Ester 3:1–15

3  Po tomto zvelebil Kráľ Ahasver Hámana+, syna Hammedátu Agagského+, a vyvýšil+ a postavil jeho trón nad všetky ostatné kniežatá, ktoré boli uňho.+  A všetci kráľovi sluhovia, ktorí boli v kráľovej bráne,+ sa hlboko klaňali a vrhali sa na zem pred Hámanom, lebo tak o ňom prikázal kráľ. Ale Mardocheus, ten sa ani hlboko neklaňal, ani sa nevrhal na zem.+  A kráľovi sluhovia, ktorí boli v kráľovej bráne, začali hovoriť Mardocheovi: „Prečo obchádzaš kráľovo prikázanie?“+  A keďže mu hovorili deň čo deň, a on ich nepočúval, stalo sa, že [to] potom povedali Hámanovi, aby videli, či obstoja Mardocheove záležitosti;+ povedal im totiž, že je Žid+.  A Háman stále videl, že Mardocheus sa hlboko neklania ani nevrhá pred ním na zem,+ a Háman sa naplnil zúrivým hnevom.+  V jeho očiach však bolo opovrhnutiahodné, aby položil ruku na samotného Mardochea, lebo mu povedali o Mardocheovom ľude; a Háman hľadal ako vyhladiť všetkých Židov,+ ktorí boli v celej Ahasverovej ríši, Mardocheov ľud.+  V prvom mesiaci+ čiže mesiaci nisan, v dvanástom roku+ Kráľa Ahasvera, niekto pred Hámanom hádzal Pur+, totiž Lós+, deň po dni a mesiac po mesiaci [až do] dvanásteho, čiže mesiaca adar+.  A Háman potom povedal kráľovi Ahasverovi: „Je tu nejaký ľud, oddelený a rozptýlený+ medzi národmi vo všetkých správnych oblastiach tvojej ríše;+ a ich zákony sú odlišné od [zákonov] všetkých iných národov, a kráľove zákony nedodržiavajú,+ a nie je vhodné, aby ich kráľ nechal tak.  Ak sa to kráľovi zdá dobré, nech sa napíše, aby boli zničení; do rúk tých, čo tú prácu urobia,+ vyplatím desaťtisíc+ strieborných talentov, takže [ich] prinesiem do kráľovej pokladnice.“ 10  Na to kráľ sňal zo svojej ruky pečatný prsteň+ a dal ho Hámanovi+, synovi Hammedátu Agagského+, tomu, ktorý prejavoval nepriateľstvo voči Židom.+ 11  A kráľ povedal ďalej Hámanovi: „Dáva sa ti striebro+ aj ľud, aby si s ním urobil podľa toho, čo je dobré v tvojich očiach.“+ 12  V prvom mesiaci, jeho trinásteho dňa, boli potom zavolaní kráľovi tajomníci+ a písalo+ sa podľa všetkého, čo prikázal Háman kráľovým satrapom a miestodržiteľom, ktorí boli nad rôznymi správnymi oblasťami+, a kniežatám rôznych národov, každej správnej oblasti jej vlastným štýlom písania+ a každému ľudu jeho vlastným jazykom; bolo to napísané v mene+ Kráľa Ahasvera a bolo to zapečatené kráľovým pečatným prsteňom+. 13  A listy sa posielali prostredníctvom kuriérov+ do všetkých kráľových správnych oblastí, aby boli vyhladení, zabití a zničení všetci Židia, mladý muž rovnako ako starec, malí i ženy, jedného dňa,+ trinásteho dňa dvanásteho mesiaca čiže mesiaca adar,+ a aby bola od nich vydrancovaná korisť.+ 14  Odpis toho písma, ktoré malo byť vydané ako zákon+ vo všetkých rôznych správnych oblastiach+, bol zvestovaný všetkým národom, aby sa prichystali na ten deň. 15  Kuriéri sa rozišli, pobádaní k rýchlosti kráľovým slovom,+ a zákon bol daný na hrade Šušan+. Kráľ a Háman, tí si zasadli, aby pili,+ ale mesto Šušan+, to bolo v zmätku.+

Poznámky pod čiarou