Prvý Korinťanom 1:1–31

1  Ja, Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola+ Ježiša Krista, a náš brat Sosténes  posielame tento list Božiemu zboru, ktorý je v Korinte.+ Posielame ho vám, ktorí ste boli posvätení ako nasledovníci Krista Ježiša+ a povolaní za svätých, a tiež všetkým, ktorí na každom mieste vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista,+ svojho i nášho Pána:  Nech vás Boh, náš Otec, a Pán Ježiš Kristus obdaria nezaslúženou láskavosťou a pokojom.  Vždy za vás ďakujem Bohu, keď myslím na jeho nezaslúženú láskavosť, ktorú vám prejavil prostredníctvom Krista Ježiša.  Lebo vďaka nemu ste dostali hojnosť všetkého, aj schopnosť zvestovať slovo a dobre ho poznať.+  Vidieť z toho, že svedectvo o Kristovi+ sa medzi vami pevne zakorenilo,  takže vám nechýba žiadny dar, kým túžobne očakávate zjavenie nášho Pána Ježiša Krista.+  Boh vás bude posilňovať až do konca, aby ste v deň nášho Pána Ježiša Krista nemohli byť z ničoho obvinení.+  Boh, ktorý vás povolal, aby ste boli zjednotení* s jeho Synom Ježišom Kristom, naším Pánom, je verný.+ 10  Ale nabádam vás, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste boli jednotní v tom, čo hovoríte. Nedeľte sa na skupiny,+ ale buďte dokonale spojení rovnakou mysľou a rovnakým spôsobom myslenia.+ 11  Lebo od ľudí z Chloinej domácnosti som sa dozvedel, moji bratia, že sú medzi vami rozkoly. 12  Mám na mysli to, že hovoríte: „Ja patrím k Pavlovi! Ja k Apollovi!+ Ja ku Kéfasovi!* A ja ku Kristovi!“ 13  Ale je Kristus rozdelený? Bol za vás Pavol pribitý na kôl? Boli ste pokrstení v Pavlovom mene? 14  Ďakujem Bohu, že som nepokrstil nikoho z vás, len Krispa+ a Gája,+ 15  a tak nikto nemôže povedať, že ste boli pokrstení v mojom mene. 16  A ešte som pokrstil Štefanovu domácnosť.+ Ale inak neviem, či som pokrstil aj niekoho iného. 17  Lebo Kristus ma nevyslal krstiť, ale oznamovať dobrú správu,+ a to nie múdrymi* slovami, aby sa Kristov mučenícky kôl* nestal zbytočným. 18  Učenie o mučeníckom kole* sa zdá nezmyselné tým, ktorí smerujú k zničeniu,+ ale pre nás, ktorí sme na ceste záchrany, je prejavom Božej moci.+ 19  Veď je napísané: „Zničím múdrosť múdrych a zavrhnem učenosť učených.“+ 20  Kde je múdry tohto sveta?* Kde znalec Zákona? Kde diskutér? Nedokázal Boh, že múdrosť tohto sveta je nezmyslom? 21  Keďže svet svojou múdrosťou+ nespoznal Boha,+ Boh vo svojej múdrosti uznal za dobré zachrániť veriacich zvestovaním toho, čo sa druhým zdá ako nezmysel.+ 22  Židia žiadajú zázraky*+ a Gréci hľadajú múdrosť, 23  ale my zvestujeme Krista pribitého na kôl – pre Židov kameň úrazu a pre národy nezmysel.+ 24  Ale pre tých, čo sú povolaní, pre Židov i Grékov, je Kristus prejavom Božej moci a múdrosti.+ 25  Veď to, čo je od Boha a čo sa ľuďom zdá nezmyselné, je múdrejšie ako ľudia a to, čo je od Boha a čo sa ľuďom zdá slabé, je silnejšie ako ľudia.+ 26  Bratia, veď viete aj podľa seba, že Boh nepovolal mnoho tých, ktorí sú múdri z ľudského hľadiska,*+ ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených.*+ 27  Vyvolil si to, čo je pre svet nezmyselné, aby zahanbil múdrych. Vyvolil si to, čo je pre svet slabé, aby zahanbil silných.+ 28  A vyvolil si to, čo je pre svet bezvýznamné a čím sa pohŕda – to, čo sa považuje za nič –, aby zničil to, čo sa považuje za dôležité,+ 29  aby sa pred Bohom nikto* nemohol vychvaľovať. 30  Ale vďaka nemu ste učeníkmi Krista Ježiša, ktorý nám zjavil Božiu múdrosť a spravodlivosť+ a prostredníctvom ktorého sme boli posvätení+ a vykúpení.+ 31  Tak sa splní to, čo je napísané: „Kto sa chváli, nech sa chváli Jehovom.“*+

Poznámky pod čiarou

Al. „spoločníkmi“.
Iné meno apoštola Petra.
Al. „učene znejúcimi“.
Al. „tohto systému vecí; tohto veku“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „znamenia“.
Dosl. „podľa tela“.
Al. „z významných rodov“.
Dosl. „žiadne telo“.