Jakub 5:1–20

5  Poďte, vy bohatí+, plačte, nariekajte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás.+  Vaše bohatstvo spráchnivelo a váš vrchný odev rozožrali mole.+  Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude ako svedok proti vám a zožerie vaše telo. To, čo ste nahromadili+ v posledných dňoch,+ je ako oheň+.  Hľa, mzda, ktorá patrí robotníkom zberajúcim úrodu z vašich polí, ale ktorú zadržiavate,+ stále kričí+ a volanie žencov o pomoc+ preniklo do uší+ Jehovu vojsk.  Žili ste na zemi v prepychu a venovali ste sa zmyselnej rozkoši.+ Vykŕmili ste si srdcia na deň zabíjania.+  Odsúdili ste, zavraždili ste spravodlivého. Nestavia sa proti vám?+  Prejavujte trpezlivosť, bratia, až do Pánovej prítomnosti+. Hľa, roľník stále čaká na drahocenné plody zeme a prejavuje kvôli nim trpezlivosť, kým nedostane včasný a neskorý dážď.+  Vy takisto prejavujte trpezlivosť;+ upevnite si srdcia, lebo sa priblížila Pánova prítomnosť.+  Nevzdychajte jeden proti druhému, bratia, aby ste neboli súdení.+ Hľa, Sudca stojí predo dvermi.+ 10  Bratia, vezmite si v znášaní zla+ a v prejavovaní trpezlivosti+ za vzor+ prorokov+ hovoriacich v Jehovovom mene.+ 11  Hľa, vyhlasujeme za šťastných tých, ktorí vytrvali.+ Počuli ste o Jóbovej+ vytrvalosti a videli ste, aký výsledok spôsobil Jehova,+ že Jehova je veľmi nežný v náklonnosti a milosrdný.+ 12  Predovšetkým však, moji bratia, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani akoukoľvek inou prísahou.+ Ale nech vaše Áno znamená áno, vaše Nie nie, aby ste neprepadli súdu.+ 13  Znáša niekto medzi vami zlo? Nech sa stále modlí.+ Má niekto dobrú náladu? Nech spieva žalmy.+ 14  Je niekto medzi vami chorý?+ Nech si [k sebe] zavolá starších+ zboru a tí nech sa modlia nad ním a potierajú [ho] olejom+ v Jehovovom mene. 15  A modlitba viery bude na úžitok chorľavému+ a Jehova ho pozdvihne.+ A ak hrešil, bude mu odpustené.+ 16  Preto otvorene vyznávajte+ hriechy jeden druhému a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení.+ Pokorná prosba spravodlivého, keď pôsobí, má mnoho sily.+ 17  Eliáš bol človek s pocitmi, ako [sú] naše,+ a predsa, keď sa modlil v modlitbe, aby nepršalo,+ nepršalo na zem tri roky a šesť mesiacov. 18  A opäť sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoje plody.+ 19  Moji bratia, ak je niekto medzi vami odvedený od pravdy a iný ho vráti späť,+ 20  vedzte, že ten, kto odvráti hriešnika od jeho mylnej cesty+, zachráni+ jeho dušu od smrti a prikryje množstvo hriechov.+

Poznámky pod čiarou