Hebrejom 7:1–28

7  Tento Melchisedek, kráľ Sálema, kňaz Najvyššieho Boha,+ ktorý stretol Abraháma vracajúceho sa od porážky kráľov a požehnal ho+  a ktorému Abrahám oddelil desiatok zo všetkého,+ [ten] je podľa prekladu predovšetkým „Kráľ spravodlivosti“ a potom aj kráľ Sálema+, to znamená „Kráľ pokoja“.  Tým, že je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa, nemá ani začiatok dní+, ani koniec života, ale stal sa podobný Božiemu Synovi+, zostáva kňazom natrvalo.+  Hľa, aký veľký bol ten muž, ktorému Abrahám, hlava rodu, dal desiatok z hlavných koristí.+  Pravda, muži zo synov Léviho,+ ktorí prijímajú svoj kňazský úrad, majú podľa Zákona prikázanie vyberať desiatky+ od ľudí,+ čiže od svojich bratov, aj keď oni pochádzajú z Abrahámových bedier.+  Ale ten, ktorý od nich neodvodzoval svoj rodokmeň+, vzal si desiatky od Abraháma+ a požehnal toho, ktorý mal sľub.+  A menší nesporne dostáva požehnanie od väčšieho.+  V prvom prípade tí, čo prijímajú desiatky, umierajú,+ ale v druhom prípade je to niekto, o kom je vydané svedectvo, že žije.+  Ak smiem preto použiť ten výraz, prostredníctvom Abraháma zaplatil desiatky aj Lévi, ktorý dostáva desiatky, 10  lebo bol ešte v bedrách+ svojho predka, keď ho stretol Melchisedek.+ 11  Keby dokonalosť+ skutočne prišla prostredníctvom lévitského kňazstva+ (lebo s ním ako s charakteristickým znakom dostal ľud Zákon),+ prečo by bolo potom ešte potrebné,+ aby prišiel iný kňaz podľa spôsobu Melchisedeka,+ a nepovedalo sa, že je podľa spôsobu Árona? 12  Lebo keď sa mení kňazstvo,+ vzniká tiež nutnosť zmeniť zákon.+ 13  Veď ten, o kom sa toto hovorí, bol členom iného kmeňa,+ z ktorého nikto nekonal úrad pri oltári.+ 14  Lebo je celkom zrejmé, že náš Pán pochádzal z Júdu,+ z kmeňa, o ktorom Mojžiš nepovedal nič, čo sa týka kňazstva. 15  A je stále viac jasnejšie, že prichádza iný kňaz,+ podobný Melchisedekovi+, 16  a ten [kňaz] sa ním nestal podľa zákona prikázaní, ktorý závisí od tela,+ ale podľa moci nezničiteľného života,+ 17  lebo vo svedectve sa hovorí: „Ty si kňazom navždy podľa spôsobu Melchisedeka.“+ 18  Teda istotne dochádza k odstráneniu predchádzajúceho prikázania pre jeho slabosť+ a neúčinnosť.+ 19  Lebo Zákon neurobil nič dokonalým,+ ale zavedenie lepšej nádeje+, pomocou ktorej sa približujeme k Bohu.+ 20  Do akej miery to nebolo bez zloženia prísahy 21  (lebo sú naozaj muži, ktorí sa stali kňazmi bez zloženia prísahy, ale je jeden s prísahou zloženou Tým, ktorý o ňom povedal: „Jehova prisahal+ – a nebude ľutovať: ‚Ty si kňazom navždy‘“),+ 22  do tej miery sa stal aj Ježiš tým, ktorý bol daný ako záruka lepšej zmluvy.+ 23  A mnohí sa museli stať kňazmi [jeden za druhým],+ lebo im smrť bránila,+ aby nimi boli stále, 24  ale on, pretože zostáva navždy živý,+ má svoje kňazstvo bez akýchkoľvek nástupcov. 25  Teda môže aj úplne zachrániť tých, ktorí sa prostredníctvom neho približujú k Bohu, lebo je stále živý, aby sa ich zastával.+ 26  Veď pre nás bol vhodný taký veľkňaz ako on:+ verne oddaný+, bezo ľsti+, nepoškvrnený+, oddelený od hriešnikov,+ a stal sa vyšším ako nebesia.+ 27  Nepotrebuje denne+ ako tamtí veľkňazi prinášať obete, najprv za svoje hriechy+ a potom za [hriechy] ľudu+ (lebo to urobil raz navždy,+ keď obetoval sám seba);+ 28  lebo Zákon ustanovuje za veľkňazov mužov+ so slabosťami,+ ale slovo zloženej prísahy+, ktoré prišlo po Zákone, ustanovuje Syna zdokonaleného+ navždy.

Poznámky pod čiarou