Marek 12:1–44

12  Začal im tiež hovoriť v podobenstvách: „Človek vysadil vinicu+ a oplotil ju. Vyhĺbil kaďu na vínny lis, vystaval vežu+, prenajal ju pestovateľom+ a odcestoval do cudziny.+  V patričnej dobe poslal otroka k pestovateľom, aby dostal od nich nejaké ovocie z vinice.+  Oni ho však chytili, zbili a poslali preč naprázdno.+  A opäť k nim poslal iného otroka. Toho udreli do hlavy a zneuctili.+  A poslal ďalšieho a toho zabili; a mnoho iných, niektorých zbili a niektorých zabili.  Mal však ešte jedného, milovaného syna.+ Nakoniec k nim poslal jeho a povedal: ‚Môjho syna si budú vážiť.‘+  Ale tí pestovatelia si medzi sebou povedali: ‚To je dedič.+ Poďme, zabime ho a dedičstvo bude naše!‘+  Preto ho vzali, zabili ho+ a vyhodili z vinice.+  Čo urobí majiteľ vinice? Príde, zničí pestovateľov a vinicu+ dá iným.+ 10  Nikdy ste nečítali toto písmo: ‚Kameň+, ktorý zavrhli stavitelia, ten sa stal hlavným rohovým kameňom.+ 11  Od Jehovu sa to stalo a je to podivuhodné v našich očiach‘?“+ 12  Na to hľadali [spôsob], ako ho chytiť, ale báli sa zástupu, lebo zbadali, že mal na mysli ich, keď hovoril podobenstvo. Preto ho nechali a odišli.+ 13  Neskôr vyslali k nemu niektorých farizejov a Herodesových+ straníkov, aby ho prichytili v reči.+ 14  Keď prišli, povedali mu: „Učiteľ, my vieme, že si pravdovravný a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na vonkajší vzhľad človeka, ale učíš Božiu cestu podľa pravdy:+ Je zákonné platiť cézarovi daň od hlavy, alebo nie? 15  Máme platiť, alebo nemáme platiť?“+ Odhaliac ich pokrytectvo povedal im: „Prečo ma skúšate? Prineste mi denár, aby som sa pozrel.“+ 16  Priniesli jeden a on im povedal: „Čí je to obraz a nápis?“ Riekli mu: „Cézarov.“+ 17  Ježiš potom povedal: „Splácajte cézarove veci cézarovi,+ ale Božie veci Bohu.“+ A divili sa mu.+ 18  Teraz prišli k nemu saduceji, ktorí hovoria, že nejestvuje vzkriesenie, a položili mu otázku:+ 19  „Učiteľu, Mojžiš nám napísal, že keď niekomu zomrie brat a zanechá manželku, ale nezanechá dieťa, jeho brat+ si má vziať tú manželku a vzbudiť z nej potomka svojmu bratovi.+ 20  Bolo sedem bratov; prvý si vzal manželku, ale keď zomrel, nezanechal potomka.+ 21  Vzal si ju druhý, ale zomrel bez toho, aby zanechal potomka, a tretí tiež. 22  A tých sedem nezanechalo nijakého potomka. Posledná zo všetkých zomrela tiež tá žena.+ 23  Manželkou ktorého z nich bude pri vzkriesení? Totiž za manželku ju malo tých sedem.“+ 24  Ježiš im povedal: „Či sa nemýlite práve preto, že nepoznáte ani Písma, ani Božiu moc?+ 25  Lebo keď vstanú z mŕtvych, nebudú sa ženiť ani vydávať, ale budú ako anjeli v nebesiach.+ 26  Ale o mŕtvych, že vstanú, nečítali ste v Mojžišovej knihe v správe o tŕnistom kre, ako mu Boh povedal: ‚Ja som Boh Abrahámov a Boh Izákov a Boh Jakobov‘?+ 27  On nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite.“+ 28  Jeden zo znalcov Písma, ktorý pristúpil a počul, ako sa prú, lebo vedel, že im znamenite odpovedal, sa ho spýtal: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“+ 29  Ježiš odpovedal: „Prvé je: ‚Počuj, ó, Izrael, Jehova, náš Boh, je jeden Jehova,+ 30  a budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a celou svojou silou.‘+ 31  To druhé je: ‚Budeš milovať svojho blížneho ako seba.‘+ Niet nijakého väčšieho prikázania ako tieto.“ 32  Znalec Písma mu povedal: „Učiteľ, hovoril si dobre podľa pravdy: ‚On je jeden a niet iného okrem Neho.‘+ 33  A tak milovať ho celým srdcom, celým porozumením, celou silou a milovať svojho blížneho ako sám seba je omnoho cennejšie ako všetky úplné zápalné obetné dary a obete.“+ 34  Nato Ježiš, keď rozpoznal, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ Ale nikto už nemal odvahu sa ho vypytovať.+ 35  Teda keď Ježiš odpovedal a vyučoval v chráme, povedal: „Ako to, že znalci Písma hovoria, že Kristus je syn Dávidov?+ 36  Sám Dávid povedal svätým duchom+: ‚Jehova povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov pod tvoje nohy.“‘+ 37  Dávid sám ho nazýva ‚Pánom‘, ako je potom jeho synom?“+ A veľký zástup ho počúval s potešením.+ 38  V svojom vyučovaní povedal ďalej: „Dávajte si pozor na znalcov Písma,+ ktorí sa chcú prechádzať v rúchach, chcú pozdravy na trhoviskách, 39  predné sedadlá v synagógach a najvýznamnejšie miesta na večeriach.+ 40  To sú tí, čo pohlcujú domy+ vdov a pod nejakou zámienkou sa dlho modlia; tí dostanú ťažší rozsudok.“+ 41  A posadil sa naproti pokladniciam+ a pozoroval, ako zástup hádže peniaze do pokladníc. A veľa bohatých vhadzovalo mnoho mincí.+ 42  Prišla chudobná vdova a vhodila dve malé mince veľmi malej hodnoty.+ 43  Preto si zavolal k sebe učeníkov a povedal im: „Pravdivo vám hovorím, že tá chudobná vdova vhodila viac ako všetci tí, čo hádžu peniaze do pokladníc.+ 44  Lebo všetci vhodili zo svojho prebytku, ale ona zo svojho nedostatku vhodila všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“+

Poznámky pod čiarou