Zachariáš 13:1–9

13  V ten deň+ sa Dávidovmu domu a obyvateľom Jeruzalema otvorí studňa+ na hriech+ a na odpudzujúce veci+.  A stane sa v ten deň,“ je výrok Jehovu vojsk, „[že] odrežem z krajiny mená modiel+ a už sa na ne nebude spomínať; a spôsobím tiež, aby z krajiny vymizli proroci+ a duch nečistoty.+  A stane sa, [že] v prípade, keby muž ešte prorokoval, jeho otec a jeho matka, tí, ktorí ho zrodili, mu tiež povedia: ‚Nebudeš žiť, pretože si v Jehovovom mene hovoril faloš.‘ A jeho otec a jeho matka, tí, ktorí ho zrodili, ho prebodnú za jeho prorokovanie.+  A v ten deň sa stane, [že] proroci sa zahanbia,+ každý za svoje videnie, keď bude prorokovať; a nebudú nosiť úradný odev zo srsti+, aby klamali.  A určite povie: ‚Nie som prorok, som muž obrábajúci pôdu, pretože ma už od mladosti získal pozemský človek.‘  A povie sa mu: ‚Aké to máš [na sebe] zranenia medzi svojimi rukami?‘ A bude musieť povedať: ‚Tie, ktorými som bol postihnutý v dome tých, ktorí ma vrúcne milovali.‘“  „Ó, meč, prebuď sa proti môjmu pastierovi+, áno, proti telesne schopnému mužovi, ktorý je mojím spoločníkom,“+ je výrok Jehovu vojsk. „Udri pastiera+ a nech sa rozptýlia tie zo stáda;+ a určite obrátim svoju ruku späť na tých, ktorí sú bezvýznamní.“+  „A v celej krajine sa stane,“ je Jehovov výrok, „[že] dve časti v nej budú odrezané [a] skonajú,+ a tretia [časť], tá v nej zostane.+  A tú tretiu [časť] určite prevediem ohňom;+ a skutočne ich prečistím, ako sa prečisťuje striebro,+ a preskúšam ich, ako sa skúša zlato.+ Tá bude vzývať moje meno, a ja jej odpoviem.+ Poviem: ‚To je môj ľud,‘+ a ona zasa povie: ‚Jehova je môj Boh.‘“+

Poznámky pod čiarou