Prejsť na článok

Prejsť na obsah

A7-C

Hlavné udalosti z Ježišovho života na zemi: Ježišova intenzívna služba v Galilei (1. časť)

ČAS

MIESTO

UDALOSŤ

MATÚŠ

MAREK

LUKÁŠ

JÁN

30

Galilea

Ježiš po prvýkrát hlása, že „sa priblížilo nebeské Kráľovstvo“

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kána; Nazaret; Kafarnaum

uzdravuje syna kráľovského úradníka; číta z Izaiášovho zvitku; ide do Kafarnaumu

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Galilejské more pri Kafarnaume

povoláva štyroch učeníkov: Šimona a Andreja, Jakuba a Jána

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Kafarnaum

uzdravuje Šimonovu svokru a ďalších

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galilea

prvá cesta po Galilei so 4 učeníkmi

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

uzdravuje malomocného; idú za ním zástupy

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Kafarnaum

uzdravuje ochrnutého

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

povoláva Matúša; hostina s vyberačmi daní; odpovedá na otázku o pôste

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Judea

zvestuje v synagógach

   

4:44

 

31, Pesach

Jeruzalem

uzdravuje muža pri rybníku Betzata; Židia ho chcú zabiť

     

5:1-47

na ceste z Jeruzalema (?)

učeníci trhajú klasy v sabat; Ježiš hovorí, že je „Pánom sabatu“

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galilea; Galilejské morev

sabat uzdravuje mužovi ruku; idú za ním zástupy; uzdravuje mnohých

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

vrch pri Kafarnaume

vyberá si 12 apoštolov

 

3:13-19

6:12-16

 

pri Kafarnaume

prednáša Kázeň na vrchu

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Kafarnaum

uzdravuje dôstojníkovho sluhu

8:5-13

 

7:1-10

 

Nain

kriesi vdovinho syna

   

7:11-17

 

Tiberias; Galilea (Nain alebo okolie)

Ján posiela za ním učeníkov; pravda zjavená deťom; príjemné jarmo

11:2-30

 

7:18-35

 

Galilea (Nain alebo okolie)

hriešnica natiera Ježišove nohy olejom; podobenstvo o dlžníkoch

   

7:36-50

 

Galilea

druhá cesta po Galilei s 12 apoštolmi

   

8:1-3

 

vyháňa démona; rúhanie proti duchu

12:22-37

3:19-30

   

hovorí, že dá len znamenie Jonáša

12:38-45

     

prichádza jeho matka a bratia; za svojich príbuzných označuje učeníkov

12:46-50

3:31-35

8:19-21