Prejsť na článok

Prejsť na obsah

B12-B

Posledný týždeň Ježišovho života na zemi (2. časť)

Jeruzalem a okolie

 1. chrám

 2.   Getsemanská záhrada (?)

 3.    miestodržiteľský palác

 4.   Kaifášov dom (?)

 5.   palác Herodesa Antipasa (?)

 6. rybník Betzata (Betezda)

 7. rybník Siloam

 8.   sieň Sanhedrinu (?)

 9.   Golgota (?)

 10. Akeldama (?)

     Prejsť na deň:  12. nisan |  13. nisan |  14. nisan |  15. nisan |  16. nisan

 12. nisana

ZÁPAD SLNKA (u Židov trval deň od západu slnka do západu slnka)

VÝCHOD SLNKA

 • oddychuje v spoločnosti učeníkov

 • Judáš pripravuje zradu

ZÁPAD SLNKA

 13. nisana

ZÁPAD SLNKA

VÝCHOD SLNKA

 • Peter a Ján robia prípravy na Pesach

 • neskoro popoludní prichádza do pripravenej miestnosti Ježiš s ostatnými apoštolmi

ZÁPAD SLNKA

 14. nisana

ZÁPAD SLNKA

 • slávi Pesach s apoštolmi

 • umýva apoštolom nohy

 • posiela Judáša preč

 • zavádza Pánovu večeru

 • v Getsemanskej záhrade je zradený a zatknutý ( 2)

 • apoštoli sa rozutekajú

 • súdi ho Sanhedrin v Kaifášovom dome ( 4)

 • Peter ho zapiera

VÝCHOD SLNKA

 • znovu stojí pred Sanhedrinom ( 8)

 • je odvedený k Pilátovi ( 3), potom k Herodesovi ( 5) a opäť k Pilátovi ( 3)

 • je odsúdený na smrť a popravený na Golgote ( 9)

 • okolo tretej popoludní zomiera

 • jeho telo je sňaté z kola a položené do hrobky

ZÁPAD SLNKA

 15. nisana (sabat)

ZÁPAD SLNKA

VÝCHOD SLNKA

 • Pilát povoľuje postaviť stráž k Ježišovej hrobke

ZÁPAD SLNKA

 16. nisana

ZÁPAD SLNKA

 • ženy kupujú voňavé látky na prípravu tela na pohreb

VÝCHOD SLNKA

 • Ježiš je vzkriesený

 • zjavuje sa učeníkom

ZÁPAD SLNKA