Jakub 2:1–26

2  Moji bratia, či sa držíte viery nášho Pána Ježiša Krista, našej slávy,+ keď prejavujete priazeň zaujato+?  Lebo ak vojde do vášho zhromaždenia+ muž so zlatými prsteňmi na prstoch a v nádhernom obleku a pritom vojde aj chudobný v špinavom obleku,+  pozeráte sa s priazňou+ na toho, čo nosí nádherný oblek, a poviete: „Posaď sa tu, na významné miesto,“ a chudobnému poviete: „Zostaň stáť“ alebo: „Sadni si sem k mojej podnoži,“  či nemáte medzi sebou triedne rozdiely+ a nestali ste sa sudcami+ vynášajúcimi zlé rozhodnutia?+  Počujte, moji milovaní bratia. Či si nevyvolil Boh tých, ktorí sú chudobní+ pre svet, aby boli bohatí+ vo viere a dedičmi kráľovstva, ktoré sľúbil tým, čo ho milujú?+  Ale vy ste zneuctili chudobného. Či vás bohatí neutláčajú+ a nevláčia pred súdy?+  Nerúhajú+ sa azda znamenitému menu, ktorým ste boli povolaní?+  Ak stále plníte kráľovský zákon+ podľa písma: „Budeš milovať svojho blížneho ako samého seba,“+ konáte celkom správne.  Ale ak naďalej prejavujete priazeň zaujato+, dopúšťate sa hriechu, lebo zákon+ vás karhá ako previnilcov. 10  Lebo kto zachováva celý Zákon, ale urobí chybný krok v jednom bode, previnil sa proti všetkým.+ 11  Veď ten, kto povedal: „Nescudzoložíš,“+ povedal tiež: „Nezavraždíš.“+ Ak nescudzoložíš, ale vraždíš, stal si sa priestupníkom zákona. 12  Hovorte stále tak a konajte stále tak ako tí, ktorí budú súdení zákonom slobodných,+ 13  lebo ten, kto neprejavuje milosrdenstvo, bude súdený bez milosrdenstva.+ Milosrdenstvo víťazne jasá nad súdom. 14  Aký je z toho úžitok, moji bratia, ak niekto hovorí, že má vieru+, ale nemá skutky?+ Veď taká viera ho nemôže zachrániť.+ 15  Ak sú brat alebo sestra nahí a majú nedostatok jedla na ten deň,+ 16  a niekto z vás im povie: „Choďte v pokoji, zohrejte sa a dobre sa najedzte,“ ale nedáte im čo potrebujú pre telo, aký je z toho úžitok?+ 17  Tak aj viera, ak nemá skutky,+ je sama v sebe mŕtva. 18  Napriek tomu niekto povie: „Ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem svoju vieru skutkami.“+ 19  Ty predsa veríš, že je jeden Boh.+ Konáš veľmi dobre. Ale aj démoni veria a trasú sa.+ 20  Či to vieš, ó, prázdny človek, že viera bez skutkov je neúčinná? 21  Či nebol Abrahám, náš otec,+ vyhlásený za spravodlivého zo skutkov, keď obetoval svojho syna Izáka na oltári?+ 22  Vidíš, že [jeho] viera pôsobila spolu s jeho skutkami a [jeho] vieru zdokonalili [jeho] skutky,+ 23  a splnilo sa písmo, ktoré hovorí: „Abrahám uveril Jehovovi a počítalo sa mu to za spravodlivosť,“+ a bol nazvaný „Jehovov priateľ+“. 24  Vidíte, že človek je vyhlásený za spravodlivého+ skutkami+, a nie samotnou vierou.+ 25  Či nebola aj smilnica Rachab+ vyhlásená za spravodlivú skutkami, keď pohostinne prijala poslov a poslala ich inou cestou?+ 26  Áno, ako je telo bez ducha mŕtve,+ tak je aj viera bez skutkov mŕtva.+

Poznámky pod čiarou