnoj“ a vyjadruje opovrhnutie.
Al. „postavenia panej“.
Dosl. „po všetky jeho dni“.
Al. „opevňovať; znovu stavať“.
Al. „opevňovať; znovu stavať“.
Al. „opevnil; znovu postavil“.
Al. „opevnil; znovu postavil“.
Dosl. „ľahol so svojimi predkami“.