Daniel 8:1–27

8  V treťom roku kraľovania kráľa Balsazára+ sa mi zjavilo videnie, áno mne, Danielovi, po tom, ktoré sa mi zjavilo na začiatku.+  A začal som vidieť vo videní; a stalo sa, že som videl, ako som bol na hrade Šušan+, ktorý je v správnej oblasti Elám+; a videl som vo videní a sám som bol pri vodnom toku Ulai+.  Keď som zdvihol oči, tu som videl, a hľa, pred vodným tokom stál baran+ a mal dva rohy. A tie dva rohy boli vysoké, ale jeden bol vyšší ako druhý, a vyšší bol ten, ktorý vyrástol potom.+  Videl som barana, ktorý klal na západ a na sever a na juh, ale neobstáli pred ním nijaké divé zvieratá a nikto neoslobodzoval z jeho ruky.+ A konal podľa svojej vôle a vypínal sa.  A ja som sledoval ďalej, a hľa, od západu slnka prichádzal po povrchu celej zeme cap+ a nedotýkal sa zeme. A čo sa týka toho capa, medzi jeho očami bol nápadný roh.+  A prichádzal až k baranovi, ktorý mal dva rohy, ktorého som videl stáť pred vodným tokom; a bežal k nemu v silnom zúrivom hneve.  A videl som, ako prišiel do úzkeho styku s baranom, a začal voči nemu prejavovať veľké roztrpčenie a potom barana zrazil a zlomil mu dva rohy a ukázalo sa, že baran nemá v sebe silu, aby obstál pred ním. Zhodil ho preto na zem a pošliapal ho a ukázalo sa, že niet [nikoho], kto by barana oslobodil z jeho ruky.+  A cap, ten sa vypínal [až] do krajnosti;+ keď sa však stal mocným, veľký roh sa zlomil a namiesto neho nápadne vyrástli štyri smerom k štyrom nebeským vetrom.+  A z jedného z nich vyrástol iný roh, malý,+ a stále sa veľmi zväčšoval smerom na juh a smerom na východ slnka a smerom k ‚Okrase‘+. 10  A zväčšoval sa až k nebeskému vojsku,+ takže spôsobil, že niečo z vojska a niečo z hviezd+ spadlo na zem, a on ich pošliapal.+ 11  A vypínal sa až ku Kniežaťu+ vojsk a bola od neho odňatá stála [obeť]+ a bolo zhodené ustanovené miesto jeho svätyne.+ 12  A pre priestupok+ bolo postupne vydané vojsko+ spolu so stálou [obeťou]+; a zhadzoval pravdu+ na zem+ a v svojom počínaní mal úspech.+ 13  A začul som, ako hovorí jeden svätý+, a práve tomu, ktorý hovoril, povedal iný svätý: „Aké dlhé bude videnie stálej [obete]+ a priestupku, ktorý pôsobí pustošenie,+ aby sa zo svätého miesta i z vojska stali veci, po ktorých sa šliape?“+ 14  Tak mi povedal: „Do dvoch tisíc tristo večerov [a] rán; a sväté miesto bude istotne uvedené do svojho správneho stavu.“+ 15  Potom sa stalo, že kým som ja, Daniel, videl videnie a hľadal porozumenie,+ hľa – tu stál predo mnou niekto výzorom ako telesne schopný muž+. 16  A uprostred Ulaia+ som počul hlas pozemského človeka, ktorý zvolal a povedal: „Gabriel+, daj tamtomu porozumieť videnému.“+ 17  Preto prišiel vedľa [miesta], kde som stál, ale keď prišiel, predesil som sa, takže som padol na tvár. A povedal mi: „Rozumej+, ó, syn človeka+, že to videnie je pre čas konca+.“ 18  A kým hovoril so mnou, tvrdo som zaspal s tvárou na zemi.+ Preto sa ma dotkol a nechal ma postaviť sa, kde som stál [predtým].+ 19  A povedal ďalej: „Hľa, spôsobím, aby si vedel, čo sa stane v konečnej časti verejného odsúdenia, lebo je pre to ustanovený čas konca.+ 20  Baran, ktorého si videl, čo má dva rohy, [predstavuje] kráľa Médie a Perzie.+ 21  A chlpatý cap [predstavuje] gréckeho kráľa;+ a veľký roh, ktorý mal medzi očami, ten [predstavuje] prvého kráľa.+ 22  A keď sa ten zlomil, takže nakoniec namiesto neho narástli štyri,+ sú štyri kráľovstvá, ktoré vyrastú z [jeho] národa, ale nie s jeho silou. 23  A v konečnej časti ich kráľovstva, zatiaľ čo previnilci budú konať k dovŕšeniu, povstane kráľ krutého výzoru a bude rozumieť dvojzmyselným rečiam.+ 24  A jeho sila zmocnie, ale nie jeho vlastnou silou.+ A bude pôsobiť skazu+ podivuhodným spôsobom a istotne bude mať úspech a bude si počínať účinne. A naozaj uvedie skazu na mocných, aj na ľud pozostávajúci zo svätých.+ 25  A podľa svojho pochopenia istotne tiež spôsobí, že sa bude v jeho ruke dariť podvodu.+ A bude sa v srdci vypínať+ a v bezstarostnosti+ zničí mnohých. A povstane proti Kniežaťu kniežat+, ale bude zlomený bez [použitia] ruky.+ 26  A to, čo si videl o večere a ráne, čo bolo povedané, je pravdivé.+ A ty udržuj to videnie v tajnosti, lebo je ešte na mnoho dní.“+ 27  A ja, Daniel, som sa cítil vyčerpaný a na [niekoľko] dní som ochorel.+ Potom som vstal a vykonával kráľovu prácu;+ ale stále som [bol] ako ochromený z videného, a nikto [tomu] nerozumel.+

Poznámky pod čiarou