Jozua 12:1–24

12  A to sú králi krajiny, ktorých synovia Izraela porazili a ktorých krajinu potom vzali do vlastníctva na strane Jordána smerom k východu slnka,+ od údolia bystriny Arnón+ až hore k vrchu Hermon+ a celú Arabu+ smerom k východu slnka:  Sichon+, kráľ Amorejcov, ktorý býval v Chešbone+ a vládol od Aroeru+, ktorý bol na okraji údolia bystriny Arnón+, nad stredom údolia bystriny a polovicou Gileádu až po údolie bystriny Jabbok+, hranicu synov Ammóna,  a [po] Arabu+ až ku Kineretskému+ moru oproti východu a až k moru Araba, Soľnému moru,+ na východ v smere k Bet-ješimotu+, a na juh pod svahy Pizgy+.  A z toho, čo zostalo z Refaimčanov+, územia bázanského kráľa Óga+, ktorý býval v Aštarote+ a Edrei+  a ktorý vládol na vrchu Hermon+ a v Salche a v celom Bázane+ až k hranici Gešúrovcov+, Maachatitov+ a nad polovicou Gileádu až k územiu chešbonského+ kráľa Sichona+.  Bol to Mojžiš, Jehovov sluha, a synovia Izraela, ktorí ich porazili.+ Potom to dal Mojžiš, Jehovov sluha, do dŕžavia Rúbenovcom+ a Gádovcom+ a polovici kmeňa Manašeho+.  A toto sú králi krajiny, ktorých Jozua a synovia Izraela porazili na západnej strane Jordána, od Baal-gádu+ v libanonskej+ údolnej rovine a až k vrchu Halak,+ dvíhajúcemu sa k Seiru+, a ktorú dal potom Jozua do dŕžavia kmeňom Izraela podľa ich podielov,+  v hornatom kraji a v Šefele a v Arabe a na svahoch a v pustatine a v Negebe+ – Chetiti, Amorejci+ a Kanaančania, Perizejci, Chivejci a Jebuzejci+:  kráľ Jericha+ jeden, kráľ Aia+, ktorý bol vedľa Bételu, jeden, 10  kráľ Jeruzalema+ jeden, kráľ Hebrona+ jeden, 11  kráľ Jarmúta+ jeden, kráľ Lachiša+ jeden, 12  kráľ Eglona+ jeden, kráľ Gezera+ jeden, 13  kráľ Debira+ jeden, kráľ Gedera jeden, 14  kráľ Chormy jeden, kráľ Arádu jeden, 15  kráľ Libny+ jeden, kráľ Adullama jeden, 16  kráľ Makkédy+ jeden, kráľ Bételu+ jeden, 17  kráľ Tappuacha jeden, kráľ Chefera+ jeden, 18  kráľ Aféka jeden, kráľ Laššaróna jeden, 19  kráľ Madóna+ jeden, kráľ Chácora+ jeden, 20  kráľ Šimrón-meróna jeden, kráľ Achšafa+ jeden, 21  kráľ Tánachu jeden, kráľ Megidda+ jeden, 22  kráľ Kedeša jeden, kráľ Jokneama+ v Karmele jeden, 23  kráľ Dora na horskom hrebeni Dor+ jeden, kráľ Gojíma v Gilgale jeden, 24  kráľ Tircy jeden;všetkých kráľov bolo tridsaťjeden.+

Poznámky pod čiarou