Prvá Kráľov 12:1–33

  • Rechoboámova drsná odpoveď (1 – 15)

  • Vzbura desiatich kmeňov (16 – 19)

  • Jeroboám sa stáva kráľom Izraela (20)

  • Rechoboám nemá bojovať proti Izraelitom (21 – 24)

  • Jeroboám zavádza uctievanie teliat (25 – 33)

12  Rechoboám sa vydal do Sichemu,+ lebo tam prišiel celý Izrael, aby ho urobil kráľom.+  Dopočul sa o tom Jeroboám, Nebatov syn (ktorý bol v tom čase ešte v Egypte, pretože utiekol pred kráľom Šalamúnom a žil tam).+  Poslali poňho, a tak Jeroboám prišiel s celým izraelským zhromaždením za Rechoboámom a povedali mu:  „Tvoj otec na nás položil ťažké jarmo.+ Ale ak nám uľahčíš tvrdú službu a ťažké jarmo, ktoré na nás položil tvoj otec, budeme ti slúžiť.“  Odpovedal im: „Choďte a vráťte sa ku mne o tri dni.“ A tak ľud odišiel.+  Kráľ Rechoboám sa obrátil na starších mužov, ktorí slúžili jeho otcovi Šalamúnovi, kým žil, a opýtal sa ich: „Čo mi radíte? Ako mám odpovedať tomuto ľudu?“  Povedali mu: „Ak sa dnes prejavíš ako služobník tohto ľudu, vyhovieš jeho žiadosti a odpovieš mu priaznivo, bude ti slúžiť navždy.“  Ale on zavrhol radu, ktorú mu dali starší muži, a obrátil sa na mladých mužov, ktorí s ním vyrastali a teraz boli v jeho službách.+  „Čo radíte vy?“ spýtal sa ich. „Ako odpovieme tomuto ľudu, ktorý mi hovorí: ‚Uľahči nám jarmo, ktoré na nás položil tvoj otec‘?“ 10  Mladí muži, ktorí s ním vyrastali, mu povedali: „Ľudu, ktorý ti hovorí: ‚Tvoj otec na nás položil ťažké jarmo, ale ty nám ho uľahči,‘ povedz: ‚Môj malíček bude hrubší ako boky môjho otca. 11  Môj otec na vás položil ťažké jarmo, ale ja k nemu ešte pridám. Môj otec vás trestal obyčajným bičom, ale ja vás budem trestať bičom s ostňami.‘“ 12  Jeroboám a všetok ľud prišli o tri dni k Rechoboámovi, lebo im prikázal: „Vráťte sa ku mne o tri dni.“+ 13  Kráľ zavrhol radu, ktorú mu dali starší muži, a odpovedal ľudu drsne, 14  tak ako mu poradili mladí muži: „Môj otec na vás položil ťažké jarmo, ale ja k nemu ešte pridám. Môj otec vás trestal obyčajným bičom, ale ja vás budem trestať bičom s ostňami.“ 15  Kráľ teda nevyhovel ľudu, lebo to tak zariadil Jehova,+ aby sa splnilo to, čo Jehova povedal prostredníctvom Achijaha+ Šilonského Jeroboámovi, Nebatovmu synovi. 16  Keď celý Izrael videl, že im kráľ nevyhovel, odpovedali mu: „Čo máme spoločné s Dávidom? Nech si Izajov syn nechá svoje dedičstvo! Vráť sa, Izrael, k svojim bohom. Staraj sa o svoj dom,* Dávid!“ S tým sa Izraeliti vrátili do svojich domovov.*+ 17  Rechoboám potom vládol iba nad tými Izraelitmi, ktorí bývali v judských mestách.+ 18  Kráľ Rechoboám poslal k Izraelitom Adoráma,+ ktorý mal na starosti ľudí odvádzaných na práce pre kráľa, ale celý Izrael ho ukameňoval na smrť. Kráľ Rechoboám stihol naskočiť do voza a utiecť do Jeruzalema.+ 19  Tak sa Izraeliti vzbúrili+ proti Dávidovmu domu a ich vzbura trvá až dodnes. 20  Keď sa celý Izrael dopočul, že sa Jeroboám vrátil, zavolali ho na zhromaždenie, kde ho vyhlásili za kráľa nad celým Izraelom.+ S Dávidovým domom nezostal nikto okrem kmeňa Júda.+ 21  Keď prišiel Rechoboám do Jeruzalema, zhromaždil 180 000 vycvičených* bojovníkov z kmeňov Júda a Benjamín, aby bojovali proti Izraelu a vrátili kráľovstvo Šalamúnovmu synovi Rechoboámovi.+ 22  Potom pravý Boh povedal svojmu prorokovi* Šemajahovi:+ 23  „Povedz judskému kráľovi Rechoboámovi, Šalamúnovmu synovi, a celému domu Júdu a Benjamína a ostatnému ľudu: 24  ‚Toto hovorí Jehova: „Netiahnite do boja proti svojim bratom Izraelitom. Vráťte sa každý domov, lebo táto vec pochádza odo mňa.“‘“+ Poslúchli teda Jehovu a vrátili sa domov, ako im Jehova povedal. 25  Jeroboám vybudoval* Sichem+ v hornatom kraji Efraima a usadil sa v ňom. Potom odtiaľ vyšiel a vybudoval* Penuel.+ 26  Jeroboám si povedal: „Čo ak sa kráľovstvo vráti Dávidovmu domu?+ 27  Keď budú ľudia ďalej chodiť obetovať do Jehovovho domu v Jeruzaleme,+ ich srdce sa znovu prikloní k ich pánovi, judskému kráľovi Rechoboámovi. Vrátia sa k nemu a mňa zabijú.“ 28  Potom sa kráľ poradil so svojimi radcami a urobil dve zlaté teľatá+ a povedal ľudu: „Je pre vás náročné chodiť do Jeruzalema. Izrael, tu je tvoj boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta.“+ 29  Jedno teľa umiestnil v Bételi+ a druhé v Dáne.+ 30  Tým priviedol ľudí k hriechu.+ Jedno z teliat chodili uctievať až do Dánu. 31  A na výšinách postavil svätyne a spomedzi obyčajného ľudu ustanovil kňazov, ktorí neboli Lévitmi.+ 32  Okrem toho Jeroboám 15. dňa ôsmeho mesiaca zaviedol sviatok podobný sviatku, ktorý sa slávil v Judsku.+ Na oltári, ktorý postavil v Bételi,+ obetoval teľatám, ktoré urobil. V Bételi ustanovil aj kňazov, aby slúžili na posvätných výšinách, ktoré urobil. 33  A 15. dňa ôsmeho mesiaca, mesiaca, ktorý on sám vybral, začal prinášať obete na oltári, ktorý urobil v Bételi. Tak zaviedol sviatok pre Izraelitov a vystúpil k oltáru, aby priniesol obete a obetný dym.

Poznámky pod čiarou

Čiže o svoju kráľovskú dynastiu, o svoje kráľovstvo.
Dosl. „stanov“.
Dosl. „vybraných“.
Dosl. „Božiemu mužovi“.
Al. „opevnil“.
Al. „opevnil“.