Prejsť na článok

Prejsť na obsah

A7-D

Hlavné udalosti z Ježišovho života na zemi: Ježišova intenzívna služba v Galilei (2. časť)

ČAS

MIESTO

UDALOSŤ

MATÚŠ

MAREK

LUKÁŠ

JÁN

31 alebo 32

okolie Kafarnaumu

podobenstvá o Kráľovstve

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Galilejské more

počas plavby Ježiš utišuje búrku

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

kraj Gadarčanov

posiela démonov do svíň

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Kafarnaum (?)

uzdravuje ženu trpiacu krvácaním; kriesi Jairovu dcéru

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Kafarnaum (?)

uzdravuje slepých a nemého

9:27-34

     

Nazaret

Nazaretčania ho opäť neprijímajú

13:54-58

6:1-5

   

Galilea

tretia cesta po Galilei; vysiela apoštolov zvestovať

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberias

Herodes dáva sťať Jána Krstiteľa; zo správ o Ježišovi je zmätený

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, krátko pred Pesachom (Ján 6:4)

Kafarnaum (?); SV breh Galilejského mora

apoštoli sa vracajú zo zvestovateľskej cesty; Ježiš sýti vyše 5 000 ľudí

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

SV breh Galilejského mora; Genezaret

ľudia chcú urobiť Ježiša kráľom; kráča po mori; uzdravuje mnohých

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Kafarnaum

hovorí, že je „chlieb života“; mnohí sa pohoršujú a odchádzajú

     

6:22-71

32, po Pesachu

Kafarnaum (?)

poukazuje na nezmyselnosť ľudských tradícií

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenícia; Dekapolis

uzdravuje dcéru Sýrofeničanky; sýti vyše 4 000 ľudí

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadan

hovorí, že dá len znamenie Jonáša

15:39–16:4

8:10-12