Prejsť na článok

Prejsť na obsah

A6-B

Časová os: Judskí a izraelskí králi a proroci (2. časť)

Králi južného kráľovstva (pokračovanie)

777 pred n. l.

Jotám: 16 rokov

762

Achaz: 16 rokov

746

Ezechiáš: 29 rokov

716

Manašše: 55 rokov

661

Amon: 2 roky

659

Joziáš: 31 rokov

628

Jehoachaz: 3 mesiace

Jehojakim: 11 rokov

618

Jehojachin: 3 mesiace a 10 dní

617

Sedekiáš: 11 rokov

607

Babylonské vojská pod vedením Nabuchodonozora pustošia Jeruzalem i chrám. Sedekiáš, posledný pozemský kráľ z Dávidovej rodovej línie, je zosadený z trónu.

Králi severného kráľovstva (pokračovanie)

asi 803 pred n. l.

Zachariáš: oficiálne vládol iba 6 mesiacov

Zachariášovo panovanie bolo oficiálne uznané asi v roku 792, hoci v určitom zmysle začal vládnuť už skôr

asi 791

Šallum: 1 mesiac

Menachem: 10 rokov

asi 780

Pekachjah: 2 roky

asi 778

Pekach: 20 rokov

asi 758

Hošea: 9 rokov asi od 748

asi 748

Zdá sa, že Hošea bol plne uznaný za kráľa nad Izraelom asi v roku 748. Je možné, že to bolo vďaka podpore asýrskeho panovníka Tiglatpilesara III.

740

Asýria dobýva Samáriu a podrobuje si Izrael; severné desaťkmeňové izraelské kráľovstvo prestáva existovať

 • Zoznam prorokov

 • Izaiáš

 • Micheáš

 • Sofoniáš

 • Jeremiáš

 • Náhum

 • Habakuk

 • Daniel

 • Ezechiel

 • Abdiáš

 • Ozeáš