Nehemiáš 1:1–11

1  Slová Nehemiáša+, syna Chachaljaha: Stalo sa v mesiaci kislev+, v dvadsiatom+ roku, že som bol na hrade Šušan+.  Vtedy vošiel Chanani+, jeden z mojich bratov, on a iní muži z Judska, a pýtal+ som sa ich na Židov,+ tých, ktorí unikli+, ktorí zostali zo zajatia,+ a aj na Jeruzalem.  Nato mi povedali: „Zostávajúci, ktorí zostali zo zajatia tam v správnej oblasti+, sú vo veľmi zlej situácii+ a v pohane;+ a múr+ Jeruzalema je rozborený, a jeho brány+, tie boli spálené ohňom.“  A stalo sa, že sotva som počul tie slová, sadol som si a rozplakal som sa a smútil som [celé] dni, a stále som sa postil+ a modlil pred Bohom nebies.+  A ďalej som povedal: „Ach, Jehova, Bože nebies, Bože veľký a vzbudzujúci bázeň,+ zachovávajúci zmluvu a milujúcu láskavosť voči tým,+ čo ho milujú+ a dodržiavajú jeho prikázania,+  prosím, nech sa stane tvoje ucho pozorné a tvoje oči otvorené,+ aby si vypočul modlitbu svojho sluhu,+ ktorú sa dnes modlím pred tebou dňom i nocou+ ohľadom synov Izraela, tvojich sluhov, zatiaľ čo stále robím vyznanie o hriechoch+ synov Izraela,+ ktorými sme hrešili proti tebe. Hrešili sme, ja i dom môjho otca.+  Nesporne sme si počínali voči tebe skazene+ a nedodržiavali sme prikázania+ a predpisy+ a sudcovské rozhodnutia+, ktoré si dal príkazom svojmu sluhovi Mojžišovi.+  Pamätaj+, prosím, na slovo, ktoré si prikázal svojmu sluhovi Mojžišovi, keď si povedal: ‚Keby ste vy konali neverne, ja vás rozptýlim medzi národy.+  Keď sa vrátite ku mne+ a budete dodržiavať moje prikázania+ a uplatňovať ich,+ i keby boli vaši rozohnaní na konci nebies, odtiaľ ich pozbieram+ a istotne ich privediem na miesto,+ ktoré som si vyvolil, aby som tam nechal prebývať svoje meno.‘+ 10  A sú tvojimi sluhami+ a tvojím ľudom,+ ktorý si vykúpil svojou veľkou mocou+ a svojou silnou rukou.+ 11  Ach, Jehova, prosím, nech je tvoje ucho pozorné k modlitbe tvojho sluhu a k modlitbe+ tvojich sluhov, ktorí majú potešenie v bázni pred tvojím menom;+ a prosím, daj dnes úspech svojmu sluhovi+ a urob ho pred týmto mužom predmetom zľutovania.“+ A bol som kráľovým čašníkom+.

Poznámky pod čiarou