Prejsť na článok

Prejsť na obsah

A7-H

Hlavné udalosti z Ježišovho života na zemi: Posledné dni Ježišovej služby – Jeruzalem a okolie (2. časť)

ČAS

MIESTO

UDALOSŤ

MATÚŠ

MAREK

LUKÁŠ

JÁN

14. nisana

Jeruzalem

Ježiš odhaľuje, že Judáš je zradca, a posiela ho preč

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

zavádza Pánovu večeru (1Ko 11:23–25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

predpovedá, že Peter ho zaprie a apoštoli sa rozpŕchnu

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

sľubuje pomocníka; podobenstvo o pravom viniči; dáva príkaz milovať jeden druhého; naposledy sa modlí s apoštolmi

     

14:1–17:26

Getsemanská záhrada

zmocňuje sa ho silná úzkosť; je zradený a zatknutý

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jeruzalem

vypočúvanie u Annáša; súd u Kaifáša a v sále Sanhedrinu; Peter ho zapiera

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

zradca Judáš sa obesí (Sk 1:18, 19)

27:3-10

     

vypočúva ho Pilát, potom Herodes a opäť Pilát

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilát ho chce prepustiť, ale Židia miesto neho chcú Barabáša; je odsúdený na smrť na mučeníckom kole

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(piatok okolo 15. h)

Golgota

zomiera na mučeníckom kole

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jeruzalem

jeho telo je sňaté z kola a položené do hrobky

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15. nisana

Jeruzalem

kňazi a farizeji žiadajú o zapeča- tenie a stráženie hrobky

27:62-66

     

16. nisana

Jeruzalem a okolie; Emauzy

Ježiš je vzkriesený; päťkrát sa zjavuje učeníkom

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

po 16. nisane

Jeruzalem; Galilea

ďalej sa zjavuje učeníkom (1Ko 15:5–7; Sk 1:3–8); dáva pokyny; prikazuje robiť učeníkov

28:16-20

   

20:26–21:25

25. ijara

Olivový vrch, blízko Betániena

40. deň po vzkriesení vystupuje do neba (Sk 1:9–12)

   

24:50-53