Ozeáš 2:1–23

2  Povedzte svojim bratom: ‚Môj ľud!‘+ a svojim sestrám: ‚Ó, žena, ktorej je prejavené milosrdenstvo!‘+  Veďte právny spor so svojou matkou;+ veďte právny spor, lebo ona nie je mojou manželkou+ a ja nie som jej manželom.+ A má odložiť svoje smilstvo spred seba a svoje skutky cudzoložstva spomedzi svojich pŕs,+  aby som ju nezobliekol donaha+ a neumiestnil ju ako v deň, keď sa narodila,+ a nepostavil ju ako pustatinu+ a neumiestnil ju ako bezvodnú krajinu+ a neusmrtil ju smädom.+  A jej synom neprejavím milosrdenstvo,+ lebo sú synmi smilstva.+  Lebo ich matka smilnila,+ lebo tá, ktorá bola nimi ťarchavá, konala hanebne,+ lebo povedala: ‚Chcem ísť za tými, ktorí ma vášnivo milujú,+ ktorí [mi] dávajú môj chlieb a moju vodu, moju vlnu a moje plátno, môj olej a môj nápoj.‘+  Preto, hľa, oplocujem tvoju cestu tŕním; a ja proti nej nahromadím kamennú hrádzu,+ takže nenájde svoje vlastné cesty.+  A poženie sa za svojimi vášnivými milencami, ale ich nedobehne;+ a istotne ich bude hľadať, ale ich nenájde. A bude musieť povedať: ‚Chcem ísť a vrátiť sa k svojmu manželovi,+ tomu prvému,+ lebo vtedy mi bolo lepšie ako teraz.‘+  Sama však nepochopila,+ že som to bol ja, kto jej dával zrno, sladké víno a olej,+ a že som pre ňu rozhojnil i striebro a zlato, [ktoré] použili pre Baala.+  ‚Preto sa vrátim a istotne odnímem svoje zrno v jeho čase a svoje sladké víno v jeho čase+ a ja strhnem svoju vlnu a svoje plátno na prikrytie jej nahoty.+ 10  A teraz odkryjem jej prirodzenie očiam jej vášnivých milencov+ a nebude muža, ktorý by ju vytrhol z mojej ruky.+ 11  A určite spôsobím, že prestane všetko jej jasanie+, jej sviatok+, jej novmesiac+ a jej sabat a každé jej sviatočné obdobie. 12  A ja spustoším jej vinič+ a jej figovník,+ o ktorých povedala: „Sú pre mňa darom, ktorý mi dali moji vášniví milenci.“ A ja urobím z nich les+ a určite ich pohltí divoké poľné zviera. 13  A ja s ňou budem účtovať+ za dni Baalových obrazov,+ ktorým prinášala obetný dym,+ keď sa ozdobovala svojím prsteňom a svojou okrasou+ a chodila za svojimi vášnivými milencami,+ a ja som bol tým, na ktorého zabudla,‘+ je Jehovov výrok. 14  ‚Preto, hľa, mám nad ňou prevahu a ja spôsobím, že pôjde na pustatinu,+ a prehovorím k jej srdcu.+ 15  A ja jej dám jej vinice+ a Achorskú+ nížinu ako vstup do nádeje; a určite tam odpovie ako za dní svojej mladosti+ a ako v deň, keď vyšla z egyptskej krajiny.+ 16  A stane sa v ten deň,‘ je Jehovov výrok, ‚že [ma] budeš nazývať Môj manžel a už ma nebudeš nazývať Môj majiteľ.‘+ 17  ‚A ja odstránim mená Baalových obrazov z jej úst+ a už sa na [nich] nebude spomínať podľa mena.+ 18  A určite kvôli nim v ten deň uzavriem zmluvu s divokým poľným zvieraťom+ a s lietajúcim nebeským tvorom a s tým, čo sa plazí po zemi, a luk a meč a vojnu vylámem z krajiny.+ A ja dám, aby líhali v bezpečí.+ 19  A ja si ťa zasnúbim na neurčitý čas+ a zasnúbim si ťa v spravodlivosti a v práve a v milujúcej láskavosti a v milosrdenstve.+ 20  A ja si ťa zasnúbim vo vernosti; a určite poznáš Jehovu.‘+ 21  ‚A v ten deň sa stane, že odpoviem,‘ je Jehovov výrok, ‚odpoviem nebesiam a tie odpovedia zemi;+ 22  a zem, tá odpovie zrnu a sladkému vínu a oleju;+ a tie odpovedia Jezreelu [„Boh zaseje semeno“].+ 23  A určite ju zasejem do zeme pre seba ako semeno+ a ja prejavím milosrdenstvo tej, ktorej nebolo prejavené milosrdenstvo,+ a tým, ktorí nie sú mojím ľudom, poviem: „Ste môj ľud“;+ a oni povedia: „[Ty si] môj Boh.“‘“+

Poznámky pod čiarou