Matúš 5:1–48

5  Keď videl zástupy, vystúpil na vrch; a keď si sadol, prišli k nemu jeho učeníci;  a otvoril ústa a vyučoval ich hovoriac:  „Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby,+ lebo im patrí nebeské kráľovstvo.+  Šťastní sú smútiaci, lebo budú potešení.+  Šťastní sú mierni+, lebo oni zdedia zem.+  Šťastní sú hladní a smädní po spravodlivosti,+ lebo budú nasýtení.+  Šťastní sú milosrdní,+ lebo im bude prejavené milosrdenstvo.  Šťastní sú tí čistého srdca,+ lebo uvidia Boha.+  Šťastní sú tí, ktorí pôsobia pokoj,+ lebo sa budú nazývať ‚Božími synmi+‘. 10  Šťastní sú tí, ktorí sú prenasledovaní+ pre spravodlivosť, lebo im patrí nebeské kráľovstvo. 11  Šťastní ste, keď vás hania+ a prenasledujú+ a luhajúc hovoria proti vám všetko zlé kvôli mne. 12  Plesajte a poskakujte radosťou,+ pretože je veľká vaša odmena+ v nebesiach, lebo práve tak prenasledovali prorokov pred vami.+ 13  Vy ste soľou+ zeme; ale ak soľ stratí svoju silu, ako sa obnoví jej slanosť? Nie je už súca na nič, len na vyhodenie+, aby ju ľudia pošliapali. 14  Vy ste svetlom sveta.+ Mesto ležiace na vrchu nemôže byť skryté. 15  Ani lampu nerozsvecujú a nekladú pod odmerný kôš,+ ale na stojan, a svieti všetkým v dome. 16  Tak nech svieti vaše svetlo+ pred ľuďmi, aby videli vaše znamenité skutky+ a oslavovali+ vášho Otca, ktorý je v nebesiach. 17  Nemyslite si, že som prišiel zničiť Zákon a Prorokov.+ Neprišiel som zničiť, ale naplniť;+ 18  lebo pravdivo vám hovorím, že skôr by sa pominulo nebo a zem,+ ako by sa pominulo najmenšie písmeno alebo časť písmena zo Zákona a nestalo sa všetko.+ 19  Preto ktokoľvek zruší+ jedno z týchto najmenších prikázaní a učí ľudí v tom zmysle, bude nazvaný ‚najmenší‘ v nebeskom kráľovstve.+ Ktokoľvek ich dodržiava a vyučuje+, ten bude nazvaný ‚veľký‘+, pokiaľ ide o nebeské kráľovstvo. 20  Lebo vám hovorím, že ak vaša spravodlivosť nebude hojnejšia ako spravodlivosť znalcov Písma a farizejov,+ určite nevojdete do nebeského kráľovstva.+ 21  Počuli ste, že tým za dávnych čias bolo povedané: ‚Nezavraždíš;+ ktokoľvek sa dopustí vraždy,+ bude sa zodpovedať pred súdom.‘+ 22  Ale ja vám hovorím, že každý, kto prechováva hnev voči svojmu bratovi,+ bude sa zodpovedať pred súdom;+ a ten, kto sa obráti na svojho brata so slovom nevýslovného pohŕdania, bude sa zodpovedať pred Najvyšším súdom; avšak ten, kto povie: ‚Ty opovrhnutiahodný blázon!‘, podlieha ohňu gehenny+. 23  Ak teda nesieš svoj dar na oltár+ a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe,+ 24  nechaj svoj dar pred oltárom a odíď; najprv sa zmier so svojím bratom+ a potom, keď sa vrátiš, obetuj svoj dar.+ 25  Usiluj sa rýchlo zmieriť s tým, kto ťa žaluje pred zákonom, pokiaľ si s ním na ceste tam, aby ťa žalobca+ neodovzdal sudcovi a sudca súdnemu dozorcovi, a bol by si uvrhnutý do väzenia. 26  Hovorím ti: Určite odtiaľ nevyjdeš, kým nesplatíš poslednú mincu nepatrnej hodnoty.+ 27  Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš.‘+ 28  Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa stále pozerá na nejakú ženu+ tak, aby k nej vzplanul vášňou, už s ňou vo svojom srdci+ scudzoložil.+ 29  Ak ťa teda tvoje pravé oko privádza k potknutiu, vylúp ho a odhoď od seba.+ Lebo je pre teba užitočnejšie, aby si stratil jeden zo svojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do gehenny.+ 30  A ak ťa tvoja pravá ruka privádza k potknutiu, odsekni ju a odhoď od seba.+ Lebo je pre teba užitočnejšie, aby si stratil jeden zo svojich údov, než aby sa celé tvoje telo dostalo do gehenny. 31  Ďalej bolo povedané: ‚Každý, kto sa rozvádza so svojou manželkou,+ nech jej dá potvrdenie o rozvode.‘+ 32  Avšak ja vám hovorím, že každý, kto sa rozvádza so svojou manželkou z iného dôvodu ako pre smilstvo,+ vystavuje ju cudzoložstvu,+ pretože každý, kto sa žení s rozvedenou, cudzoloží.+ 33  Opäť ste počuli, že bolo povedané tým za dávnych čias: ‚Nebudeš prisahať+ bez toho, že by si splnil, ale splníš Jehovovi slávnostné sľuby.‘+ 34  Avšak ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte+ ani na nebo, lebo je Božím trónom;+ 35  ani na zem, lebo je podnožou+ jeho nohám; ani na Jeruzalem, lebo je mestom+ veľkého Kráľa. 36  Nebudeš prisahať ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš zmeniť ani jediný vlas na biely alebo čierny. 37  Preto nech vaše slovo áno znamená áno, vaše nie, nie;+ lebo to, čo je nad to, pochádza od toho zlého.+ 38  Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub.‘+ 39  Ale ja vám hovorím: Neodporujte tomu, kto je zlý; ale každému, kto ťa udrie po pravom líci,+ obráť k nemu i druhé. 40  A ak chce ísť niekto s tebou pred súd, aby si privlastnil tvoj spodný odev, nechaj mu aj vrchný odev;+ 41  a ak ťa niekto oprávnený núti do služby na jednu míľu, choď s ním dve míle.+ 42  Daj prosiacemu a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať [bez úroku].+ 43  Počuli ste, že bolo povedané: ‚Budeš milovať svojho blížneho+ a nenávidieť svojho nepriateľa.‘+ 44  Ale ja vám hovorím: Stále milujte svojich nepriateľov+ a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú;+ 45  aby ste dokázali, že ste synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach,+ lebo on pôsobí, aby jeho slnko vychádzalo nad zlými a nad dobrými a dáva dážď na spravodlivých a nespravodlivých.+ 46  Veď ak milujete tých, ktorí milujú vás, akú odmenu máte?+ Či vyberači daní nerobia to isté? 47  A ak zdravíte iba svojich bratov, čo mimoriadne robíte? Či nerobia to isté aj ľudia z národov? 48  Teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.+

Poznámky pod čiarou