Zjavenie 1:1–20

1  Zjavenie+ od Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh,+ aby ukázal+ svojim otrokom+, čo sa má zakrátko stať.+ A on poslal svojho anjela+ a prostredníctvom neho [ho] predložil v znameniach+ svojmu otrokovi Jánovi+,  ktorý svedčil o slove, ktoré dal Boh,+ a o svedectve, ktoré dal Ježiš Kristus,+ a o všetkom, čo videl.  Šťastný+ je ten, kto nahlas číta,+ a tí, ktorí počujú slová tohto proroctva+ a zachovávajú to, čo je napísané v ňom,+ lebo ustanovený čas je blízko.+  Ján siedmim zborom,+ ktoré sú v [oblasti] Ázie: Majte nezaslúženú láskavosť a pokoj od „Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý prichádza“,+ a od siedmich duchov+, ktorí sú pred jeho trónom,  a od Ježiša Krista, „Verného svedka“+, „prvorodeného z mŕtvych“+ a „Vládcu kráľov zeme“.+ Tomu, ktorý nás miluje+ a ktorý nás uvoľnil z našich hriechov svojou krvou+ –  a urobil z nás kráľovstvo,+ kňazov+ svojmu Bohu a Otcovi – nech mu je sláva a moc navždy.+ Amen.  Hľa, prichádza s oblakmi+ a uvidí ho každé oko+ a tí, ktorí ho prebodli;+ a všetky kmene zeme sa budú biť v zármutku kvôli nemu.+ Áno, amen.  „Ja som Alfa a Omega,“+ hovorí Boh Jehova, „Ten, ktorý je, ktorý bol a ktorý prichádza,+ Všemohúci.“+  Ja, Ján, váš brat a spoluúčastník na súžení+ a na kráľovstve+ a na vytrvalosti+ v spoločenstve s Ježišom,+ som sa dostal na ostrov zvaný Patmos, lebo som hovoril o Bohu a svedčil o Ježišovi.+ 10  Inšpiráciou+ som sa dostal+ do Pánovho dňa+ a počul som za sebou silný hlas+, ako [hlas] trúbky, 11  ktorý hovoril: „Čo vidíš, napíš+ do zvitku a pošli siedmim zborom,+ do Efezu+ a do Smyrny+ a do Pergamu+ a do Tyatíry+ a do Sárd+ a do Filadelfie+ a do Laodicey+.“ 12  A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý so mnou hovoril, a otočiac sa videl som sedem zlatých svietnikov+ 13  a uprostred svietnikov niekoho ako syna človeka+, odiateho rúchom až po päty a prepásaného na prsiach zlatým pásom. 14  A jeho hlava a jeho vlasy boli biele+ ako biela vlna, ako sneh, a jeho oči ako ohnivý plameň;+ 15  a jeho nohy boli ako čistá meď+ rozžeravená v peci; a jeho hlas+ bol ako zvuk mnohých vôd. 16  A v pravej ruke mal sedem hviezd+ a z jeho úst vychádzal ostrý, dlhý dvojsečný meč+ a jeho tvár bola ako slnko, keď svieti v svojej sile.+ 17  A keď som ho videl, padol som ako mŕtvy k jeho nohám. A položil na mňa pravú ruku a povedal: „Neboj sa.+ Ja som Prvý+ a Posledný+ 18  a živý;+ a bol som mŕtvy,+ ale hľa, žijem po celú večnosť+ a mám kľúče smrti+ a hádesu.+ 19  Preto zapíš, čo si videl a čo je a čo sa stane potom.+ 20  Čo sa týka svätého tajomstva siedmich hviezd+, ktoré si videl na mojej pravici, a siedmich zlatých svietnikov+: Sedem hviezd znamená anjelov siedmich zborov a sedem svietnikov znamená sedem zborov.+

Poznámky pod čiarou