Nehemiáš 10:1–39

10  A pečaťou ich osvedčili:+ Nehemiáš+ – Tiršata+, syn Chachaljahov,+a Cedekijah,  Serajah+, Azariah, Jeremiáš,  Pašchur, Amariah, Malkijah,  Chattuš, Šebanjah, Malluch,  Charim+, Meremót, Obadiáš,  Daniel+, Ginneton, Báruch,  Mešullam, Abijah, Mijamin,  Maazjah, Bilgai [a] Šemajah, totiž kňazi.  Tiež Léviti: Ješua,+ syn Azaniahov, Binuj zo synov Chenadádových,+ Kadmiel 10  a ich bratia Šebanjah,+ Hodijah, Kelita, Pelajah, Chanan, 11  Micha, Rechob, Chašabjah, 12  Zakkur, Šerebejah+, Šebanjah, 13  Hodijah, Bani [a] Beninu. 14  Hlavy ľudu: Paroš, Pachat-moáb+, Elám, Zattu, Bani, 15  Bunni, Azgad, Bebai, 16  Adonijah, Bigvai, Adin, 17  Ater, Ezechiáš, Azzúr, 18  Hodijah, Chašum, Becai, 19  Charif, Anatót, Nebaj, 20  Magpiáš, Mešullam, Chezír, 21  Mešezabel, Cádok, Jaddua, 22  Pelatjah, Chanan, Anaiah, 23  Hošea, Chananjah, Chašúb, 24  Hallocheš, Pilcha, Šóbek, 25  Rechum, Chašabna, Maasejah 26  a Achijah, Chanan, Anán, 27  Malluch, Charim, Baanah. 28  Ostatný ľud, kňazi+, Léviti+, strážcovia brán,+ speváci,+ Netinejci+ a každý, kto sa oddelil od národov krajín k zákonu+ [pravého] Boha,+ ich manželky, ich synovia a ich dcéry, každý, kto mal poznanie [a] porozumenie,+ 29  tí sa pridržiavali svojich bratov,+ svojich majestátnych+, a vstupovali pod kliatbu+ a pod prísahu,+ že budú chodiť v zákone [pravého] Boha, ktorý bol daný rukou Mojžiša, sluhu [pravého] Boha,+ a že budú dodržiavať+ a uplatňovať všetky prikázania Jehovu, nášho Pána,+ a jeho sudcovské rozhodnutia a jeho predpisy+; 30  a že nemáme dávať svoje dcéry národom krajiny a ich dcéry nemáme brať pre svojich synov.+ 31  Čo sa týka národov krajiny+, ktoré prinášali v sabatný deň na predaj tovar a obilniny každého druhu, nemáme od nich v sabate+ alebo v svätý deň+ nič brať, a máme sa zriekať siedmeho roku+ a dlhu každej ruky.+ 32  Tiež sme si uložili prikázania, že každý budeme dávať tretinu šekla ročne na službu domu nášho Boha,+ 33  na chlieb predloženia+ a stálu obilnú obeť+ a stálu zápalnú obeť počas sabatov,+ novmesiacov,+ na ustanovené hostiny+ a na sväté+ veci a na obete za hriech+, aby sa dosiahlo zmierenie pre Izrael, a na celé dielo domu nášho Boha.+ 34  Hádzali sme tiež lósy+ o dodávku dreva+, ktoré majú kňazi, Léviti a ľud prinášať do domu nášho Boha podľa domu našich predkov v ustanovené časy rok čo rok, aby sa pálilo na oltári Jehovu, nášho Boha,+ podľa toho, čo je napísané v zákone;+ 35  a aby sa prinášali zrelé plody našej zeme+ a prvé zrelé plody zo všetkého ovocia stromu každého druhu+ rok čo rok do Jehovovho domu; 36  a prvorodených+ z našich synov a z našich domácich zvierat+ podľa toho, čo je písané v zákone,+ a prvorodené z našich stád dobytka a z našich stád drobného dobytka,+ aby boli privádzaní do domu nášho Boha ku kňazom, ktorí slúžia v dome nášho Boha.+ 37  Aj prvé ovocie našej hrubej múky+ a naše príspevky+ a plody stromu každého druhu,+ nové víno+ a olej+ máme prinášať kňazom do jedální+ domu nášho Boha, a desatinu z našej pôdy Lévitom,+ keďže oni, Léviti, prijímajú desatinu vo všetkých našich poľnohospodárskych mestách. 38  A s Lévitmi bude kňaz, Áronov syn, keď Léviti prijímajú desatinu; a Léviti majú obetovať domu nášho Boha desatinu z desatiny do jedální+ domu zásob.+ 39  Lebo príspevok+ obilia, nového vína+ a oleja majú synovia Izraela a synovia Lévitov prinášať do jedální, a tam je náčinie svätyne a [tam sú] kňazi, ktorí slúžia+, a strážcovia brán+ a speváci+; a nemáme zanedbávať dom nášho Boha.+

Poznámky pod čiarou