Sudcovia 3:1–31

3  A toto sú národy,+ ktoré Jehova ponechal, aby nimi skúšal Izrael,+ totiž všetky tie, ktoré nezakúsili žiadnu z kanaanskych vojen;+  bolo to iba preto, aby pokolenia synov Izraela mali skúsenosť a naučili sa vojne, totiž iba tie, ktoré predtým také niečo nezažili:  päť predstaviteľov aliancie+ Filištíncov+ a všetci Kanaančania+, Sidončania+ a Chivejci+ obývajúci vrch Libanon+ od vrchu Baal-hermon+ až po vstup do Chamatu+.  A stále slúžili ako prostriedok na skúšanie Izraela,+ aby sa vedelo, či budú poslúchať Jehovove prikázania, ktoré prikázal ich otcom prostredníctvom Mojžiša.+  A synovia Izraela bývali medzi Kanaančanmi,+ Chetitmi a Amorejčanmi a Perizejcami a Chivejcami a Jebuzejcami.+  A brali si ich dcéry za manželky+ a svoje vlastné dcéry dávali ich synom+ a slúžili ich bohom.+  A tak synovia Izraela robili to, čo bolo zlé v Jehovových očiach, a zabúdali na Jehovu, svojho Boha,+ a slúžili Baalom+ a posvätným kolom.+  Nato vzplanul Jehovov hnev proti Izraelu,+ takže ich predal+ do ruky Kúšan-rišataima, mezopotámskeho+ kráľa; a synovia Izraela ďalej slúžili Kúšan-rišataimovi osem rokov.  A synovia Izraela začali volať k Jehovovi o pomoc.+ Vtedy Jehova vzbudil synom Izraela záchrancu+, Otniela+, syna Kenaza,+ mladšieho brata Káleba,+ aby ich zachránil. 10  A Jehovov duch+ prišiel na neho a on sa stal sudcom Izraela. Keď vyšiel do bitky, vtedy dal Jehova Kúšan-rišataima, sýrskeho kráľa, do jeho ruky, takže jeho ruka premohla+ Kúšan-rišataima. 11  Potom nebola krajina znepokojovaná štyridsať rokov. Nakoniec Otniel, Kenazov syn, zomrel. 12  A synovia Izraela znovu robili to, čo bolo zlé v Jehovových očiach.+ Nato Jehova nechal Eglona, moábskeho+ kráľa, zosilnieť proti Izraelu,+ pretože robili to, čo bolo zlé v Jehovových očiach.+ 13  Ďalej zhromaždil proti nim synov Ammóna+ a Amaleka+. Tí potom išli a udreli na Izrael a vzali do vlastníctva mesto paliem+. 14  A synovia Izraela slúžili Eglonovi, moábskemu kráľovi, osemnásť rokov.+ 15  A synovia Izraela začali volať k Jehovovi o pomoc.+ Tak im Jehova vzbudil záchrancu, Ehúda+, Gerovho syna, Benjaminca+, ľaváka.+ Časom synovia Izraela poslali jeho rukou poplatok Eglonovi, moábskemu kráľovi. 16  Medzitým si Ehúd urobil dvojsečný meč+ dlhý jeden lakeť. Potom si ho pripásal pod svoj odev na pravé stehno.+ 17  A predložil moábskemu kráľovi Eglonovi poplatok.+ Eglon bol veľmi tučný muž. 18  A stalo sa, keď dokončil predkladanie poplatku,+ že ihneď poslal preč ľudí, nosičov poplatku. 19  A sám sa vrátil od kameňolomov, ktoré boli v Gilgale+, a povedal: „Mám pre teba tajné slovo, ó, kráľu.“ Povedal teda: „Mlč!“ A tak vyšli od neho všetci, ktorí pri ňom stáli.+ 20  A Ehúd prišiel k nemu, keď sedel vo svojej chladnej podkrovnej izbe, ktorú mal pre seba. Ehúd ďalej povedal: „Mám pre teba Božie slovo.“ Na to vstal zo svojho trónu. 21  Vtedy Ehúd vystrel svoju ľavú ruku, vzal meč od svojho pravého stehna a vrazil ho do jeho brucha. 22  A aj rukoväť vošla za ostrím, takže sa tuk zavrel za čepeľou, lebo mu meč z brucha nevytiahol, a vyšli výkaly. 23  Ehúd vyšiel vetracím otvorom, ale zavrel a zamkol za sebou dvere podkrovnej izby. 24  A on sám vyšiel.+ A jeho sluhovia prišli a pozreli sa a dvere strešnej izby boli zamknuté. Tak povedali: „Vykonáva práve potrebu+ v chladnej vnútornej izbe.“ 25  A stále čakali, až sa už hanbili, a dvere podkrovnej izby nikto neotváral. A tak vzali kľúč a otvorili ich, a hľa, ich pán bol padnutý mŕtvy na zemi! 26  A Ehúd, ten unikol, kým otáľali, a prešiel popri kameňolomoch+ a unikol do Seiraha. 27  A keď tam prišiel, stalo sa, že zatrúbil na rohu+ v hornatom kraji Efraima+; a synovia Izraela schádzali s ním z hornatého kraja a on bol na ich čele. 28  Vtedy im povedal: „Nasledujte ma,+ pretože Jehova vám dal do ruky vašich nepriateľov Moábčanov.“+ A nasledovali ho a zaujali brody+ Jordána oproti Moábčanom a nedovolili nikomu, aby prešiel. 29  A vtedy zrazili Moába, asi desaťtisíc mužov,+ každého statného+ a každého udatného muža; a ani jediný neunikol.+ 30  A Moáb bol podrobený toho dňa pod ruku Izraela; a krajina nebola ďalej znepokojovaná osemdesiat rokov.+ 31  A po ňom bol Šamgar+, Anátov syn, a ten zrazil z Filištíncov+ šesťsto mužov bodcom na dobytok, a aj on zachránil Izrael.+

Poznámky pod čiarou