Marek 13:1–37

13  Keď vychádzal z chrámu, jeden z jeho učeníkov mu povedal: „Učiteľ, pozri, aké kamene a aké budovy!“+  Ježiš mu však povedal: „Vidíš tie veľké budovy?+ Istotne tu nezostane kameň na kameni,+ ktorý by nebol zborený.“+  A keď sedel na Olivovom vrchu naproti chrámu, Peter+, Jakub, Ján a Andrej, keď boli sami, sa ho spýtali:+  „Povedz nám: Kedy to bude a čo bude znamením, keď to všetko má dospieť k záveru?“+  Ježiš im preto začal hovoriť: „Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol.+  Mnohí prídu na základe môjho mena a povedia: ‚Ja som to‘, a zvedú mnohých.+  Ďalej, keď počujete o vojnách a správy o vojnách, nedeste sa. [To] sa musí stať, ale ešte nie je koniec.+  Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu.+ Budú zemetrasenia+ na jednom mieste za druhým a nedostatok potravín+. To je začiatok tiesnivých bolestí.+  Čo sa týka vás, dajte si pozor! Budú vás vydávať miestnym súdom+ a budete pre mňa bití v synagógach+ a budete stáť pred miestodržiteľmi a kráľmi, im na svedectvo.+ 10  Ale najprv sa vo všetkých národoch musí zvestovať+ dobré posolstvo+. 11  Keď vás však povedú, aby vás vydali, nebuďte vopred úzkostliví, čo máte hovoriť.+ Ale čokoľvek je vám v tú hodinu dané, to hovorte, lebo to nehovoríte vy, ale svätý duch.+ 12  Ďalej, brat vydá brata na smrť a otec dieťa,+ a deti povstanú proti rodičom a dajú ich usmrtiť;+ 13  a budete predmetom nenávisti všetkých ľudí pre moje meno.+ Kto však vytrvá až do konca,+ ten bude zachránený.+ 14  Preto keď uvidíte ohavnosť+ pôsobiacu spustošenie,+ že stojí, kde by nemala (nech čitateľ použije rozlišovaciu schopnosť),+ potom tí, čo sú v Judei, nech utekajú na vrchy.+ 15  Nech ten, kto je na streche domu, nezostupuje ani nevchádza dnu, aby si vzal niečo zo svojho domu.+ 16  A kto je na poli, nech sa nevracia k veciam za sebou, aby si vzal svoj vrchný odev.+ 17  Beda ťarchavým a tým, ktoré dojčia v tých dňoch!+ 18  Stále sa modlite, aby sa to nestalo v zimnom období,+ 19  lebo tie dni budú [dňami] súženia+, aké nebolo od začiatku stvorenia, ktoré Boh stvoril, až dovtedy, a aké viac nebude.+ 20  Naozaj, keby Jehova+ neskrátil tie dni, nezachránilo by sa žiadne telo. Ale kvôli vyvoleným+, ktorých si vyvolil,+ skrátil tie dni.+ 21  Ak vám vtedy aj niekto povie: ‚Hľa, tu je Kristus.‘ ‚Hľa, je tam,‘+ neverte!+ 22  Lebo povstanú+ falošní Kristovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a divy,+ aby zviedli, ak to bude možné, vyvolených.+ 23  Majte sa preto na pozore.+ Povedal som vám všetko vopred.+ 24  Ale v tých dňoch po tom súžení sa zatmie slnko a mesiac nevydá svetlo 25  a hviezdy budú padať z neba a moci, ktoré sú v nebesiach, budú otrasené.+ 26  A vtedy uvidia prichádzať Syna človeka+ v oblakoch s veľkou mocou a slávou.+ 27  Potom vyšle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených+ od štyroch vetrov, od končín zeme až do končín neba.+ 28  Naučte sa podobenstvo od figovníka: Keď zmäkne jeho vetvička a vypučia na nej listy, viete, že je blízko leto.+ 29  Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to deje, vedzte, že on je blízko, pri dverách.+ 30  Pravdivo vám hovorím, že toto pokolenie sa istotne nepominie, kým sa to všetko nestane.+ 31  Nebo+ a zem sa pominú, ale moje slová+ sa nepominú.+ 32  O tom dni alebo hodine nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.+ 33  Stále pozorujte a bdejte,+ lebo neviete, kedy nastane ustanovený čas.+ 34  Je to ako človek, ktorý odcestujúc do cudziny,+ zanechal svoj dom a svojim otrokom dal plnú moc, každému prácu, a vrátnikovi prikázal, aby bdel. 35  Preto bdejte,+ lebo neviete, kedy príde pán domu, či na sklonku dňa, alebo o polnoci, alebo keď zakikiríka kohút, alebo zavčas rána,+ 36  aby vás nenašiel spať, keď náhle príde.+ 37  Čo však hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“+

Poznámky pod čiarou