Títovi 1:1–16

1  Pavol, Boží otrok+ a apoštol+ Ježiša Krista podľa viery Božích vyvolených+ a presného poznania+ pravdy+, ktorá sa zhoduje so zbožnou oddanosťou+  na základe nádeje na večný život+. Ten sľúbil pred dávnymi časmi Boh,+ ktorý nemôže luhať,+  ale v svojich ustanovených časoch zjavil svoje slovo zvestovaním,+ ktoré mi bolo zverené z príkazu nášho Záchrancu,+ Boha;  Títovi, pravému dieťaťu+ podľa spoločnej viery: Nech je tu nezaslúžená láskavosť a pokoj od Boha, Otca,+ a Krista Ježiša, nášho Záchrancu.+  Na to som ťa nechal na Kréte+, aby si napravil veci, ktoré sú chybné, a aby si z mesta do mesta ustanovil+ starších, tak ako som ti nariadil;+  ak je niekto bez obvinenia,+ manžel jednej manželky,+ ktorý má veriace deti, nie obvinené z roztopašnosti alebo nepoddajnosti.+  Dozorca ako Boží správca+ musí byť totiž bez obvinenia,+ nie tvrdohlavý,+ nie náchylný k hnevu,+ nie opitý výtržník,+ nie bitkár,+ nie chamtivý po nečestnom zisku,+  ale pohostinný+, milujúci dobrotu, zdravej mysle,+ spravodlivý, verne oddaný+, so sebaovládaním,+  ktorý sa pevne pridŕža spoľahlivého slova v [umení] vyučovať,+ aby bol schopný tak nabádať zdravým+ učením, ako aj karhať+ tých, ktorí odporujú. 10  Lebo je mnoho nepoddajných, neužitočne hovoriacich+ a tých, čo klamú myseľ, zvlášť tých, ktorí lipnú na obriezke.+ 11  Tým treba zavrieť ústa, lebo práve títo ľudia stále podvracajú celé domácnosti+ tak, že pre nečestný zisk vyučujú to, čo sa nepatrí.+ 12  Jeden z nich, ich vlastný prorok, povedal: „Kréťania sú vždy luhári, škodlivé+ divé zvieratá, darmožráči.“ 13  Toto svedectvo je pravdivé. Práve preto ich stále prísne karhaj,+ aby boli zdraví+ vo viere 14  a nevenovali pozornosť židovským bájkam+ a prikázaniam ľudí+ odvracajúcich sa od pravdy.+ 15  Čistým je všetko čisté.+ Ale poškvrneným+ a neveriacim+ nie je nič čisté, ale tak ich myseľ, ako aj ich svedomie+ je poškvrnené. 16  Verejne oznamujú, že poznajú Boha,+ ale svojimi skutkami ho zapierajú,+ lebo sú odporní a neposlušní a nespôsobilí+ pre akékoľvek dobré dielo.

Poznámky pod čiarou